Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  21/2010. (XII. 16.) sz. Állásfoglalása

Az aruexpress.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(838/2009. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 838/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. december 16-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az aruexpress.hu domain delegálására vonatkozó igény az ALTAweb Kft számára teljesíthető.

 

Indokolás:

Az aruexpress.hu domain nevet az ALTAweb Kft (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2010. szeptember 10-én. Az igénylés ellen az Expressz Magyarország Zrt („Panaszos”) élt kifogással jogi képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

A Panaszos kifogásában előadta, hogy az Expressz immár 20 éve Magyarország egész területére kiterjedően felelős az Express Lapok kiadásáért és az ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenység szervezéséért, ma már elektronikus felületen is. Az Expressz hirdetési termékeit szinte mindenkor az Expressz, illetve az Expressz szót tartalmazó elnevezés és megjelölés alatt hozta forgalomba, tette ismertté és reklámozta. Az Expressz továbbá elektronikus hirdetési szolgáltatást nyújt elsődlegesen az expressz.hu és más kapcsolódó domainek (pl. allasexpressz.hu, aproexpressz.hu, auto-expressz.hu, ingatlanexpressz.hu, travelexpressz.hu, auctionexpressz.hu, stb.) által megjelölve.

Jelezte továbbá, hogy a Panaszos társaság a jogosultja a 166680 lajstromszámú „EXPRESSZ” szóvédjegynek. A Panaszos hivatkozott továbbá a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára, miszerint kizárólagos joga van a fenti védjegy használatára, így az „expressz” és az azzal összetéveszthető megjelöléseket kizárólag a Panaszos engedélyével használhatja más személy.

A Panaszos szerint a kifogásolt domain használata jogszabályba ütközne tekintettel arra, hogy a Vt. már hivatkozott 12. §-a alapján Panaszosnak kizárólagos joga van a fenti védjegy használatára, ennélfogva a kifogásolt domain használata védjegybitorlásnak minősül.

A Panaszos szerint továbbá a fenti domain Panaszolt általi választása megtévesztő, mert nem alkalmas a Panaszos termékeitől, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, és a fogyasztók a kifogásolt domainről a Panaszos védjegyét képező expressz domainekre asszociálnak.

Fentiekkel összefüggésben Panaszos idézte a DRSZ 2.2.1. és 2.2.2. a), illetve c) pontjait.

A Panaszolt a fentiekre reagálva fenntartotta igényét és előadta, hogy a panaszolt domain nevet egy jellemzően számítástechnikai-, műszaki termékek, szolgáltatások árusítására tervezett, általa fejlesztett új webáruház számára igényelte. Az express kifejezés az áru megrendelésének és kiszállításának, tehát általában megszerzésének gyors módjára utal. Véleménye szerint az express szóvédjegy nem jogosítja fel a  Panaszost, hogy minden szóösszetétel delegálását megakadályozza, amiben az express szó szerepel. Álláspontja szerint a számítástechnikai termékekkel foglalkozó webáruház nem keverhető össze a Panaszos jellemzően hirdetési szolgáltatásával.

A Panaszos viszontválaszában kifejtette, hogy a Panaszolt, tervezett webáruházában számítástechnikai- illetve műszaki termékek, informatikai szolgáltatások árusítását tervezi. Az Expressz Magyarország Zrt website-ján hasonló jellegű termékek, áruk nagy számban szerepelnek, különösen fontos kategória az elektronikai, illetve számítástechnikai kategória. Az Expressz Magyarország Zrt. nagy erőfeszítéseket tesz, hogy a keresletet összehozza a kínálattal, azaz hasonló jellegű árut kínál látogatóinak, ügyfeleinek, mint amely áruk eladását az ALTAweb Kft tervezi.

Tekintettel arra, hogy hasonló, illetve azonos termékekkel kapcsolatos szolgáltatásokról van szó, illetve az expressz.hu website-on kínált termékek, szolgáltatások túlnyomó része „árunak" tekintendő, ezért az aruexpressz.hu domain név megtévesztő, illetve a fogyasztók az Expressz Magyarország Zrt.-re asszociálnak.

Panaszos viszontválaszára a Panaszolt hivatkozott arra, hogy a beregisztrált domainek között számos olyan található, amelyek tartalmazzák az „express" kifejezést de semmilyen közük nincs az Expressz Magyarország Zrt-hez, így a express-aru.hu, xpress.hu, webexpress.hu, netexpress.hu, stb.

Az általa bejegyezni kívánt domain korábban szintén nem az Expressz Magyarország Zrt részére volt bejegyezve. Az aruexpress.hu domain névben az „express” kifejezés az áru megrendelésének és kiszállításának gyors módjára utal. Véleménye szerint, ennyi erővel a vasút sem alkalmazhatná az Expressz vonat kifejezést.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsősorban azt vizsgálta, jogellenes-e vagy megtévesztő-e a domain delegálása, illetve jogellenesség keretében mennyiben sértené a delegálás a Panaszos védjegyjogait ?

A Tanácsadó Testület vizsgálta a Panaszos védjegyét, valamint annak a domain névvel való összetéveszthetőségét.

A Tanácsadó Testület vizsgálta, hogy a kifogásolt domain a Vt. 12. § (2) bek. b) pontja alapján olyan megjelölésnek minősül-e, amely – a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében történő használat során – alkalmas lehet arra, hogy a fogyasztók az „EXPRESSZ” védjeggyel összetévesszék azokat a domain és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt.

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetőleg számos egyedi állásfoglalásában foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel. A cegesingatlan-expressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által - bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. Állásfoglalásában a TT kimondta, önmagában az „expressz” szóvédjegy nem jogosítja fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza. A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó - döntő kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bővítve kereskedelmi névvé váltak és egyértelműen a Panaszossal azonosíthatók.

Vizsgálódásai alapján a Tanácsadó Testület arra az álláspontra jutott, hogy a szolgáltatás, amelyet Panaszolt gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (számítástechnikai és műszaki áruk, szolgáltatások webáruházban történő értékesítése) eltér azon tevékenységektől, amelyek a Panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szerepelnek (16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztály). Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége továbbá más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengő szolgáltatásokat foglal magában.

Mindezek alapján tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület - korábbi gyakorlatát megerősítve - arra az álláspontra jutott, hogy a védjegyoltalmi kizárólagosság jelen esetben nem lehet az igénylés teljesíthetőségének akadálya. A TT a tevékenységi körök alapvetően eltérő jellege alapján a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) szerinti - a Panaszos által hivatkozott - megtévesztő jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. december 16.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.