Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 21/2006. (XI. 13.) sz. Állásfoglalása

A tcom-web, mol-web és tesco-web.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(717/2006, 718/2006 és 719/2006  sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület („TT”) előtt a 717/2006, 718/2006 és 719/2006  számon bejelentett panaszokat a TT a Szervezeti és Eljárási Szabályzat („SZESZ”) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. november 13-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tcom-web, mol-web és tesco-web.hu domain nevek ... kérelmező számára nem delegálhatók. 

 

Indokolás:

 

A fenti domainek delegálását ... kérelmező 2006. augusztus 26-án igényelte az 1B Telekom Kft. regisztrátoron keresztül, prioritás nélkül. Az igényléseket a tcom-web ügyben a Deutsche Telekom AG, a mol-web ügyben a MOL Nyrt. (a Microware Hungary Kft. regisztrátor útján), a tesco-web ügyben a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. (az 1B Telekom Kft. regisztrátoron keresztül) küldte a TT elé – mindhárom esetben az erre előírt határidőben.

 

A tcom-web ügyben a Deutsche Telekom AG kifogását arra alapozta, hogy a bejelentő ... „a domén használatával vélhetően védjegybitorlást követne el, továbbá a doménnév vélhetően megtévesztené a fogyasztókat”, ezért az a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján a bejelentő által nem választható. A Deutsche Telekom AG hozzátette továbbá, hogy ... kérelmező a fenti igénylésekkel azonos napon további, „bejegyzett védjegyekre épülő” domain nevek delegálását is kérte, ami a panaszos álláspontja szerint ... rosszhiszeműségét valószínűsíti.

 

A mol-web ügyben a MOL Nyrt. kifogása tartalmilag egyező érveken alapul.  

 

A tesco-web ügyben a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. kifogását a „TESCO” kereskedelmi név széleskörű ismertségére és jó hírnevére alapozta, valamint arra, hogy ezért az igénylés megtévesztő és gyaníthatóan jogellenes.

 

... kérelmező a vonatkozó válaszirataiban arra hivatkozott, hogy az általa delegálni kért domain nevek (a) az adott formában nem állnak védjegyoltalom alatt, (b) internetes keresőszolgáltatással az adott formában nem találhatók (kivéve egy, a T-Online szolgáltatással kapcsolatos találatot) és (c) betű szerint tételesen összehasonlítva a panaszosok által hivatkozott kereskedelmi nevekkel, azoktól eltérőek. Kiemelte továbbá, hogy a kért domain nevekhez hasonló jellegű upc-web.hu domain név igénylésével kapcsolatban annak jogosultja nem emelt kifogást.

 

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

 

A TT álláspontja szerint mindhárom fenti domain név előtagja egy-egy Magyarországon közismert kereskedelmi név, amely nevek egyúttal jó hírnevet élvező szóvédjegyek is. A TT hozzáteszi, hogy a tcom-web.hu ügyben adott esetben csekély jelentőségű a delegálni kért domain név előtagjának írásmódja és a T-Com név közötti eltérés. A delegálni kért nevek „-web” utótagja a TT véleménye szerint a domain nevek esetében kevésbé hangsúlyos, mert az éppen az internetes (webes) megjelenésre vonatkozó és szokásos utalás. Továbbá, a domain név egyik elsődleges funkciója az ilyen webes megjelenés azonosításának és hozzáférhetőségének biztosítása – jogszerűen és megtévesztés nélkül.

 

Az igénylő által felhozott ellenérvekkel kapcsolatban a TT megjegyzi, hogy

(a) a védjegyoltalom nem kizárólag a szó szerint egyező, hanem a hasonló megjelölésekre, kifejezésekre is kiterjed – jó hírnevű védjegyeknél a védjegylajstromozáskor megjelölt áruosztályokon túlmenően is;

(b) a tervezett domain névre vonatkozó szó szerinti internetes keresés nem ad valós képet az adott kifejezés használatáról, ismertségéről;

(c) a vitatott kifejezések betű szerinti, tételes statisztikai összehasonlítása önmagában alkalmatlan az összetéveszthetőség megítélésére;

(d) önmagában az a tény, hogy egy adott jogosult nem lépett fel egy hasonló jellegű domain delegálásakor, nem igazolja az adott domain név használatának szabályszerűségét és különösen nem jelenti akadályát más jogosultak fellépésének hasonló ügyekben.

 

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint a tárgybani domain nevek ... kérelmező számára nem delegálhatók, mert azok általa történő használata gyaníthatóan jogellenes és egyúttal megtévesztő lenne.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. november 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.