Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

 

A Tanácsadó Testület 20/2009.  (IX. 03.) sz. Állásfoglalása

 

a valutafigyelo.hu domain regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz

 

(804/2009. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 804/2009. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2009. szeptember 3-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 1 tag tartózkodása mellett 4 tag "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A valutafigyelo.hu domain név delegálására vonatkozó igény ... számára teljesíthető.

 

 

Indokolás

 

A valutafigyelo.hu domain nevet ... (a továbbiakban: „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2009. május 18-án. Az igény ellen a Sanoma Budapest Zrt. („Panaszos”) emelt kifogást, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos előadta, hogy több mint 50 éve gazdasági témájú közéleti hetilapot ad ki „Figyelő” címmel, mely saját bevallása szerint 56 ezer emberhez jut el, valamint jogosultja a „Figyelő” szóvédjegynek, melynek lajstromszáma 144534, és amelyet 1997-ben lajstromoztak. Egyéb konkrét adat megjelölése nélkül hivatkozott a „figyelő” szóelemet tartalmazó más megjelölésekre fennálló „18 darab egyéb lajstromozott védjegyére”. A Panaszos előadta továbbá, hogy 2001 óta üzemelteti a figyelonet.hu domain alatt elérhető online magazint, melyet saját bevallása szerint naponta több mint 100 ezer fő látogat, és a hírportálpiac harmadik legnagyobb szereplője. Ezen az oldalon tőzsdei és devizapiaci adatokkal is szolgál az érdeklődők számára.

 

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a „Figyelő” márkanév alatt rendezvényeket is szervez, és a márka „Superbrand” címet nyert el 2008-ban és 2009-ben.

 

Véleménye szerint a Panaszolt igényének teljesítése sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2. §-át, az üzleti tisztesség alapvető követelményébe ütközőnek ítélve meg ... névválasztását és esetleges névhasználatát. A Panaszos e körben arra hivatkozott, hogy a törvény szankcionálni kívánja a versenytársak érdekeit veszélyeztető magatartásokat is, nem kizárólag a tényleges jogsérelmet.

Panaszos a Tpvt. 6. §-ának sérelmét is megállapíthatónak vélte, mely szerint tilos a szolgáltatásokat a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes megjelöléssel ellátni, amelyről a versenytársat vagy annak szolgáltatását szokták felismerni. Panaszos álláspontja szerint a valutafigyelo.hu domain név alapján a Sanoma Figyelő márkanév alatt futó szolgáltatásaira asszociálna a közönség.

Panaszos kifejtette továbbá, hogy a választott domain név a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12. § (2) bekezdésének b) és c) pontjai alapján védjegybitorlást valósítana meg, tekintettel a domain név és a védjegy összetéveszthetőségére, valamint az érintett áruk és szolgáltatások azonosságára, továbbá arra, hogy a „Figyelő” védjegyhez hasonló megjelölés engedély nélküli használata sértené és tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét és jó hírnevét még abban az esetben is, ha a domaineket a védjegy áruosztályától különböző árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban használnák.

Végül a Panaszos szerint a domain név Panaszolt általi használata megtévesztést eredményezne, ugyanis az internethasználókban azt a látszatot keltheti, hogy a domain alatt a Sanoma Budapest Zrt. internetes tevékenységével, a Figyelő magazinnal vagy a hasonló név alatt futó online szolgáltatással kapcsolatos információk találhatók.

 

Panaszos mindezek alapján a valutafigyelo.hu domain név iránti igényt a Domainregisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pont a) és c) alpontjaiba ütközőnek, azaz jogellenesnek illetve megtévesztőnek vélte, és kérte az igény elutasítását.

 

Panaszolt válaszában kérte a panasz elutasítását, és idézte a TT 5/2004. számú állásfoglalását, továbbá hivatkozott arra is, hogy egy-egy szó kisajátítása – függetlenül a szereplő gazdasági erőviszonyától és a piaci pozíciójától – nem kívánt jelenség az Interneten. A Panaszolt szerint a „figyelo” karakterlánc kisajátítása a szabad piac korlátozását jelentené.

 

A Panaszolt előadta, hogy a tárgybeli domain alatt eltérő szolgáltatásokat kínálna a felhasználóknak: a valutafigyelo.hu domain alatt az országos valutaváltók adatbázisait egyesítené és osztaná meg a felhasználókkal. A Panaszolt szerint így a két internetes oldal nem lenne versenytársa egymásnak.

 

Hivatkozott a Panaszolt ezen túl más olyan internetes oldalakra, melyek címében szerepel a „figyelo” karaktersor, és véleménye szerint ezek sem hozhatók összefüggésbe a Panaszossal vagy szolgáltatásaival.

 

A Tanácsadó Testület a névválasztás és névhasználat jogellenességét és megtévesztő jellegét vizsgálta.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos valóban rendelkezik védjegyoltalommal a „Figyelő” megjelölés vonatkozásában, és ezen oltalom a Panaszos által megjelölt lajstromszám alatt a 16. (folyóiratok) és a 41. (könyvkiadás, szövegek kiadása, újságterjesztés) áruosztályokra terjed ki.

 

A Tanácsadó Testület ugyanakkor úgy vélte, hogy ez nem jelenti egyúttal azt, hogy a Panaszosnak tárgyi domain névhez is kizárólagos joga fűződne, figyelemmel a védjegy árujegyzékébe tartozó szolgáltatások és Panaszolt tervezett szolgáltatásai közötti eltérésre, valamint a védjegy és a tárgyi domain név különbözőségére. A Panaszolt saját előadása szerint az igényelt domain név alatt az országos valutaváltók adatbázisairól nyújtana információkat, ez pedig eltér a Panaszos védjegyének árujegyzékébe tartozó szolgáltatásoktól és a Panaszos tevékenységétől. Az érintett szolgáltatások nem hasonlóak, a Panaszos pedig nem terjesztett elő bizonyítékot a védjegy jóhírnevére vonatkozóan, így a TT az erre vonatkozó hivatkozását sem tudta elfogadni. A védjegyoltalom sérelme nem állapítható meg.

  

 A Tanácsadó Testület ugyanakkor hivatkozik korábbi, 3/2006 (II. 23.) számú egyedi állásfoglalására, melyet a Panaszolt is idézett.

  

A Tpvt. 2. § és 6. § alkalmazásának feltételei többek közt, hogy:

- a felek versenytársak legyenek vagyis azonos piacon fejtsenek ki gazdasági tevékenységet, és

- a megjelölés olyan legyen, mely alapján a fogyasztók a versenytárs áruját, szolgáltatását szokták felismerni.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy nem áll rendelkezésére olyan adat, amely valószínűsítené, hogy a Panaszos és a Panaszolt versenytársak lennének. A Tanácsadó Testület elvetette a Panaszosnak azt az érvét is, mely szerint a jogsérelem bekövetkeztéhez elegendő annak lehetősége, hogy a Panaszolt a tárgyi domain nevek alatt piaci tevékenységet folytatna. A fentiekben kifejtettek szerint a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény rendelkezései nem alkalmazhatóak.

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a tárgybeli domain név kapcsán a rendelkezésre álló adatok alapján – a felek szolgáltatásai és az általuk használt illetve használni kívánt domain nevek együttes figyelembevételével – nem áll fenn az összetévesztés lehetősége, így a domain megtévesztő sem lenne. Hivatkozik a Panaszos arra, hogy azért lenne a domain megtévesztő, mert az Internet használói esetleg „közvetlen összefüggésbe hoznák a Domaint és annak mögöttes jelentéstartalmát”. Ez önmagában nem lenne megtévesztő, mivel a „figyelő” kifejezés többjelentésű szó, és ezek közül csupán egyik az, mely a védjegyhez közvetlenül kapcsolódó asszociációs többlettel rendelkezik. Egyéb jelentéseivel összefüggésben a szó szabadon használható.

 

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy a valutafigyelo.hu domain név delegálása és annak az igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető. Ugyanakkor a TT felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az igénylő a vonatkozó jogszabályok és a domainregisztrációs szabályzat 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért.

 

Fentiek alapján a domain delegációs kérelmek igénylési sorrendben történő elbírálása indokolt. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2 pontja értelmében ezért a domain név ... számára delegálandó.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2009. szeptember 3.

 

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.