Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület  27/2016. (XI. 22.) sz. Állásfoglalása

 

A mamutshop.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1012/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mamutshop.hu domain név az igénylő Mamut Plan s.r.o. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A mamutshop.hu domain név delegálását a Mamut Plan s.r.o. szlovákiai székhelyű cég („Panaszolt”) kérte, amely ellen, jogi képviselője útján a TUBLAN PROPERTY Zrt. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos jelezte, hogy különböző elsőbbséggel és lajstromszám alatt, jogosultja egyes MAMMUT szóvédjegyeknek illetve a MAMMUT Shopping and Entertainment Center színes ábrás védjegynek. Előadta, hogy a Panaszos javára oltalom alatt álló szolgáltatások, ha nem is teljeskörűen, de túlnyomórészt egyeznek a MAMUT PLAN s.r.o. társaság tevékenységeivel.

 

Álláspontja szerint erre tekintettel a szlovákiai társaságnak, a bejegyzett cégneve alatt Magyarországon nyújtott bármilyen szolgáltatása - ideértve az interneten keresztül nyújtott reklámozási vagy kereskedelmi szolgáltatásokat is - a Panaszos javára fennálló védjegyoltalomba ütközik.

 

Hangsúlyozta, hogy a MAMMUT védjegyek Magyarországon jóhírűnek minősülnek, ennek igazolására csatolta a 2004. évi Superbrands kiadvány oldalait. Kifejtette, hogy a Panaszolt nem járt el a Domainregisztrációs Szabályzatban előírt gondossággal, hiszen a névválasztás előtt ellenőriznie kellett volna a védjegy adatbázist.

 

Előadta, hogy a kereskedelmi és kulturális szolgáltatást nyújtó MAMMUT Üzletházak 1997. óta működnek Budapesten. Nézete szerint megtévesztő az igénylés, hiszen a fogyasztó a domain igénylésben szereplő szókapcsolat hallatán egyértelműen a MAMMUT Üzletházakhoz köthető kereskedelmi szolgáltatásra asszociál.

 

Álláspontja szerint az a tény, hogy a Panaszolt által választott domain névben szereplő ’mamut’ tag az összetéveszthetőségig hasonló a MAMMUT védjegyhez - attól csupán a szóközepi ’m’ betű kettőzésében, illetve annak hiányában tér el, amely kiejtésben és írásban is csak jelentéktelen különbséget hordoz - és a domain névben szereplő másik elem, a shop szóelem szoros összefüggésbe hozható a hivatkozott védjegyek árujegyzékében felsorolt kereskedelmi szolgáltatásokkal, továbbá az a tény, hogy a Panaszolt az elmúlt hetekben számos ’mamut’ szóelemet tartalmazó domain igénylést nyújtott be, amelyek gazdasági tevékenység folytatására utalnak, összességében megalapozza a védjegybitorlást.

 

A Panaszos szerint a védjegybitorlás alól nem adhat felmentést az sem, ha a Panaszolt saját nevének használatára, mint kimentési okra kívánna hivatkozni, hiszen a használata nem áll az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban. Álláspontja szerint a névviselés joga csak a honos országában védi az Igénylőt, a domain igénylésre azonban nem Szlovákiában, hanem Magyarországon, a .hu alatti tartományban került sor, így a cégnévre vonatkozó esetleges szlovák jogi védelem a magyar védjegyoltalommal szemben nem érvényesülhet.

 

Az igénylés kapcsán előálló jogellenes illetve megtévesztő helyzet miatt a Panaszos véleménye szerint a Panaszoltnak egy másik nevet kell domainje azonosítására választania.

 

A Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain, sem a szó eleji „mamut" sem a „shop” elemével nem utal a Panaszos által hivatkozott bevásárlóközpontra, az a MAMMUT védjegyeket sem sérti, összességében a MAMUT/MAMMUT szó nem egy és ugyanaz. Álláspontja alátámasztására hivatkozott több, korábbi Tanácsadó Testület (TT) által kiadott eseti Állásfoglalásra.

 

Tanácsadó Testület (TT) a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A Tanácsadó Testület (TT) álláspontja szerint a Panaszos által benyújtott dokumentumok (köztük a feltehetőleg szponzorált Superbrands 2004-es jelentés) illetve a cégtörténet nem igazolják azt, hogy a megjelölt védjegyek belföldön jó hírnevet élveznek. Ugyanígy, kutatással vagy elemzéssel nem igazolt, hogy a tárgyi domain használata a fogyasztókban kizárólag a budapesti Mammut Üzletházra történő asszociációt indítana el illetve valószínűsíthető, hogy az üzletház ismertsége Budapestre korlátozódik, és nem érinti a teljes internetes közönséget.

 

A TT figyelembe vette azt is, hogy a „mammut” több jelentésű szó, így önmagában megkülönböztető képessége vitatható. A mamut szó – különösen valamilyen szó előtagjaként – elsősorban annak nagyságára utal (vö. mamutvállalkozás).

 

A tárgyi domain szóösszetételről is megállapítható, hogy minkét tagja közszó, a mamutshop nem azonos a panaszos szóvédjegyével, hanem a „mammut” vagy „mamut” közszó kiegészítését tartalmazza a „shop” szóval, az internet világában közhasználatú kifejezéssel, amely alapján a domain név közvetlenül nem hozható összefüggésbe a Panaszos üzletházával, tevékenységével.

 

A Tanácsadó Testület véleménye szerint a panaszolt domain a Védjegytörvény alapján gyaníthatóan nem jogsértő a felhozott védjegyekre nézve. A kérelmezett domain név nem sérti a jogosultnak a védjegy kizárólagos használatához fűződő jogait, ezért gyaníthatóan nem jogellenes.

 

A fogyasztók elérik interneten az üzletközpontot (www.mammut.hu). A Tanácsadó Testület álláspontja szerint nem valószínűsíthető, hogy annak honlapját a panaszolt domain alatt keressék vagy, hogy a domain kapcsán a védjegyoltalommal védett nevű budapesti üzletközpontra vagy annak tulajdonosára asszociáljanak.

 

A TT véleménye szerint a domain névbe bevett „mamut” szó használata, arra tekintettel is, hogy az a Panaszolt cégnevében is szerepel, nem tekinthető jogellenesnek, sőt a Panaszoltat cégneve használata vonatkozásában uniós jogi védelem illeti. Amennyiben a Panaszos ezen névhasználatot jogsértőnek tartja, akkor megteheti az állított jogsérelem megszüntetésével kapcsolatos jogi lépéseit, a TT-nek azonban nem feladata ezen esetleges jogvita előzetes elbírálása.

 

A fentiek, és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint a mamutshop.hu domain a Mamut Plan s.r.o részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. november 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.