Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 20/2016. (VII. 27.) sz. Állásfoglalása

 

A fischer.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1004/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A fischer.hu domain a Cetinje s.r.o  részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A fischer.hu domain delegálását a Cetinje s.r.o szlovák társaság (328 94618 Trávnik, Szlovákia, a továbbiakban: „Panaszolt”) kérte, amely ellen jogi képviselője, Dr. Liber Ádám (Liber Ügyvédi Iroda, 1131 Budapest, Dolmány u. 11/A). („Panaszos”)  útján nyújtott be kifogást ... magánszemély.

 

A Panaszos kifejtette, hogy az általa kifogásolt domain név Panaszolt részére történő delegálása jogellenes helyzethez vezetne, a Domain Regisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontját sértené, mert a Panaszos névjogosultságát sértené.

 

A Panaszos előadta, hogy adótanácsadó és jogi szakvizsgával rendelkező jogász, akinek saját neve alatt publikációi jelennek meg különböző lapokban. Jogi érvként a TT állásfoglalásaira hivatkozott és a névkizárólagosság elvét hangsúlyozta.

 

A Panaszolt vitatta, hogy a domain használata megtévesztő vagy jogellenes volna. Érvelésében arra hivatkozott, hogy a „Fischer” rendkívül elterjedt családnév, és a panaszos nem sajátíthatja ki. Példaként híres embereket sorolt fel, Fischer vezetéknévvel. Felsorolt még gazdasági társaságokat Fischer előtaggal és domain névvel, továbbá arra hivatkozott, hogy a szó németül „horgászt” jelent, és ebben a jelentésben kívánja használni. Előadta továbbá, hogy legtöbb esetben megbízásból regisztrál domain neveket és kérte, hogy a TT ne hozza a panaszt teljes terjedelmében nyilvánosságra.

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A TT osztotta a Panaszolt álláspontját abban, hogy a panaszosnak nincs kizárólagos jogosultsága a családnevével azonos karakterű domain névre, és önmagában a családnév (ami ráadásul, ahogyan a panaszolt jelezte idegen nyelven jelentéstartalommal bír) nem alapozza meg azt a panaszosi  igényt, hogy kizárólag ő használhatná a nevet. A TT megjegyzi, hogy gyakorlatában többször fordult már elő a kérdés, és többször leszögezte már, hogy önmagában a családnévvel azonos karaktersorozat nem jelenti a családi név kisajátíthatóságát. Ezekben az esetekben az igénylés elsőbbsége a döntő.

 

Ugyanakkor a TT felhívja a Panaszolt figyelmét, hogy esetlegesen a rosszhiszemű használat (beleértve azt is, ha huzamosabb ideig nem használja a domain nevet), a későbbiekben megalapozhatja a domain név Infomediátor testület általi más jogosultra ruházását. Jelen esetben azonban önmagában a panaszosi és panaszolti nyilatkozatokról nem lehetett rosszhiszeműséget feltételezni.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. július 27.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.