Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 4/2019. (V. 29.) sz. Állásfoglalása 

A hunicum.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1053/2019. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hunicum.hu domain név számára nem delegálható.

Indokolás: 

A hunicum.hu domain nevet (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2019. április 18-án. Az igénylés ellen a Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással 2019. május 6-án kelt beadványaiban, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2 pontjára alapította, hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjaira is. Kiemelte többek között azt, hogy a domain igénylő úgy köteles megválasztani az igényelt domain nevet, hogy a választott domain név, annak igénylése és használata más személy vagy szervezet személyhez fűződő jogait ne sértse, illetve a domain név jelentéstartalmára vagy használatára nézve ne legyen jogellenes vagy megtévesztő. Előadta továbbá, hogy az „Unicum” nevet termékein és cégneveként is széles körben és folyamatosan használja, valamint hivatkozott az 1927. május 2. napi bejelentési elsőbbséggel 119393 lajstromszám alatt „unicum” szóra bejegyzett védjegyére, valamint a 130871, 143476, 194104 lajstromszám alatt a Nizzai osztályozás összes árujára és szolgáltatására kiterjedő használati jogára is. Panaszos előadta továbbá, hogy védjegye Magyarországon közismert és jóhírű, ennek alátámasztására hivatkozott arra, hogy az Unicum keserű likőr egyben Hungaricum is. Panaszos hivatkozott továbbá Magyarország területére is érvényes UNICUM közösségi védjegyre (lst.száma: 004380257), mely esetben védjegy licenciával rendelkezik. Panaszos előadta továbbá, hogy a HU jelzést mint Magyarországra utaló rövidítést mosta össze a Panaszolt az „unicum” szóval, így a „hunicum” egy Magyarországhoz köthető megjelölés, mely magába foglalja a Magyarországon gyártott és forgalmazott magyar keserű likőr nevét, az Unicumot.

Panaszos hivatkozott továbbá a Védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban „Vt.”) 12.§ (2) bekezdés c) pontjára továbbá a Vt. 27.§-ra, mely alapján kifejtette, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül folytatott üzleti célú használata védjegybitorlást valósít meg. Meglátása szerint az „hunicum” domain esetében a fogyasztók egyértelműen a Panaszos cégének „Unicum” termékére és a Panaszos cége által szervezett szolgáltatásokra asszociálnának. Ezt támasztja alá Panaszos szerint az igényelt domain névben az „unicum” szó „c”-vel történő, Panaszos cégére és annak termékére jellemző írásmódja is. Összefoglalva kifejtette, hogy a delegálási igény a DRSZ 2.2. pontja értelmében jogellenes és megtévesztő ezért kérte annak felfüggesztését és elutasítását a Testülettől. Panaszához csatolta az általa hivatkozott 119393 lajstromszámú védjegy 2017. május 02-ig való megújítására vonatkozó hivatali határozatot továbbá a 130871, 143476, 194104 lajstromszám alatti védjegyek megújítására vonatkozó határozatokat és csatolta a 004380257sz. közösségi védjegy lajstromozási tanúsítványát.

 

A Panaszolt nem terjesztett elő beadványt.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy mennyiben jogellenes vagy megtévesztő a domain Panaszolt általi használata, ezen belül különösen azt, hogy mennyiben sértené a Panaszos védjegyjogait.

A Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott, 119393 lajstromszámú, „unicum” magyar nemzeti szóvédjegyre az SZTNH online adatbázisa alapján a Nizzai Osztályozás 33. áruosztályban szereplő „borok, szeszesitalok, likőrök” tekintetében a védjegyoltalom fennáll. A Testület a Panaszos védjegyének jóhírnevét, mint köztudomású tényt fogadta el, továbbá tekintettel volt a fenti, 1927 óta fennálló folyamatos védjegyoltalomra.

A Testület megállapította továbbá, hogy a 130871, 143476, 194104 lajstromszám „unicum” magyar nemzeti szóvédjegyekre az SZTNH online adatbázisa alapján oltalom és a Panaszosnak használati joga áll fenn. A Testület megállapította, hogy Panaszos által hivatkozott védjegyek alapján a Panaszosnak a 36 és a 43. osztályokon kívül valamennyi Nizzai áru és szolgáltatási osztályra fennáll a használati joga.

A jogellenességgel kapcsolatban a Testület hangsúlyozza, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. § (2) bekezdése c) pontja alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A Testület megvizsgálta, hogy az igényelt domain mennyiben azonos Panaszos védjegyével, vagy hasonló ahhoz. A „hunicum” szó mindössze egy betűvel tér el az „unicum” szótól így leírva és kiejtve is nagyfokú a hasonlóság és így összetéveszthető. A Testület továbbá megállapítja, hogy Panaszos cégnevének egy részével is nagyfokú a hasonlóság.

A Testület ezért egyetért Panaszos azon megállapításával, mely szerint a fogyasztók a kifogásolt domainről az abban dominánsan megjelenő „unicum” szó okán a Panaszos védjegyoltalom alatt álló „unicum” szóval jelölt termékeire továbbá cégnevére, mint az „unicum” gyártójára, illetve e név alatt szervezett tevékenységekre asszociálhatnak, és ezáltal megtéveszthetik fogyasztókat.

A Testület véleménye szerint a fentiek gyaníthatóvá teszik a védjegybitorlást.

Értékelve a Felek által előadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott leírt jogellenességi feltételeket, illetve a gyaníthatóan megtévesztő jelleget megvalósulni látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.1 és  2.2.2 pontjába ütközik.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által választott hunicum.hu domain név részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2019. május 29.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 …………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.