Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 27/2009. (XII. 14.) sz. Állásfoglalása

Az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(812/2009. és 813/2009. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 812/2009. és 813/2009. számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. december 14-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu domainek delegálására vonatkozó igény ... számára teljesíthető.

 

Indokolás:

 

Az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu domain neveket ... (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. szeptember 3-án. Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Zrt. („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domainek delegálásának megtagadását.

Kifogásaiban a Panaszos hivatkozott a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.1. és 2.2.2. a), illetve c) pontjaira, és előadta, hogy a Panaszos társaság a jogosultja a 166680 lajstromszámú magyar „EXPRESSZ” szóvédjegynek. A Panaszos hivatkozott továbbá a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára, miszerint kizárólagos joga van a fenti védjegy használatára, így az „expressz” és az azzal összetéveszthető megjelöléseket kizárólag a Panaszos engedélyével használhatja más személy.

A Panaszos szerint a fenti domainek Panaszolt általi választása megtévesztő, mert nem alkalmas a Panaszos termékeitől, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, és a fogyasztók a kifogásolt domainekról a Panaszos védjegyét képező expressz domainekre asszociálnak.

A Panaszos szerint a kifogásolt domainek továbbá jogszabályba ütköznek tekintettel arra, hogy a Vt. már hivatkozott 12. §-a alapján Panaszosnak kizárólagos joga van a fenti védjegy használatára, ennélfogva a kifogásolt domainek használata védjegybitorlásnak minősül.

Fentiekkel összefüggésben Panaszos idézte a DRSZ 2.2.1. és 2.2.2. a), illetve c) pontjait.

A Panaszolt a fentiekre reagálva fenntartotta igényét. Válaszában a Panaszolt kifejtette, hogy a domain nevek alatt olyan honlapot kíván üzemeltetni, amelynek segítségével induló vállalkozása állatok – főleg kutyák – havi kosztjának házhozszállítását tervezi. A domainek megválasztásában, amelyekben az „expressz” szó a gyors és pontos szállítást, míg az „eb” szó a szolgáltatás témakörét hivatott kifejezni, a foodexpress domain inspirálta. A Panaszolt előadta, hogy a „foodexpress”-ről senki nem asszociál a Panaszosra, így a szóalkotásában és elgondolásában egyező elven kitalált „ebexpress” és „ebexpressz” sem alkalmas arra, hogy arról a Panaszosra lehessen asszociálni. A Panaszolt megjegyezte továbbá, hogy a Panaszos - tekintve, hogy a köznyelvben nagyon gyakori szót választott – el kellene, hogy fogadja, hogy más esetleg az „expressz” szóval alkot újabb kifejezéseket.

A Panaszos viszontválaszában – a kifogásaiban foglaltak fenntartása és részbeni megismétlése mellett - kifejtette, hogy a kifogásolt domainekben az „express”, illetve „expressz” szó szerepel, amely előtt a rövid, kétbetűs „eb” szócska – terjedelme miatt is – csekélyebb hangsúlyt kap, ezért nyilvánvalóan alkalmas az összetévesztésre.

Panaszos viszontválaszára a Panaszolt akként reagált, hogy jogvédelem alatt az „expressz” szóvédjegy áll, és nem az „expressz” szó, valamint a hirdetés típusára utaló szó összetétele, ami alaptalanná teszi Panaszos kifogását.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsősorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztő-e a domainek delegálása, illetve jogellenesség keretében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait.

A Tanácsadó Testület vizsgálta a Panaszos védjegyét, valamint annak a domain-nevekkel való összetéveszthetőségét.

A Tanácsadó Testület vizsgálta, hogy a kifogásolt domainek a Vt. 12. § (2) bek. b) pontja alapján olyan megjelölésnek minősülnek-e, amelyek – a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében történő használatuk során – alkalmasak lehetnek arra, hogy a fogyasztók az „EXPRESSZ” védjeggyel összetévesszék azokat a domainek és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

Vizsgálódásai alapján a Tanácsadó Testület arra az álláspontra jutott, hogy a szolgáltatás, amelyet Panaszolt gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (ti. havi koszt házhozszállítása állatok – főként kutyák – etetése céljából), eltér azon tevékenységektől, amelyek a Panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szerepelnek (16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztály, ezen belül a 35. áruosztályból a Panaszos által beadványában kiemelt hirdetési tevékenység). Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége továbbá más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengő szolgáltatásokat foglal magában.

A fenti okokból Tanácsadó Testület a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) pontjában felsorolt, a Panaszos által hivatkozott megtévesztő jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2009. december 14.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.