Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 41/2011 (XII. 15.) sz. Állásfoglalása

A shopadidas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(886/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A shopadidas.hu domain név a Domain Registrar Kft javára nem delegálható.

 

Indokolás

 

A shopadidas.hu domain nevet Domain Registrar Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. november 8-án. Az igénylés ellen – jogi képviselője útján - az Adidas AG (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy jogosultja - többek között - a 386444 lajstromszámú adidas szóvédjegynek, az igénylő pedig anélkül nyújtott be regisztrációs igényt az shopadidas.hu domain névre, hogy előzőleg az adidas védjegy használatára engedélyt kért és kapott volna.

 

Álláspontja szerint az igénylő magatartása ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával, amely kimondja, hogy nem választható olyan domain név, amely jelentés tartalmára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. A domain igénylés pedig egyrészt jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogokat, illetve a Panaszos kereskedelmi partnerei versenytörvényben biztosított jogait, másrészt megtévesztő, hiszen - az adidas védjegy jóhíre és ismertsége miatt - a fogyasztó bármely, az „adidas" szavat tartalmazó szókapcsolat hallatán a védjegytulajdonos társaságra asszociál.

 

Jogalapként a Panaszos hivatkozott a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §, és 27. § (1) bekezdésére, amelyek közül az utóbbi bekezdés kimondja, hogy „védjegybitorlást követ el, aki a 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.” Panasza alátámasztására megjelölte továbbá a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 2. §-t is, amely leszögezi, hogy „Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően folytatni.”

 

Az igénylés jogellenességének és megtévesztő jellegének bizonyítására a Panaszos előadta, hogy a védjegyoltalom - azaz a kizárólagos használati jog - nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyéhez hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel. Több évtizedre nyúlik vissza az a konzekvensen alkalmazott bírói gyakorlat, amely szerint a védjegy használata nem megengedett valamely új szókapcsolat - akár szlogen - egyik elemeként sem, hiszen az összetévesztés veszélye ebben az esetben is fennáll. Jóhírü védjegyek esetében - amilyennek az adidas védjegy is minősül - a védelem szélesebb, az oltalom minden áru- és szolgáltatási osztályra kiterjed.

 

A fenti domain név - szó szerinti tartalma alapján - egyértelműen olyan látszatot kelt,
mintha a cím alatti honlapon a Panaszos társaság, az adidas védjegy jogosultja működtetne internetes szolgáltatást.

 

A fenti szókapcsolat ugyanis semmi másból nem áll, mint a fenti védjegyből, valamint a védjegy előtagjaként megjelenő „shop" szóelemből. A regisztráltatni kívánt domain név egyértelműen az adidas védjegyre épül rá. A domain „shop" előtagja az utótaghoz viszonyítva szignifikáns megkülönböztető képességgel nem rendelkezik. Az internethasználó célközönség körében jól ismert előtag általános jelentéstartalmára tekintettel nem alkalmas arra, hogy a nyilvánvalóan jelentősebb megkülönböztető képességgel bíró adidas szóelem dominanciáját tompítsa.

 

Az előbbiekre tekintettel, az igénylő nyilvánvalóan kihasználja a védjegy megkülönböztető képességét, és jogosulatlan előnyt szerez a kedvelt márkanév használatával. Az ugyanis, hogy a sérelmesnek tartott domain név előtagja szó szerinti tartalma alapján a hivatkozott védjegy alatt előállított termékek értékesítési helyére utal, egyértelműen jelzi, hogy az igénylő a jogsértő domaint kereskedelmi és haszonszerzési célzattal kívánja igényelni és működtetni.

 

Panaszolttól az üggyel kapcsolatban beadvány nem érkezett.

 

A Tanácsadó Testület (TT) eljárása során – teljes mértékben osztva a Panaszos okfejtését és jogszabályi hivatkozásait – a shopadidas.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását gyaníthatóan megtévesztőnek és jogellenesnek találta.

 

A TT szerint a Panaszolt vélhetően gazdasági tevékenységet kíván a domain név alatt folytatni, kihasználva ezzel az adidas védjegy népszerűségét és jó hírnevét. Amennyiben a Panaszolt számára kerülne delegálásra a domain név, az sértené a Panaszos által megjelölt jogszabályi rendelkezéseket és megtévesztő is lenne, hiszen a domain név alapján a felhasználók (fogyasztók) joggal tételezhetnék fel, hogy a honlap az Adidas AG céghez tartozik.

 

A Panaszolt az eljárásban felhívás ellenére semmiféle nyilatkozatot nem tett (és bizonyítékot sem terjesztett elő), így arra utaló előadást sem, hogy milyen céllal kívánná használni a domain nevet. Mindezt a TT a jelen ügyben a fentiek szerint kifejezetten a Panaszolt terhére értékelte, mert maga a domain név is üzleti jellegű használatot valószínűsít.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület szerint az igényelt shopadidas.hu domain név a Panaszolt részére nem kerülhet delegálásra.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 12. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.