Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 27/2012. (XI. 20.) sz. Állásfoglalása

 

A bonus-hungary.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(918/2012. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bonus-hungary.hu domain név a BONUS Kft részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

A BONUS Kft mint igénylő (a továbbiakban: Panaszos), 2012. szeptember 27-én igényelte a bonus-hungary.hu domain nevet. A Nyilvántartó az igényléssel kapcsolatban kérdéseket tett fel, végül pedig 2012. október 12-én az igénylést elutasította, mert álláspontja szerint az gyaníthatóan a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2. a.) illetve 2.2.2. c.) pontjába ütközik, mivel a bonushungary.hu egy létező cég, a Bonus Hungary Kft által használt domain név. A Nyilvántartó szerint a Bonus Kft igénye feltehetően sérti a Bonus Hungary Kft cégnévre vonatkozó névkizárólagossági jogát, továbbá a könnyű összetéveszthetőség miatt (a különbség csak egy kötőjel), gyaníthatóan megtévesztheti a fogyasztókat, az internethasználókat.

 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy ő illetve a jogelődje, az 1990-es évek elejétől fogva háztartási tisztítóeszközök gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, hosszasan ismertette ezen üzleti tevékenység részleteit. A Panaszos jelenleg 47 különböző termékkel van jelen a magyar és a közép-európai piacon. Minden termék a BONUS márkajelzést viseli, amelyre a Panaszos védjegyoltalmat is szerzett. A Panaszos lajstromozott védjegyei a Bonus Lady illetve a Bonus közösségi védjegyek is.

 

A Panaszos számára a piaci pozíciójának erősítése és a BONUS márka imázsának további erősítése érdekében, nélkülözhetetlen, hogy egységes arculattal jelenjen meg, ideértve különösen az online arculatot. Az online arculat egyik legfontosabb részei a domain nevek, amelyeken a Panaszos, illetve termékei érhetők el az Interneten. Az egységes megjelenésnek természetesen része a domain nevek egységes felépítése is. Ennek érdekében a Panaszos a bonus szót és az adott ország angol nevét tartalmazó domain nevek bejegyeztetése mellett döntött Európa számos országában (pl. bonus-czech.cz , bonus-poland.pl stb.). Ennek része a bonus-hungary.hu domain igénylése Magyarországon.

 

A Panaszos szerint megállapítható, hogy a Panaszos két évtizede jelen van a magyar és a kelet-európai piacon a BONUS márkanévvel, amelyet mára mind az üzleti partnerek, mind a fogyasztók megismertek. A Panaszos jelentős befektetéseket eszközölt a BONUS márkanévbe, és a tudatos márkaépítéséhez szüksége van a bonus-hungary.hu domain névre, ezzel elősegítendő a BONUS brand marketingjébe fektetett befektetések megtérülését. Mindezzel a Panaszos azt is bizonyítani kívánta, hogy a domaint tényleges használatra kívánja igényelni.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a Bonus Hungary Kft - habár erre az elmúlt több mint tíz évben bőven lett volna módja - nem igényelte a tárgyi domain nevet illetve, hogy a Kft - szemben az Panaszossal - nem rendelkezik védjeggyel a BONUS megjelölésre. Álláspontja szerint mivel a Panaszos, BONUS márkanevű termékeket gyárt és forgalmaz, a Bonus Hungary Kft pedig saját nagykereskedelmi tevékenységét azonosítja a BONUS megjelöléssel, ezért a termék és a szolgáltatás nem téveszthető össze és ez önmagában is igazolja, hogy nem reális annak a veszélye, hogy akár az üzletfelek, akár a fogyasztók összetévesszék a két céget.

 

Fontosnak tartotta a Panaszos azt is hangsúlyozni, hogy a két cég cégkivonatai azt igazolják, hogy a Bonus Hungary Kft és a Panaszos nem versenytársak és védjegybitorlásról sem lehet szó, hiszen a Bonus Hungary Kft semmilyen saját védjeggyel sem rendelkezik.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a „hungary” toldat önmagában semmilyen megkülönböztető képességgel sem rendelkezik, így nem lehet ennek túlzott jelentősei tulajdonítani. Az interneten számos cég van, amely olyan domain nevet használ, amelyben szerepel a „hungary” toldat, miközben cégnevében vagy az adott márkanévben nem szerepel ez, illetve ennek fordítottja is gyakori, amikor a cégnévben szereplő „Hungary" vagy „Magyarország” szót elhagyják egy domain névből.

 

A Panaszos előadta, hogy igénylése során tudomással bírt a Bonus Hungary Kft létéről, ugyanakkor határozott álláspontja, hogy domain igénylése a Bonus Hungary Kft semmilyen jogát nem sérti.

 

A kifejtettek alapján a Panaszos kérte annak megállapítását, hogy a bonus-hungary.hu domain név a Bonus Kft számára delegálható.

 

A Tanácsadó Testület (TT) megállapítja, hogy jelen esetben nem a Bonus Hungary Kft élt a Bonus Kft igénylése ellen panasszal, hanem a Nyilvántartó gyanított szabálytalanságot és maga a Nyilvántartó utasította el a domain igénylést. Ezt követően kérte a Panaszos a TT állásfoglalását, a DRSZ 9.3 pont szerinti eljárást. Bejegyzett feltételes használatba adásra ezért az ügyben még nem került sor.


Amikor a Nyilvántartó maga közöl egy domain regisztrációs ügyben kifogást, akkor döntéséhez – a jelenlegi gyakorlat szerint – nem keresi meg azt, akinek a jogát védeni kívánja, döntése a saját mérlegelésén nyugszik. Emiatt a Bonus Hungary Kft a jelen eljárásban nem kapott lehetőséget álláspontjának kifejtésére.

 

A TT megjegyzi, hogy az Nyilvántartó észrevétele, kérdése esetén az Igénylő feladata, hogy az esetleges jogsértés kizárása illetve a saját igénylése teljesítése érdekében megkeresse azt, akinek domain használatát az ő igénylése esetleg sértheti, és a beszerzett nyilatkozattal igazolhatja, hogy igénylőként ő mindent megtett az igénye jogszabályszerűségének biztosítása érdekében. Ilyen nyilatkozat hiánya, a TT álláspontja szerint az Igénylő terhére értékelendő.

 

A hatályos DRSZ 2.2.1 pontja szerint ugyanis „A domain-igénylő a delegálni kért domain nevét a jogszabályok és a Szabályzat keretei között szabadon választja meg, ugyanakkor a lehető legnagyobb gondossággal tartozik eljárni abban a tekintetben, hogy az általa választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. névkizárólagossághoz fűződő jogát, személyiséghez fűződő jogát, kegyeleti jogát, szellemi tulajdonhoz fűződő jogát stb.) ne sértse. A domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt ellenőrizze a cégjegyzéket, illetve a védjegy adatbázist."

 

A DRSZ 2.2.2 pontja szerint továbbá: „Nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan (a) jogellenes, vagy (b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy (c) megtévesztő."

 

A Polgári Törvénykönyv 77. § (1) bekezdése szerint „Mindenkinek joga van a névviseléshez.” A szakasz (3) –(4) bekezdés szerint „A jogi személy nevének különböznie kell azoknak a korábban nyilvántartásba vett jogi személyeknek a nevétől, amelyek hasonló működési körben és azonos területen tevékenykednek.” Illetve „A névviselési jog sérelmét jelenti különösen, ha valaki jogtalanul más nevét használja, vagy jogtalanul máséhoz hasonló nevet használ.„

 

A törvényez fűzött indokolás szerint „A név arra szolgál, hogy a személy egy adott közösség többi tagjától megkülönböztethető legyen. A névviseléssel a természetes és a nem természetes személy célja is az, hogy magát másoktól elkülönítésre alkalmas módon megjelölje, s ekként biztosítsa, hogy a név alapján őt - és csakis őt - lehessen felismerni. A névviselés joga - melyet az (1) bekezdés is deklarál - lényegében tehát azt jelenti, hogy a jogszabály védi a már felvett nevet, egyben jogellenesnek tartja a jogosulatlan névhasználatot, valamint - meghatározott esetekben - az olyan név használatát is, amely más névvel összetéveszthető.”

 

A TT álláspontja szerit a névviselésre vonatkozó fenti szabályok értelemszerűen irányadók a domain nevek vonatkozásában is.

 

A Panaszos által becsatolt cégkivonatokból egyértelműen megállapítható, hogy a „bonus hungary” szóösszetétel a Bonus Hungary Kft cégnyilvántartásba bejegyzett cégneve. Megállapítható továbbá, hogy a Panaszos által igényelt domain név a Bonus Hungary Kft cégnevétől csak egyetlen kötőjellel különbözik, amely a megfelelő megkülönböztetésre alkalmatlan. Az állandóan követett bírói gyakorlat ugyanis a megkülönböztetéshez minimálisan három karakter különbözőséget kíván meg, amely jelen esetben nem áll fenn, illetve a Panaszos által alkalmazott kötőjel nem eredményez még csak kiejtésbeli különbözőséget sem.

 

A TT a kifejtettek alapján ezért úgy véli, hogy a jelen ügyben a Nyilvántartónak, cégnév figyelembe vételére alapított elutasítása jogszerű, hiszen a cégnév - szemben a kereskedelmi névvel - faktikusan (a bejegyzés tényénél fogva) névkizárólagosságot teremt, tehát a domain Panaszos részére történő kiadása a Bonus Hungary Kft-t illető névkizárólagosságba ütközne.

 

A teljesség kedvéért a TT még megjegyzi, hogy bár osztja a „Hungary” szó gyenge megkülönböztető képességére vonatkozó panaszosi álláspontot, véleménye szerint ez a gyenge megkülönböztető képesség a „bonus” szó és az erre alapított védjegy vonatkozásában is megállapítható. Feltehető, hogy a Panaszos védjegyének megkülönböztető képessége inkább nyugszik az ábrás megjelenésen, mint magán a szón, amelyet számos szervezet, cég használ nevében és internetes megjelenése során is. Ilyen megnevezések pl. a bonusteher.hu, a bonusnyelviskola.hu, a bonustravel.hu, a bonuspastor.hu stb, és ebbe a sorba tartozik a bonushungary.hu is.

 

A TT már több ízben állást foglalt abban, hogy önmagában egy védjegy sem jogosítja fel jogosultját, hogy minden, e kifejezést tartalmazó szóösszetétel delegálását megakadályozza. Bizonyos karakterláncok kisajátítása az Interneten nem engedhető meg, és ha egyébként az így képzett karakterláncok elkülöníthetők, akkor azok megtévesztésre sem alkalmasak. Ez a jelen esetben a „bonus” szó és kapcsolatainak kisajátítására vonatkozik, hiszen a bonus szó gyenge megkülönböztető képessége miatt fokozott jelentőséggel bírnak a bonus szóhoz kapcsolódó más kifejezések, amelyek a tényleges megkülönböztethetőséget, azonosítást lehetővé teszik. Emiatt a jelen esetben a bonus szó, domain névben elfoglalt domináns jellege sem volt értékelhető. A kifejtettek miatt nem engedhető meg, hogy a bonus védjegy jogosultja bármely bonus kifejezést tartalmazó kifejezés domain névként való megjelenését megakadályozza vagy a bonus szót tartalmazó domain nevek használatát magának követelje.

 

A TT álláspontja szerint, a „bonus” kifejezés a fogyasztók tudatában nem feltétlenül kapcsolódik össze a Panaszos termékeivel, tevékenységével, mivel ez a megjelölés egyéb termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban is általánosan használatos, sőt a Bonus Hungary Kft cégnevét tartalmazó, csak egy kötőjellel módosított (ezért megkülönböztetésre alkalmatlan) domain név esetleges megszerzésével, a Panaszos kelti azt a látszatot, mintha a domain mögött a Bonus Hungary Kft állna. Ez alapján pedig a TT-nek meg kell állapítania, hogy a Panaszos által igényelt domain név azon túl, hogy sérti a Bonus Hungary Kft névviseléséi jogosultságát, még megtévesztő is.

 

Ezen tények miatt nincs jelentősége annak, hogy megállapítható-e az ügyben esetleg versenyjogi vagy védjegyjogi jogsértés, ami a rendelkezésre álló adatokból valóban nem feltétlenül vélelmezhető, ettől függetlenül a TT felhívja a figyelmet a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-ában megfogalmazott általános igényű, a gazdasági tevékenység tisztességtelen folytatására vonatkozó tilalomra, mivel az tiltja a megtévesztő névválasztást illetve névhasználatot, illetve utal a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVIl. törvény rendelkezéseire, amelyek értelmében tisztességtelen különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely megtévesztő, megtévesztő pedig különösen az a kereskedelmi gyakorlat, amely más vállalkozással, illetve annak cégnevével, árujával, árujelzőjével vagy egyéb megjelölésével való összetévesztésre vezethet.

 

Azzal, hogy a Bonus Kft tevékenységét az igényelt domain használatával kívánja folytatni, alappal feltehető, hogy az eredeti bonushungary.hu domain ismertségének kihasználásával próbál tisztességtelen előnyhöz jutni, illetve joggal gyanítható, hogy a fogyasztók a bonus-hungary.hu domaint, a bonushungary.hu internetes portál nevével való majdnem teljes azonosság miatt (csupán egy karakter eltérés) összetévesztik. Fokozottan felmerül továbbá a panaszolt domain név beírásakor az elütés veszélye ill. az ilyen elütés Igénylő általi kihasználásának lehetősége.

 

A fentieket összefoglalva a Panaszos bonus-hungary.hu domain névre vonatkozó igénye a TT álláspontja szerint jogellenes és megtévesztő, ami ellentétben áll a domain Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontjával.

 

A TT ezért a panaszt nem találta megalapozottnak, és álláspontja szerint a bonus-hugary.hu domain név a Bonus Kft részére nem delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. 11. 20.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.