Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 8/2019. (VIII. 21.) sz. Állásfoglalása 

A nagykanizsaert.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1056/2019. sz. ügy)

tárgyában

 A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A nagykanizsaert.hu domain a Polgári Kanizsáért Alapítvány számára nem delegálható.

Indokolás: 

A nagykanizsaert.hu domain nevet a Polgári Kanizsáért Alapítvány (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2019. július 18-án. Az igénylés ellen a PROBONO – A Közjóért, Nagykanizsáért Egyesület (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással 2019. július 31-én kelt beadványaiban, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2 pontjára alapította, hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjaira is. Kiemelte, hogy a domain igénylő az igényléskor nem vette figyelembe, hogy a www.nagykanizsaert.hu domain név a Panaszos névkizárólagosságához fűződő jogát sérti továbbá hivatkozott arra, hogy a Panaszolt Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának engedélyével nem rendelkezik, amelynek folytán a domain igénylése a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Nagykanizsa város és településrészei névhasználatáról szóló 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendeletébe is ütközik. Panaszos jelezte, hogy maga is igényelte a domaint 2019. július 22-én, de addigra a Panaszos már benyújtotta saját igénylését. Panaszos az Egyesület létrehozásának előzményeként előadta, hogy 2018. májusában már 32 idősügyi klub vezetőjének részvételével Probono Nagykanizsáért Szenior Klub működött, amelyet Egyesületi formában akartak tovább működtetni, mivel jogi személyként pályázhatnak és szerződések alanyai lehetnek.

Panaszos beadványához csatolta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének 2019. június 5. napján kelt határozatát a névhasználat engedélyezéséről, amelyben a „Nagykanizsáért” megjelölés domain névben való használatát a Panaszos részére engedélyezték az 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet alapján; továbbá csatolta a Zalaegerszegi Törvényszék végzését a nyilvántartásba-vételéről továbbá 2019. június 12. napján kelt Alapszabályát, amelynek I/6. pontja szerint „az egyesület honlapjának a címe: www.nagykanizsaert.hu”.

A Panaszolt 2019. augusztus 6. napján kelt beadványában arra hivatkozott, hogy domain igénylése megelőzte a Panaszos igénylését, továbbá hivatkozott arra, hogy tevékenységét sokkal korábban kezdte, mint Panaszolt, mert már 2005 óta működnek. Hivatkoztak arra is, hogy a Panaszos csak politikai céllal alakult és indulni kíván az őszi helyhatósági választásokon. Panaszolt az átfogó tevékenységére több példát is felhozott. Panaszolt beadványához csatolta Nagykanizsa Megyei Jogú Város Polgármesterének a Tanácsadó Testülethez címzett levelét, amelyben támogatásáról biztosítja a Panaszolt domain igénylését továbbá Panaszolt Nagykanizsáért tett tevékenységét méltatja.

A Tanácsadó Testület a DRSZ alapján eljárva kifejezetten azt vizsgálta, hogy mennyiben merül fel jogellenesség, ill. a névkizárólagosság sérelme a domain Panaszolt általi használatával.

A Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6.§ alapján a Közgyűlés a névhasználat engedélyezésével kapcsolatos hatáskört a polgármesterre ruházta, aki a „Nagykanizsáért” megjelölés domain névként való használatát határozatával Panaszos részére engedélyezte, így Panaszos jogosult a domain igénylésére.

Panaszolt érdemben kizárólag a Panaszosét időben megelőző domain igénylésére hivatkozott, azonban az 1/2012. (I. 31.) önkormányzati rendelet alapján szükséges névhasználati engedély meglétét nem igazolta és nem is állította. Panaszolt által csatolt polgármesteri támogató nyilatkozat pedig névhasználati engedélynek nem tekinthető.

Értékelve a Felek által előadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott jogszabályba ütközés folytán, továbbá ezzel összefüggésben a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzatának névkizárólagosságába ütközés folytán a gyanítható jogellenesség feltételét megvalósulni látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjába ütközik.

A Testület rögzíti, hogy az igénylés Panaszos nevéből eredő névkizárólagossági jogba nem ütközik, mivel az igényelt domain a Panaszos négy szóból álló nevéből csak a harmadikkal egyezik meg, ami nem is a név legdominánsabb része.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által választott nagykanizsaert.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2019. augusztus 21.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.