Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 22/2016. (IX. 16.) sz. Állásfoglalása

 

A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1006/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

nemzetikisokos.hu domain név tárgyában elé terjesztett panasz

tárgyalását a TT. visszautasítja 

 

Indokolás:

 

A Tanácsadó Testület Elnöke a tárgyi ügy kapcsán megállapította, hogy ... („Panaszos”) által a KISOKOS MÉDIA Kft. („Panaszolt”) a nemzetikisokos.hu domain tárgy Panaszolt igénylése kapcsán benyújtott kifogásának érdemi tárgyalására és a kifogás tárgyában érdemi döntés meghozatalára eljárási lehetősége nincs.  

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 9.1 pontja értelmében a kinek jogos érdeke fűződik annak megállapításához, hogy a feltételes használatba adott domain az adott igénylő részére történő delegálása a Szabályzatba ütközik, az Alternatív Vitarendező Fórum (Tanácsadó Testület) eljárását igényelheti. A Testület a Szabályzat 9.6 pontja szerint a konkrét domain-igénylő konkrét igényének teljesíthetőségére vonatkozó állásfoglalást tartalmaz. A Testület döntéséhez a Nyilvántartó és a Regisztrátor kötve van: aláveti magát a Tanácsadó Testület állásfoglalásainak, az abban foglaltaknak megfelelően jár el, és az azokban foglaltak alapján teljesíti vagy tagadja meg a delegálásra vonatkozó igényeket.

 

A Testület az ugyanezen felek között, ugyanezen domain név igénylése tárgyában kialakult vitában korábban már döntött. A Tanácsadó Testület A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz (1000/2016. sz. ügy) 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalása rendelkező részében - a bizonyítékok gondos és teljes körű mérlegelésére alapozva - kimondta, hogy a nemzetikisokos.hu domain ... részére nem delegálható.

 

Jelen eljárásban a most Panaszosként eljáró ... új bizonyítékot nem terjesztett elő, az ügy tényállása (az érintett felek ellenkező érdekállástól eltekintve) megegyezik azzal, melyben a TT korábban már a Nyilvántartó által végrehajtandó döntést hozott. A TT saját döntéseit a Domainregisztrációs Szabályzat alapján megállapított ügykörében eljárva nem vizsgálhatja felül és nem módosíthatja: azokhoz - másfél évtizede következetesen folytatott gyakorlata szerint - a jogszabályváltozás esetét kivéve maga is kötve van.

Mindezek alapján - annak megállapítása mellett, hogy a tárgybeli domain név használati jogára vonatkozóan a 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalásában meghozott döntését jelen jogvitára nézve is minden szempontból irányadónak tekinti - az ügy a SZESZ szerinti rendben való megtárgyalását a Testületnek vissza kell utasítania.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt éshttp://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. szeptember 17.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.