Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 21/2004. (XI. 12.) Állásfoglalása

 

A disztribútor.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. november 12-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A disztribútor.hu domain név nem delegálható a SZÁMALK Rendszerház Rt. részére, a domain nevet ... magánszemély részére kell használatba adni.

 

Indokolás:

 A 653/2004. sz. ügyben ... magánszemélyű státusú igénylő a KiberNet Kft., mint regisztrátor útján előterjesztett, a disztribútor.hu domain név tárgyában 2004. május 25-én benyújtott igénylésének teljesíthetőségéről kellett a Tanácsadó Testületnek állást foglalnia. Az igényléssel szemben a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti határidőn belül a SZÁMALK Kereskedőház Rt., (a Számalk Rendszerház Rt. iratokkal igazolt jogutódaként) mint a disztributor.hu domain név 2000. 08. 13. napjától jogszerű használója kifogást jelentett be, melyben előadta, hogy a megjelölt domain név alatt tényleges tartalomszolgáltatást nyújt, a domain nevet kereskedelmi kapcsolataiban széles körben használja, s álláspontja szerint a név más számára történő delegálása megtévesztő, s üzleti érdekeit sértő lenne. 2004. június 8-án pedig a GTS Datanet Kft., mint regisztrátor útján a kérdéses domain névre igényét is bejelentette.

A TT titkársága útján 2004 június 9-én illetve 23-án regisztrátoruk útján felhívta az érdekelt feleket névhasználati joguk igazolására, s az ezzel összefüggő dokumentumok csatolására, 2004. július 12-én pedig a Kibernet Kft. útján ... igénylőt hiánypótlásra is felszólította. A SZÁMALK Kereskedőház a domain név alatti, kereskedelmi célú, folyamatosan nyújtott tartalomszolgáltatás tényét igazolta. ... a felhívásra adott válaszában elismerte, hogy a disztributor.hu domain név a SZÁMALK Rendszerház Rt. „tulajdonában van”, de álláspontja szerint ebből nem következik, hogy kizárólagos jogot formálhatna a disztribútor.hu ékezetes domain használatára nézve is: a szó nem kapcsolódik kizárólagosan hozzá, azt nem sajátíthatja ki. Hivatkozott arra is, hogy az ékezetes domain nevek bevezetésének szabályai szerint igényét a SZÁMALK már korábban is bejelenthette volna, amit elmulasztott. Egyúttal nyilatkozott, hogy nem kíván a honlapon számítástechnikai disztribútorként tevékenykedni.

A TT az adott ügy összefüggésében elsőként a SZÁMALK által benyújtott igénylés jellegét vizsgálta meg. A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat Záradékának 2. szerint „Az ékezetes nevek bevezetésekor egy később meghatározandó átmeneti ideig minden igény előtt azok az ékezetes domain nevekre vonatkozó igények élveznek prioritást, amely igények egyébként prioritásra jogosultak, és amelyek esetében az ékezet nélküli formára (karakterről-karakterre) átírt alak olyan domain nevet ad eredményül, amely domain név az adott közdomain alatt már a domain-igénylő használatában van. Az átmeneti időt követően ezen igények is a prioritásra jogosult igényekkel azonosan kezelendők.” A Záradék szerinti időszak 2004. május 21-én lejárt, a SZÁMALK igénylését ezt követően (2004. június 8.) nyújtotta be. A SZÁMALK az átmeneti időszakban sem élhetett volna a prioritásos igénylés jogával, hiszen annak a Szabályzat szerint előírt feltételei - a cégnévre, ill. védjegyjogosultságra való hivatkozás - ténylegesen nem álltak fenn.

A TT-nek ezért azt kellett vizsgálnia, hogy a SZÁMALK, mint az ékezet nélküli domain név használója a domain név alatti tartalomszolgáltatása az elmúlt években széles körben ismertté vált-e. A TT figyelembe véve, hogy a „disztribútor” szónak számtalan, nem a SZÁMALK-hoz kapcsoló jelentése is van, arra a következtetésre jutott, hogy nagy valószínűséggel egyelőre nem vált a SZÁMALK kereskedelmi nevévé, ezért nem találta alaposnak a SZÁMALK kifogását.

Mindezekre tekintettel a TT úgy találta, hogy ... igénylése teljesíthető A TT megjegyzi ugyanakkor, hogy függetlenül attól, hogy a „disztribútor” szó a SZÁMALK kereskedelmi neve-e, a disztribútor.hu domain név alatt nem tehető közzé olyan tartalom, amely a SZÁMALK-ra utalna, vagy a SZÁMALK szolgáltatásaival összetéveszthetővé tenné.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. november 12.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.