Alternatív Vitarendező Fórum
INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 1/2020. (VI. 30.) sz. Állásfoglalása 

A biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(1060/2020. és 1061/2020. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámokon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a 2020.06.30-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 4 "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 A biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu domain Lassu Gábor e.v. számára nem delegálható.

Indokolás: 

A biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu domain neveket Lassu Gábor egyéni vállalkozó (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2020. május 14-én. Az igénylés ellen az Atlas Invest B.V., mint a védjegy jogosult Lévai Holding Kft. jogutódja (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással jogi képviselőjén keresztül a 2020. május 21-én kelt beadványaiban, és kérte a domain delegálásának megtagadását. A panaszolt domain nevek hasonlósága, összefüggése és a felek egyezősége miatt a Tanácsadó Testület a jelen egységes állásfoglalást hozta meg mindkét panaszolt domain névre vonatkozóan.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2.2 pontjára alapította. Kiemelte többek között azt, hogy a domain igénylő úgy köteles megválasztani az igényelt domain nevet, hogy a domain név jelentéstartalmára nézve ne legyen gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Hivatkozott továbbá a „BioTech USA” márkanév, védjegyek (nemzeti lajstromszám: 194143 és 214053, EU lajstromszám: 013067351) és étrendkiegészítő termékek magyarországi jóhírére, széles körű publicitására. Panaszos előadta továbbá, hogy cégcsoportja felvásárolta a Scitec nevű, hasonló termék portfóliójú és ilyen védjegyekkel rendelkező cégcsoportot. Csatolta neves magyar hírportálok erre vonatkozó aktuális cikkeit is – amelyek épp a Panaszolt általi igénylés előtti hónapban jelentek meg.

Panaszos hivatkozott a Védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 12.§-ra, ill. az EU 2017/1001 EU védjegy rendelet 9. cikkére – ezek alapján kifejtette, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül folytatott üzleti célú használata védjegybitorlást valósít meg. Meglátása szerint a fogyasztók a Panaszos cégére, ill. termékeire asszociálnának, tévesen ezek szoros kapcsolatát feltételezve a panaszolt domain nevekkel, ill. az azokon elérhető tartalommal. Hangsúlyozta továbbá, hogy a Panaszos általi friss cégfelvásárlás és annak nagy sajtóvisszhangja kapcsán rosszhiszemű és megtévesztő is a két márkanév panaszolt két kombinációjának igénylése a Panaszos által.

 

A Panaszolt nem terjesztett elő beadványt.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy mennyiben jogellenes vagy megtévesztő a domain Panaszolt általi használata, ezen belül különösen azt, hogy mennyiben sértené a Panaszos védjegyjogait.

A Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott védjegyek, kereskedelmi nevek hangsúlyos elemei a Biotech és a Scitec szavak, azaz a panaszolt domain nevek két összetevője.

A jogellenességgel kapcsolatban a Testület hangsúlyozza, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. § (2) bekezdése c) pontja alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül,  gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos, vagy ahhoz hasonló megjelölést, még ha azt a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos, vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban teszi – feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A Testület ezért egyetért a Panaszos megállapításával, mely szerint a fogyasztók a kifogásolt domainekről a Panaszos védjegyoltalom alatt álló márkáira asszociálhatnak, és ezáltal megtéveszthetik fogyasztókat. Megjegyzi a Testület, hogy a Panaszolt egyéni vállalkozóként igényelte a domain neveket, azaz gazdasági tevékenység körében. Továbbá gyaníthatóan megtévesztőnek is tartja a Testület a fenti domainek Panaszolt általi igénylését: azokat ugyanis rögtön a Panaszosi friss cégfelvásárlásról, és azáltal a kétféle márkanév egy tulajdonosi körbe kerüléséről szóló híreket követő hónapban igényelte, lényegében kombinálva a két márkanevet – és így gyaníthatóan kihasználta a fogyasztók kapcsolódó érdeklődését. A Panaszolt a panasszal és így a fentiekkel kapcsolatban egyáltalán nem tett nyilatkozatot, amelyet a jelen ügy körülményeire tekintettel a Testület szintén a panaszolt terhére értékelt.

A Testület véleménye szerint a fentiek gyaníthatóvá teszik a jogellenességet (védjegybitorlást) és a megtévesztést.

Értékelve a felek által előadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott gyanítható jogellenességi feltételeket, illetve a gyanítható megtévesztő jelleget megvalósulni látja, és így a domain igénylése a DRSZ 2.2.2 a) és c) pontjába ütközik.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által választott biotech-scitec.hu és a scitec-biotech.hu domain nevek az ő részére nem kerülhetnek delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2020. június 30.

 A Tanácsadó Testület nevében:

 

 …………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.