Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 6/2019. (VIII. 06.) sz. Állásfoglalása 

Az xdot.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1055/2019. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az xdot.hu domain a Singer Design Kft. számára nem delegálható.

Indokolás:

Az xdot.hu domain nevet a Singer Design Kft. (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte. Az igénylés ellen – igazolt jogi képviselője útján - az x-dot GmbH - Németország (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos előadta, hogy a 2000-ben alapított x-dot GmbH az ’XDOT’ megjelölést kereskedelmi névként, cégnévként és védjegyként is használja. A GmbH korábban szabványos Java és XML termékeket fejlesztett, majd az internetes szolgáltatásait jelentősen kibővítette a modem felhőalapú szolgáltatásokkal. Jelenleg egyéni informatikai és technológiai megoldásokat fejleszt, például a felhőalapú, a mobiltelefon és a portál szolgáltatások területén.

 

Az x-dot GmbH, a panaszához csatolt lajstromkivonattal igazolta, hogy 2010. 12. 13-i elsőbbséggel, kizárólagos jogosultja a következő közösségi védjegynek, melyek oltalma Magyarországra is kiterjed: EUTM reg. 009592411 XDOT szóvédjegy.

 

Az XDOT védjegy ismert informatikai szakmai körökben, ezáltal a XDOT szót a Panaszossal azonosíthatják a professzionális felhasználók.

 

Mivel az x-dot GmbH, az XDOT védjegy használatára a Panaszolt igénylőnek engedélyt nem adott, illetve a használathoz nem járult hozzá, a domain regisztrálása esetén az igénylő gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain bejelentés gyaníthatóan jogellenes, a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2.a. pontjába ütközik, és ezért az xdot.hu domain névként nem regisztrálható.

 

A Panaszos álláspontja szerint továbbá az xdot.hu domain név összetéveszthető XDOT védjegyével, mivel a két megjelölés csupán a megkülönböztető képességgel nem rendelkező .hu országkódban különbözik, és a domain név az XDOT védjegyet teljes egészében magában foglalja.

 

Az összetéveszthetőség alapján az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom valamilyen módon az x-dot GmbH-hoz, illetve annak honlapjához kapcsolódik. Ez a következtetés teljes mértékben téves és félrevezető, és komoly károkat okozhat a Panaszos védjegye és az XDOT márka jó hírneve tekintetében.

 

A Panaszos szerint nagyon valószínű, hogy a védjegy nagyfokú ismertségére és jó hírére tekintettel a Panaszolt, ezen közismertséget és jó hírnevet próbálja a domain regisztrálásával rosszhiszeműen kihasználni, és ezáltal tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutni.

 

Igénye alapjául a Panaszos, a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjára valamint a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § illetve 27. § bekezdésére hivatkozott és kérte a megfelelő intézkedések megtételét.

 

A Panaszolt Singer Design Kft. válasziratában előadta, hogy egy új cég alapítása és új domain név regisztrálása előtt ellenőrizték a bejegyezhető cégneveket és nem találtak kizáró okot arra vonatkozóan, hogy az Xdot Design Kft. (hosszú nevén: Xdot Design Építész és Mérnöki Tervező Iroda Kft.), mint megalakuló cég ne használhatná az xdot.hu domaint. A névből adódóan teljesen más profilú a cég, mint az x-dot Gmbh, ugyanis tervezéssel és nem szoftverekkel foglalkoznak, így a célcsoportjuk is elkülönül a Panaszos cégétől.

 

Kifejtette, hogy a .hu utótagot is azért választották, mert jellemzően csak a hazai piacra fognak dolgozni. Visszautasítja azt az állítást, hogy más ismertségére és jó hírére kíván támaszkodni valamint gazdasági versenyelőnyhöz jutni.

 

Az előadottak alapján a Panaszolt kérte a kifogás visszavonását és a domain használat engedélyezését.

 

A Tanácsadó Testület az üggyel kapcsolatban fontosnak tartja megjegyezni, hogy a Panaszolt által megjelölt Xdot Design Kft. jelenleg bejegyzés alatt áll, jövőbeni tevékenysége csak valószínűsíthető, és nem vesz részt a jelen domain regisztrációs eljárásban, nem ő a tárgyi domain név igénylője, a nevében való nyilatkozattételi jogosultságot a Panaszolt nem igazolta.

 

A tárgyi domain vita a domaint igénylő Singer Design Kft. illetve az x-dot GmbH viszonyában döntendő el.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontja alapján "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

jogellenes, vagy

megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

megtévesztő."

 

A védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § szerint:

"(1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára.

(2) A kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ (...)

b) olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt;(...)

 

A Vt. 27. § (1) értelmében:

"Védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja."

 

A Singer Design Kft. semmilyen indokot nem hozott fel arra vonatkozóan, hogy miért választotta illetve milyen jog vagy jogos érdek alapján kívánja használni a Panaszos cég védjegyével betűre és hangzásra megegyező domain nevet. Nem vitatta, hogy a védjegy használatára a jogosulttól engedélyt nem kapott.

 

Az ügyben rendelkezésre álló adatok alapján nem értékelhető az a panaszolti állítás, hogy a jelen eljárásban részt nem vevő harmadik cég - amely majd eshetőlegesen használni fogja a domain nevet - tevékenységi köre más, mint a Panaszos cégé illetve a hivatkozott védjegy árujegyzékében szereplő áruk illetve szolgáltatások köre.

 

A rendelkezésre álló adatok alapján a TT valószínűnek tartja a védjegybitorlás megvalósulását, emiatt az igény gyaníthatóan jogellenes. Ugyancsak megállapítható az összetéveszthetőség is, hiszen az igényelt domain név nem csak a tárgyi védjeggyel, hanem annak jogosultja, az x-dot GmbH cégnevének vezérszavával is megegyező.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a választott xdot.hu domain név a Panaszolt részére nem delegálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2019. augusztus 6.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 ……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.