Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 9/2019. (VIII. 22.) sz. Állásfoglalása

A szallasonline.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1058/2019. sz. ügy)

tárgyában

 A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A szallasonline.hu domain a panaszolt magánszemély számára nem delegálható.

Indokolás:

A tárgybani domain nevet egy magánszemély (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2019. augusztus 5-én. Az igénylés ellen határidőben a Szallas.hu Zrt., (a továbbiakban „Panaszos”) jogi képviselője útján élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2 pontjára alapította, hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjaira is. A Panaszos csatolta a cégkivonatát elnevezésének igazolására, valamint védjegykivonatát (35, 39 és 49 – mind szállásfoglaláshoz és idegenforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó árujegyzék), amely a ’’szallas.hu” szóösszetételre vonatkozik.

Panaszában előadta, hogy nemcsak ez az egyetlen védjegye van a „szallas előtaggal” és ismert, évek óta működő, védjeggyel rendelkező szolgáltatás a magyar piacon. Ennek megfelelően jogosultja – többek között – a 2011. november 29-i elsőbbségű 216.412 lajstromszámú SZALLAS.HU és a 216.411 lajstromszámú SZÁLLÁS.HU szóvédjegyeknek, jogelődje, a Szallas.hu Kft. pedig további „szallas előtagú” védjegyekkel rendelkezik. Ezt az állítását szintén bizonyította.

Jogi érvelésében kifejtette, hogy az igénylés ellentétes a Domain Regisztrációs Szabályzattal az alábbiak szerint:

„2.2. A domain névvel kapcsolatos egyéb kritériumok

2.2.1 A domain igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist.”

2.2.2 Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy c) megtévesztő.”

A védjeggyel ütközés mellett azért is jogellenes álláspontja szerint az igénylés, mert a kizárólagos használatához fűződő jogát is sérti. Ez egyben – érvelése szerint – megtévesztő is, mert a fogyasztó a ’szallasonline’ szóösszetétel hallatán a szallas.hu mint a magyarországi online szállásközvetítő szolgáltatások terén piacvezető cég tevékenységére asszociál, ezáltal saját maga számára generál forgalmat. Érvelését a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakkal támasztotta alá.

Összefoglalásként kifejtette, hogy szerinte egyértelműen megállapítható, hogy az Igénylő a védjegyjogosult engedélye nélkül kívánt olyan domain nevet (szallasonline.hu) regisztráltatni, mely tartalmazza a SZALLAS.HU védjegy valamennyi szóelemét, továbbá az online szolgáltatásokra való utalást, ezért összetéveszthető a védjeggyel.

Az esetleges megtévesztés kapcsán tekintettel kell lenni a Tanácsadó Testület 8/2000 (VIII. 9.) számú Elvi Állásfoglalására és a Ptk. 1:3.§ (1) bekezdésében foglalt jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményére is . A Ptk. minden jogait gyakorló felé általános követelményként állítja, hogy „a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően kötelesek eljárni.”

 

A Panaszolt (igénylő) szintén határidőben nyújtott be védekezést. Ebben a következőket adta elő: A szallasonline.hu domain a WebArchive adatai alapján már 2004 óta regisztrált domain, ami 2019.07.26-án felszabadult a parkoltatásból, így az bárki számára szabadon „megvásárolható” volt. Álláspontja szerint a megtámadott domainnek semmilyen köze sincsen a védjegyoltalom alatt álló domainhez. A "szallas.hu" szószerkezet egybe, ebben a formában meg sem található benne, de még ha így is lenne, a "szállás" szó szabadon használható a magyar nyelv 1862 szótára szerint a jelentése: "Telepedés, állapodás, tartózkodás végett bizonyos helyre menés, utazás", tehát a "szállás" szó nem egyenlő a Szállás.hu Zrt.-vel, sem a védjeggyel. Ez egy leíró jellegű szó, így a használatát kisajátítani nem lehet. Kifejtette, hogy a szallasonline.hu semmilyen módon nem téveszthető össze az oltalom alatt álló névvel, hiszen attól 6 karakterrel eltér. A plusz karakterek pedig még csak nem is a védjegyet kiegészítve, hanem annak „más értelmet adva, bele írva találhatók”.

Kifejtette, hogy a WebArchive adatai alapján a szallasonline.hu oldal 2011-2012 között működött.

A Tanácsadó Testület a DRSZ alapján eljárva kifejezetten azt vizsgálta, hogy mennyiben merül fel jogellenesség, különösen a fogyasztók megtévesztésének lehetősége a domain Panaszolt általi használatával. A Testület megállapította, hogy valóban hat karakter csak az eltérés, ez azonban a szolgáltatás jellegére utal, és gyanítható, hogy az on-line szállást keresők, akik a „szallas.hu”- szolgáltatásait szeretnék igénybe venni, a „szallasonline” elnevezéssel is próbálkoznak majd. A Panaszolt által korábbi regisztrációnak és parkolásnak már nincs jelentősége, mert pont a parkolási időszak alatt telt el az az idő, amely alatt a „szallas.hu” mint márkanév ismertté és népszerűvé vált. A TT azt is figyelembe vette, hogy a Panaszolt (Igénylő) nem valószínűsítette, hogy mire szeretné használni a domain nevet, és hogyan különböztetné meg magát az időközben népszerűvé vált szolgáltatástól. Az elnevezéssel ráadásul nemcsak a fogyasztókat téveszthetné meg, hanem az üzlettársakat is.

Értékelve a Felek által előadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos érveit elfogadva, kizárólag a megtévesztés veszélyére hivatkozva döntött úgy, hogy a gyanítható jogellenesség feltételét megvalósulni látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjába ütközik.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által választott domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2019. augusztus 22.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.