Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 26/2016. (X. 04.) sz. Állásfoglalása

 

A laptop-notebook.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1010/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptop-notebook.hu domain név az igénylő Laptop Centrum Hungary Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A laptop-notebook.hu, notebooklaptop.hu, illetve a laptopnotebook.hu domain nevek delegálását a Laptop Centrum Hungary Kft. („Panaszolt”) kérte 2016. augusztus 23. napján, amely ellen a Laptop.hu Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain nevek Panaszolt részére nem delegálhatók.

 

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain nevek (laptop-notebook.hu, notebooklaptop.hu, és a laptopnotebook.hu) Panaszolt részére történő delegálása jogellenes és megtévesztő helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. a) és c) pontjait sértené, mert a Panaszos a „www.LAPTOP.hu” színes ábrás védjegy jogosultja, valamint ezt a megjelölést az internetezők, a fogyasztók és az ügyfelek/potenciális ügyfelek a Panaszossal és a Panaszos szolgáltatásaival azonosítják.

 

A Panaszos által csatolt védjegy lajstromszáma 200.255, és kifejezetten a 9., 35. és 37-es áruosztályba sorolt termékekre, szolgáltatásokra terjed ki. Az elsőbbség időpontja 2009. szeptember 16. napja. A Panaszos – előadása szerint – nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „laptop” betűkapcsolatot tartalmazó domain nevek igénylésének benyújtására. A Panaszos a további jogi érvelésében előadta és részletesen levezette, hogy az igénylés álláspontja szerint miért jogellenes és miért megtévesztő.

 

A DRSZ 2.2.2 a) pontjába ütköző jogellenesség kapcsán a védjegy által biztosított kizárólagos használati jogra hivatkozott. Ennek alátámasztására felhívta a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakat („a lajstromozott védjegyek domain névként való választhatóságáról”), az 1997. évi XI. tv. – a védjegytörvény – védjegybitorlásra vonatkozó rendelkezéseit, ezen belül is különösen az összetéveszthető megjelölések használatára vonatkozó rendelkezést, valamint a Tanácsadó Testület 8/2000. (VIII.9.) Elvi Állásfoglalását is (Ptk./jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelménye). Kifejtette továbbá, hogy a domain nevek Panaszolt általi megválasztása azon okból is jogellenes, mert sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 6. §-át (versenytárs jellegzetes megjelölésének, árujelzőjének a használata, „jellegbitorlás”).

 

A DRSZ 2.2.2 c) pontjába ütköző megtévesztő jelleggel kapcsolatosan Panaszos előadta, hogy a „www.LAPTOP.hu” megjelölés alatt elsősorban számítástechnikai eszközök (laptopok) online kereskedelmével foglalkozik. Álláspontja szerint a kifogásolt domain nevek Igénylő általi használata megtéveszti a fogyasztókat, hiszen ők a szóösszetételben szereplő megjelöléseket piackutatással bizonyított ismertség alapján a Panaszoshoz, illetve a vele rivalizáló „notebook.hu” domain név alatti webáruházat üzemeltető gazdasági társasághoz kötik. Előadása szerint a saját domain nevében szereplő „laptop” mint leíró, köznyelvi megjelölés a domain névként történő intenzív használat következtében egyedi azonosítóvá vált, domain névként a fogyasztók azt Panaszos vállalkozásával kötik össze.

 

A Panaszos hivatkozott még a „farvízen hajózás” (potyázás) versenyjogi kategóriájára és az ezzel kapcsolatos tilalomra, tisztességtelennek is minősítve ezzel a névválasztást.

 

Bizonyítékként elsősorban egy 2011-es piackutatásra hivatkozott, melyet mellékelt. Gondolatmenetében lényegében a „laptop.hu” kifejezés által szerzett megkülönbözető képességgel érvelt, melyet az elmúlt 15 évben szerzett az intenzív használat és a reklámozás által. A reklámozás a Panaszos szerint 2005. óta többek közt a budapesti tömegközlekedési eszközökön valósul meg – erre vonatkozóan bizonyítékot nem csatolt. Hivatkozott továbbá saját internetes oldalának látogatottsági rangsorban elfoglalt helyére, és a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalására [15/2012. (V.22.), „laptops.hu”], amiben a TT – egy előző ügy kapcsán – az alábbi indoklást adta:

„a Panaszos által működtetett laptop.hu weboldal közismertnek és nagy forgalmúnak tekinthető, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja. A TT ennek tükrében úgy látja, hogy a jelenleg működő web oldal címétől csak egy karakterben különböző domain név Panaszolt általi megszerzése folytán a fogyasztók valóban összetéveszthetik a weboldalakat működtető cégeket, így az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c.pontjába ütközik. A TT […] megjegyzi, hogy a fennálló védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos területen működő cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, adott esetben domain nevükben használják, de ennek világosan elkülöníthetőnek kell lennie a más domain tulajdonosok, esetleges versenytársak által használt, az üzleti forgalomba bevezetett domain nevétől. A konkrét üggyel összefüggésben erre találni most is példát az interneten pl. laptopdiszkont, laptopszalon stb., amely domainek alkalmazásával az azonos területen működő versenytársak is jogszerűen megjelenthetnek az internetes felületeken.”

 

 

A Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztő vagy jogellenes volna. Írásban részletesen kifejtett előadása szerint 2013 óta foglalkozik saját laptop töltőinek online forgalmazásával a „laptoptolto.eu”, illetve 2016 elejétől a „laptopcentrum.hu” domain nevek alatt. Vállalkozása fő termékprofilját a laptop töltők képezik, melyek állítása szerint nem szerepelnek Panaszos webáruházának kínálatában, gazdasági tevékenysége csak részben kapcsolódik a Panaszos termékeihez/szolgáltatásaihoz.

 

A Panaszolt a jelen eljárás tárgyát képező, az igénylés előtt törlés előtti parkolásban lévő három domain név (laptop-notebook.hu, notebooklaptop.hu, és a laptopnotebook.hu) delegálását elérhetővé válását követően 2016. augusztus 23. napján kérte. Előadása szerint a hivatkozott domain neveket korábban is (2012-től) használták, Panaszos azonban eljárást mindezidáig nem kezdeményezett.

 

A Panaszos által előterjesztett kifogásra reflektálva Panaszolt előadta, hogy a „laptop” szó nem áll semmilyen jogi oltalom alatt, álláspontja szerint a Panaszos védjegye színes ábrás kialakításával együtt tekinthető védjegynek, megkülönböztetésre a szóeleme önmagában nem alkalmas. Hivatkozott a szó leíró jellegére és általános használatára, továbbá a szabad piaci verseny alapelvére, mellyel nem összeegyeztethető, ha közszavak (köznyelvi kifejezések) használatától elzárnak piaci szereplőket. A Panaszolt szerint nincs védjegyjogi alapja, hogy a domain név használatát megtiltsa a Panaszos, ezáltal védjegybitorlás nem valósul meg. Az azonos területen üzleti tevékenységet folytató vállalkozásoknak elengedhetetlen a „laptop” és „notebook” közszavak használata az eladásra kínált termékeik azonosításához. E körben hivatkozik a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 15. § c) pontja által rögzített használati korlátozás szabályára, mely szerint a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében – az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.

 

A Panaszolt az összetéveszthetőség kapcsán előadta, hogy a vállalkozása által használt logó, arculat, valamint a jogvita tárgyát képező domain nevek kapcsán használni szándékozott arculat és logó minden tekintetben eltér a Panaszos védjegyétől, ami alapján kizártnak tartja az összetéveszthetőséget. A domain neve tekintetében álláspontja szerint a „laptop” szón felül szereplő „notebook” szó 8 karaktere elegendő megkülönböztető erővel rendelkezik. A Panaszolt e körben hivatkozott a Tanácsadó Testület 15/2012 (V.22.) számú eseti állásfoglalására, annak indoklására.

 

A Panaszolt álláspontja szerint nem állja meg a helyét a Panaszosnak a Tpvt.-re vonatkozó hivatkozása sem, mivel a „laptop” mint köznyelvi kifejezés egyáltalán nem köthető kizárólag a Panaszos tevékenységéhez.

 

A felhozott hivatkozások alapján a Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név, jelentéstartalmára vagy használatára nézve nem jogellenes és nem megtévesztő, így sem jogszabálysértés, sem a DRSZ pontjaiba való ütközés nem állapítható meg.

 

 

Tanácsadó Testület (TT) a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A jogellenesség kapcsán, a domain név és védjegy összetéveszthetősége volt az egyik kérdés, a másik pedig az, hogy alkalmazható-e a védjegyoltalom korlátaira vonatkozó szabály [Vt. 15. § b): az áru vagy a szolgáltatás fajtájára vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzés használata az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban].

 

Jelen esetben a TT az eset összes körülményének alapos megfontolása után osztotta a Panaszolt azon álláspontját, hogy a „laptop” kifejezés önmagában különösebb megkülönböztető erővel nem bíró közszónak tekinthető. Az egyedibb jellegű domain nevekkel összevetve az ilyen közhasználatú kifejezéseken alapuló domain nevek általánosságban csekély megkülönböztető erőt biztosíthatnak, a domain használóinak számítaniuk kell arra, hogy pl. a „laptop” kifejezést számos esetben más személyek is jogszerűen használhatják domain név részeként. A TT ismételten utal a bírói gyakorlatra, mely szerint „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztető jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek” (ld. BH1995. 567. „Akvaline”). (Ld. még: Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.21.301/2009/5.; „telefonkönyv”-ügy.) 

 

Jelen esetben a TT véleménye szerint a Panaszolt azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követ el védjegybitorlást, és a védjegybitorlás jövőbeni veszélyét sem lehet vélelmezni, mivel a Panaszolt kifejezetten akként nyilatkozott, hogy a Panaszos ábrás védjegyét nem kívánja használni, továbbá Panaszos arculatától teljesen eltérő, egyedi megjelenésre törekszik.

 

A  Panaszos által is hivatkozott korábbi eseti állásfoglalás [15/2012. (V.22.), „laptops.hu”] indoklásában a TT egyébiránt már rögzítette:

 

„A Tanácsadó Testület (TT) számos vonatkozásban osztja a Panaszolt által előadottakat, maga is úgy véli, hogy a „laptop” szó leíró jellegű köznyelvi kifejezés, megkülönböztető képessége csekély, védjegyjogi védelemre való alkalmassága valóban vitatható. Nézete szerint a védjegy kizárólag az ábrás elemei miatt lehetett védjegy, és a védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint attól, hogy áruja jellemzőjét, rendeltetését (pl. laptop-laptops) feltüntesse.

E tekintetben a TT egyetért a Panaszolt érvelésével, és a bírói gyakorlatra hivatkozással megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet … a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztető jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek”(Ld. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a TT véleménye szerint, a Panaszolt azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást illetve a védjegybitorlás jövőbeni veszélyétől sem kell tartani.”

 

Érvényesül tehát a védjegytörvény korlátait meghatározó rendelkezés a jelen ügyben is [Vt. 15. § b)]. (A felek által hivatkozott másik korlát – 15. § c) pont – a jelen ügyben nem releváns, a használt megjelölés nem azonos a védjeggyel.)

 

Mivel a Panaszolt állítása szerint Panaszossal nem tekinthetők egymás versenytársainak, e vonatkozásban a TT-nek az eset összes körülményeinek alapos mérlegelését követően kellett állást foglalnia. A Panaszolt nyilatkozata alapján – mely szerint laptop-notebook tartozék webáruházat kíván üzemeltetni – egymás versenytársainak tekinthetők. Ennek következtében a jogellenes igénylés gyanújának tisztázása érdekében a TT a versenytörvény szabályainak esetleges sérelmét is megvizsgálta.

 

A TT – a felek által hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel – megállapítja, hogy a Panaszos által működtetett „laptop.hu” weboldal közismertnek és nagy forgalmúnak tekinthető, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja. A TT azonban kiemeli, hogy a Panaszos által hivatkozott közvélemény-kutatási adatok a Panaszos ábrás védjegyének meghatározott ismertségére vonatkoznak, így abból nem vonható le az a következtetés, hogy a köznyelvi, leíró jellegű ’laptop’ szót az átlagos fogyasztók a Panaszossal kapcsolnák össze – ellentétben a Panaszos okfejtésével. A Panaszos tehát nem tudta kétséget kizáróan bizonyítani, hogy a közszóként egyébként gyakran használt domain névvel bárki azonosítaná. A TT fokozottan vette figyelembe, hogy a közszavak esetén, amilyen a „laptop” szó is, és olyan helyzetekben, ahol egy termékkel kapcsolatos üzleti tevékenység számos vállalkozás érdekeltségébe tartozik, nem engedhető meg, hogy egy vállalkozás elzárjon másokat az adott üzleti tevékenység kulcsszavának domainként való használatától. Ilyen esetekben a tisztességtelen verseny illetve megtévesztés lehetőségét a TT kiemelten vizsgálja, de a jelen ügyben beavatkozásra okot nem talált, az igényelt domain „first come first served” elve szerinti delegálásának akadályát nem látta.

 

E tekintetben a TT tehát szintén a Panaszolt álláspontját osztotta, a „laptop” szón felül a domain névben szereplő „notebook” szó (továbbá a jellegzetes ábrás elemek hiánya) Panaszos védjegyétől mindhárom vitás domain nevet világosan elkülöníti. Mivel a Panaszolt által igényelt domain a TT álláspontja szerint kellő megkülönböztető jelleggel bír, a megtévesztés lehetősége sem áll fenn.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a laptop-notebook.hu domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. október 4.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.