Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 24/2007. (XII. 05) sz. Állásfoglalása

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(759/2007-761/2007. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 759/2007, 760/2007 és 761/2007 számon bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2007. december 5-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain nevek nem delegálhatóak a Kontroll Média Kft. számára.

 

Indokolás:

A kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin.hu domain neveket a Kontroll Média Kft. (4401 Nyíregyháza Pf. 355) igényelte prioritás nélkül 2007. augusztus 24-én. Az igénylések ellen az Expressz Magyarország Zrt. (1131 Budapest, Babér u. 7) („Expressz”) élt kifogással.

Az Express mindhárom domain név tekintetében lényegében azonos érveket terjesztett elő. Előadta, hogy több mint 20 éve Magyarország egész területére kiterjedően felelős az „Express-lapok” kiadásáért, és hangsúlyozta, hogy érdeke fűződik ahhoz, hogy „az általa publikált nyomtatott és elektronikus lapok által képviselt minőséget jelző, számottevő munkaerő- és anyagi befektetéssel a hirdetési piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetői bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megőrizze”.

Előadta továbbá, hogy különböző, a domainekre hasonlító védjegyek jogosultja, így a „képes autó” (161.526 lajstromszámú), „képes autó expo” (174.095), „képes autó expressz” (152-793), „képes motor expressz” (regisztráció alatt, M0301143) kifejezéseknek.

Panaszában az Expressz elsősorban arra hivatkozik, hogy a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-a értelmében a védjegyjogosultnak kizárólagos joga van a védjegyjogosultnak a védjegyhasználatára. A jogszabályi rendelkezés levezetéseként az Expressz előadta, hogy kizárólag az Expressz illetőleg az általa meghatalmazott személyek használhatják a „KÉPESAUTÓ” illetőleg az azzal összetéveszthető megjelenéseket.

Másodlagosan az Expressz arra hivatkozik, hogy az igényelt domain nevek megtévesztőek, és előadta, hogy: [a megjelölés] nem alkalmas az Expressz termékeiről, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, a fogyasztók a kifogásolt Domainről az Expressz védjegyoltalmát képező képes autó, képes autó expo, képes autó expresszt, képes motor expressz (regisztráció alatt) domainekre asszociálnak. A fogyasztók azt hihetik, hogy a kepesautomotor.hu Domain is az Expresszhez tartozik, így a kifogásolt Domain használata esetén a Kérelmezett könnyedén szerezhet olyan látogatókat, akik az Expressz által nyújtott szolgáltatást szándékoznak igénybe venni. Hangsúlyozzuk, hogy a Domain inkább kapcsolatot teremt az Expressz által levédett védjegyekkel és az Expressz lapokkal mintsem megkülönböztetne, elhatárolna azoktól.”

A kifogásokra az igénylő összevontan reagált. A Kontroll Média Kft. kifejtette, hogy álláspontja szerint az igényelt domain nevek delegálása nem ellentétes a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.3 pontjával, továbbá, hogy álláspontja szerint nem helytálló a panaszos azon állítása sem miszerint sértené az Expressz védjegyoltalomból fakadó jogosultságait a domain nevek delegálása. Hangsúlyozta, hogy álláspontja szerint épp a Domainregisztrációs Szabályzat teszi lehetővé, hogy egy domainnév valamely elemét egy másik domain név tartalmazza. Általános érvénnyel hivatkozik továbbá a 4/2003 (III.1) sz. elvi állásfoglalásra. Az igénylő nem nyilatkozott arról, hogy milyen céllal igényelte a domain neveket.

Tekintettel arra, hogy a fenti három domain név esetében mind az igénylő mind a panaszos személye azonos, továbbá arra, hogy a panaszos teljesen azonos kifogást terjesztett elő mindhárom domain név vonatkozásában, a TT a panaszok összevont tárgyalásáról döntött.

A TT megállapította, hogy a panaszos által hivatkozott „képes autó expo” (174.095), „képes autó expressz” (152-793), „képes motor expressz” (regisztráció alatt, M0301143) ábrás védjegyek nem relevánsak a kepesautomagazin.hu, a kepesautomotor.hu valamint a kepesmotormagazin kifejezések szempontjából.

A „kepesauto” védjegy esetében a TT nem vitatja, hogy a védjegytörvény szerinti kizárólagos használat magában foglalja, hogy a „kepeasuto” kifejezés domain névkénti változataira kizárólag a védjegyjogosult illetőleg az általa meghatalmazott személyek jogosultak. A TT ezért azt vizsgálta, hogy a „képes autó magazin” kifejezés elegendő megkülönböztetést biztosít-e a „képes autó”-tól.

A TT több döntésében (így az igénylő által is hivatkozott elvi állásfoglalásban is) hangsúlyozta, hogy bátorítja azokat az igényléseket, amikor valamely, a jog által védett kifejezést megkülönböztető jelzéssel lát el az igénylő, annak érdekében hogy ne merüljön fel az összetéveszthetőség a panaszos és az igénylő vonatkozásában.

A jelen esetben azonban az igénylő semmilyen terméket vagy szolgáltatást nem jelölt meg, amelyeket a fenti domainek alatt kíván működtetni. Arra tekintettel, hogy a panaszos termékei is sajtótermékek, a TT úgy véli, hogy a „magazin” megjelölés nem alkalmas a megkülönböztetésre, sőt épp ellenkezőleg azt a látszatot erősítheti a fogyasztókban, hogy azonos termékekről van szó. A TT ezért a kepesautomagazin.hu domain név esetében úgy határozott, hogy az igénylés teljesítése nagy valószínűséggel a védjegytörvény rendelkezéseibe ütközne.

Annak ellenére, hogy a „képes motor” kifejezés még nem élvez védjegyoltalmat, a TT ugyanerre az álláspontra jutott a „kepesmotormagazin.hu” domain név esetében. Nagy valószínűséggel megtévesztő lehet ugyanis a „képesmotor” nyomtatott újságot keresők számára a „kepesmotormagazin.hu” kifejezés. Ebben az esetben a megtévesztés nem a védjegytörvény rendelkezésein, hanem a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény (a versenytörvény) 8.§-án alapulnak. A TT szükségtelennek látta a versenytörvény 6.§ rendelkezéseinek vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a 8.§ megsértése önmagában jogszabálysértést valósíthat meg.

A „kepesautomotor.hu” esetében a TT nem találta relevánsnak a panaszos érveit. Ugyanakkor ezt az igénylést sem találja teljesíthetőnek tekintettel arra, hogy „auto-motor” névvel már jelen van az online és nyomtatott piacon egy népszerű magazin. A „kepesautomotor” kifejezés pedig nyilvánvalóan hasonlít ehhez.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület döntése szerint az igényléseket nem lehet teljesíteni, mert azok gyaníthatóan megtévesztőek illetve jogszabályba ütközőek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2007. december 5.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.