Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 3/2019. (III. 19.) sz. Állásfoglalása

 

Az applego.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1052/2019. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az applego.hu domain név az igénylő részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

Az applego.hu domain név delegálását az EuroCable Magyarország Kft. („Panaszolt”) kezdeményezte 2019. február 17. napján a Silicium Kft. regisztrátornál. Az igénylés ellen a LEGO Juris/ AS („Panaszos”) jogi képviselője, az SBGK ügyvédi iroda (1062 Budapest, Andrássy út 113.)  nyújtott be határidőben kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos a kifogásban arra hivatkozott, hogy a „LEGO” szóvédjegy jogosultja több áruosztályban is. A szóvédjegy „ismert és kedvelt Magyarországon is, évtizedek óta”.

 

Jogi álláspontját is részletesen kifejtette, amely érvelés arra épült, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása jogellenes helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. pontjait sértené. A hivatkozott domainnév a Panaszos szerint a Panaszos szóvédjegyéhez (LEGO) köthető. A hivatkozott domain használata esetén az oldalt a felhasználók összetéveszthetik a védjeggyel és annak jogosultjával. E körben külön kiemelte, hogy akár webáruházat is várhatnak a felhasználok a domain alatt.

 

Végső értékelésként arra hivatkozott, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) nem sértheti, továbbá nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

 

A Panaszolt a kifogás ellen törvényes képviselője útján terjesztett elő „ellentmondást”. Előadta, hogy nem célja a megtévesztés, saját üzleti körében kívánja a domain nevet használni, sőt ragaszkodik „annak használatához”. Részletesen kifejtette, hogy OTT technológiával foglalkozik, amelynek fő eleme a „GO” angol szó, és a technológia révén elérhető szolgáltatásra utal. Ez lényegében a szolgáltatás hordozhatóságát jelenti és több élőpéldát hozott fel ennek működésére, amelyet szintén ő szolgáltat. Álláspontja szerint a „Go”, amely logójának is hangsúlyos eleme (AppleGo), kellő megkülönböztető erővel rendelkezik panaszos védjegyétől. Hosszas értekezésbe bocsátkozott még arról, hogy mi a megkülönböztethetőség, és hogy nem tartja elfogadhatónak azt a panaszosi álláspontot, hogy a felhasználók az „applego” névből panaszosra asszociálnának.

 

Tanácsadó Testület (TT) a TT a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A jogellenesség kapcsán a domain név és a védjegy összetéveszthetősége volt az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy gyanítható-e a domain megtévesztő használata.

 

A TT többször kifejtette, hogy jogellenességről akkor beszélhetünk, ha valaki olyan domain név használatával irányít látogatókat a tárhelyén található tartalomra, ami más jogát sérti, vagy a más nevéből származó hasznot használja ki saját oldalának népszerűsítésére (potyázás). Jogsértő továbbá a védjegybitorlást és a névhez fűződő jog sérelmét megvalósító ügyek (bár utóbbira panaszos nem hivatkozott). Az igénylő általában nem sérti másnak a jogát pusztán azáltal, hogy lefoglal magának egy domain nevet. A jogellenesség attól fogva állapítható meg, hogy a honlap tartalmaként a védjegy (vagy a név) oltalmi körébe tartozó tevékenység jelenik meg.

 

A megtévesztés tilalma szintén olyan előírás, amely minden ügyben az összes körülmény alapos mérlegelését igényli. Jelen esetben a panaszos „webáruház”-ra hivatkozott, ugyanakkor a szavak jelentésének vizsgálatával csekély a valószínűsége annak, hogy az „app-lego” alapján bárki is webáruházra asszociálna, vagy akárcsak magától mindenféle promóció nélkül ezzel a névvel próbálkozna panaszos webáruházának keresésekor, ezt a TT igen életszerűtlennek találta.

 

A Panaszos által hivatkozott európai védjegy meglehetősen széles körben biztosít oltalmat a védjegy jogosultja számára, mivel az árujegyzéke igen terjedelmes, azonban ez a védelem nem minden értelemmel bíró szóösszetételt véd.

 

A TT álláspontja szerint az „applego” kifejezés esetén a „LEGO” nem hangsúlyos eleme a szónak, semmilyen körülmény nem utal arra, hogy Panaszolt feltételezhetően a „lego” szó használatának elismertségéből szeretne forgalmat generálni a saját számára. Épp ellenkezőleg a Panaszolt elmagyarázta, hogy OTT szolgáltatása során a „GO” kifejezésnek van jelentősége.

 

Ha a Panaszos tényleges tevékenységét nézzük, a Panaszolt által tervezett tevékenységek nem esnek abba a körbe, ahol a Panaszos érdekelt, és nem is hasonlít a két cég profilja, így a domain név megtévesztő jellegének gyanúja nem áll fenn.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2019. március 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.