Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 29/2012. (XI. 20.) sz. Állásfoglalása

 

A dunaszekcso-startlap.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(921/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A dunaszekcso-startlap.hu domain név ... részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

... (a továbbiakban: Panaszolt), 2012. október 15-én igényelte a dunaszekcso-startlap.hu domain nevet, amely ellen a SANOMA Media Budapest Zrt (a továbbiakban: Panaszos) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy 2000. júliusa óta üzemeltetője a Startlap néven ismert, startlap.hu URL alatt elérhető lapcsaládnak. A startlap.hu navigációs portál, tematikus linkgyűjtemény-rendszer saját keresővel, fórummal és apróhirdetési szolgáltatással. Állítása szerint – amelyre vonatkozóan adatokat is közölt – a startlap.hu ma Magyarország 5. leglátogatottabb oldala. Az SZNTH bejegyző lenyomatával igazolta továbbá, hogy Panaszosként ő rendelkezik a 165 499 lajstromszámú „Startlap” szóvédjeggyel.

 

A Panaszos úgy vélte, hogy a Panaszolt igénye sérti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg ... névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos szerint, a startlap.hu domain névvel összetéveszthető dunaszekcso-startlap.hu domain név Panaszolt általi használata sérelmes lenne a Sanoma Media Budapest Zrt. jogaira és jogos érdekeire.

 

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. A Panaszos álláspontja szerint a dunaszekcso-startlap.hu domain névről az internet használók őt vagy az általa üzemeltetett startlap.hu oldalt ismernék fel.

 

A Panaszos álláspontja szerint sérülnének továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezései, illetve domain Panaszolt általi használata a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Startlap” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét, még abban az esetben is, ha a domaint a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

 

A Panaszos továbbá megtévesztőnek tartja a domain igénylést, mivel véleménye szerint a domain név használata azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Media Budapest Zrt tevékenységével vagy a Startlap szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.

 

A Panaszos ezeken túl hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 10.3. pontjára és a Regisztrációs Döntnök Szabályzatának 37. pontjára, majd a Panaszolt rosszhiszeműségére arra, hogy ... a SANOMA Media Budapest Zrt védjegyéhez megtévesztésig hasonló domain nevet felhasználva kíván piaci előnyhöz jutni, illetve, hogy a Startlap márkanévből és a településnévből képzett domain magának való igényléséből egyértelmű, hogy a Panaszolt a Sanoma Media Budapest Zrt által üzemeltetett Startlap felhasználóit kívánja saját oldalára irányítani.

 

Panaszos ugyancsak hivatkozott a DRSZ 2.2.4. pontjára is mely szerint:

„2.2.4 Közvetlenül a .hu közdomain alá történő delegálás esetén

a) kizárólag a helyi önkormányzat lehet domain-igénylője az önkormányzattal rendelkező település nevével azonosított domainnek…”

 

Panaszos mindezek alapján a dunaszekcso-startlap.hu domain név iránti igényt a DRSZ 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását.

 

A Panaszolt, angol nyelvű válaszában kifejtette, hogy a korábban általa regisztrált dunaszekcso-startlap.eu és dunaszekcso-startlap.nl honlapok után, a tárgyi domaint Dunaszekcső település és környéke népszerűsítésére kívánta felhasználni, illetve meg kívánta akadályozni, hogy a domaint más megszerezze, és más célból használja. Nem volt soha szándékában az, hogy az általa létrehozott weblap bármely módon hasonlóságot mutasson a Startlap weblappal.

 

A helyzet megoldására felajánlotta, hogy a dunaszekcso-startlap.hu mindegyik oldalán a startlap.hu-ra mutató linket és egy olyan feljegyzést helyez el, ami jelzi, hogy a dunaszekcso-startlap.hu egy magánkezdeményezés és semmi köze a startlap.hu weboldalhoz. Jelezte továbbá, hogy kész olyan szerződéses kötelezettséget vállalni, amelyben kijelenti, hogy jövőben sem lesz részéről olyan változtatás, amely miatt dunaszekcso-startlap.hu illetve a startlap.hu összekapcsolható lenne.

 

Hivatkozott arra is, hogy a már üzemelő weblap megtekintése során bárki meggyőződhet arról, hogy a dunaszekcso-startlap.hu nem mutat hasonlóságot a startlap.hu weboldallal.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy bár a Panaszos állításainak jórésze pl. az, hogy a Felek versenytársai egymásnak, hogy fennáll a jellegbitorlás, hogy a hivatkozott védjegy jó hírnevű stb. nem bizonyítottak, ettől függetlenül elismeri a Panaszos azon igényét, hogy a TT által is közismertnek elfogadott Startlap weboldallal való összetéveszthetőséget más domain igénylő is biztosítsa, illetve tiszteletben tartsa a SANOMA Media Budapest Zrt-nek, a „startlap” szóvédjegyhez kapcsolódó jogait és érdekeit.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint ugyanis „A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist."

 

A DRSZ 2.2.2 pontja szerint továbbá: „Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan (a) jogellenes, vagy (b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy (c) megtévesztő."

 

Jelen esetben a TT úgy találja, hogy az igénylés valóban kihasználja a Startap weboldal közismertségét. A TT ezzel kapcsolatban többször hangsúlyozta már, hogy a gyakorlatban visszaélésszerű domain használat („potyázás”, „farvizen hajózás”) egyik módja és megvalósulási formája ha a domain nevet elsősorban annak érdekében jegyzik be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó (de félregépelő) felhasználókat saját oldalukra irányítsák a tartalomszolgáltatók. Ha jelen esetben félregépelésről nem is eshet szó, a településnévből és a „startlap"”kifejezésből összeállított domain valóban kelthet az internet felhasználókban olyan téves képzetet, hogy a weboldal mögött a SANOMA Media Budapest Zrt áll illetve, hogy a weblapon található információk a startlap.hu üzemeltetőjétől származnak, ez pedig - a közvetített tartalomtól függően - sérelmes lehet a startlap domain név jogosultja számára, sértheti jó hírnevét, zavarhatja szakmai tevékenységét.

 

A TT korábbi állásfoglalásaiban a gazdasági tevékenység vonatkozásban már kifejtette, hogy az is tisztességtelen, ha nem csak félregépeléssel történhet meg a weboldal tévesztés, hanem ha a domain nagyfokú hasonlóságával visszaélve éri el valamely versenytárs, hogy a potenciális vásárlók a már bevezetett konkurens weblapról az ő webszolgáltatására „tévedjenek”. A TT ezt kiegészíti itt azzal, hogy álláspontja szerint nem kívánatos jelenség – az üzleti, gazdasági tevékenységen túl is – ha a magánszférában használják ki más internetes szereplő illetve domain közismertségét, ha a hasonlóságra építve a saját weboldal népszerűsítésére, forgalmának fellendítésére kívánják felhasználni a másik internetes szereplő weboldalának ismertségét.

 

A fenti – a megtévesztés lehetőséget megalapozó helyzeten túl - a TT továbbá megállapítja, hogy a jelen esetben mind a védjegy, mind a szolgáltatás azonos: internetes weblap. A dokumentumokból kitűnően a Panaszolt is végez a védjegy árujegyzékébe tartozó 38. osztályban tevékenységet és az, hogy a védjeggyel azonos szó mellé egy település nevet helyez, az gyaníthatóan védjegybitorlást eredményezhet.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezért dunaszekcso-startlap.hu domain név vonatkozásában fennáll a jogellenesség gyanúja, és a domain gyaníthatóan megtévesztő is lenne. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint ezért a domain név delegálása a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint az igény ... részére nem teljesíthető.

 

A teljesség érdekében még megjegyzi a TT, hogy a DRSZ Panaszos által hivatkozott 2.2.4. pontja csak arra az esetre tiltja a domain delegálását, ha az igényelt domain megegyezik egy település nevével. Ha a településnévhez más kiegészítő kifejezések is kapcsolódnak, akkor az igény az általános szabályok szerint bírálandó el, ugyanis a DRSZ vonatkozó rendelkezésének nem áll szándékában a szükséges mértéknél jobban korlátozni a domain névválasztás szabadságát.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 11. 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.