Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 19/2017. (XII. 05.) sz. Állásfoglalása

 

A codtea.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1035/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A codtea.hu domain név az igénylő Hatóanyag-Szakértő Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A codtea.hu domain név delegálását a Hatóanyag-Szakértő Kft. („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Lemovo s.r.o („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást és eseti állásfoglalás iránti kérelmet.

 

Panaszos kifejtette, hogy a CoD Tea kifejezés egy konkrét termék nevét jelentő, a Panaszos által használt kereskedelmi név. A domain névnek megfelelő termék és kereskedelmi név a Panaszos szerint közismert, és a Panaszoshoz kötődik, a terméket 2003 óta forgalmazzák a Panaszos jogelődjei, majd 2009 óta ő maga. Panaszos előadta továbbá, hogy kizárólagos forgalmazója a terméknek az EU-ban, illetve kizárólagos védjegyhasználattal is rendelkezik. A közismertség, a kereskedelmi név társasághoz kötődése és a kizárólagos forgalmazás alátámasztására a CoD tea terméket tartalmazó vagy arról szóló, a különböző médiumokból származó dokumentumokat és többek között a CoD Tea étrendkiegészítőként való szlovákiai forgalmazását Panaszosnak engedélyező Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hivatala 2010-es határozatának másolatát annak magyar fordításával együtt csatolta a beadványához. Panaszos e körben hivatkozik a Tanácsadó Testület („TT”) 4/2000 (V.10.) Elvi állásfoglalására a kereskedelmi név alapján őt megillető prioritásra a domain névvel kapcsolatban.

 

Panaszos a saját (www.lemovo.eu) és Panaszolt (www.onchoshop.hu – itt Panaszolt forgalmazóként jelenik meg) weboldalán található információkkal alátámasztva kifejti továbbá, hogy a Panaszolt és a Panaszos versenytársak, mindkét vállalkozásnak egyezők a termékei, egyező a tevékenysége és a termékek célcsoportja is, azaz krónikus betegségben szenvedő embereknek ajánlanak táplálékkiegészítőket. Előadja, hogy míg Panaszos 2003, addig Panaszolt csak 2015 óta forgalmaz egyező termékeket. Előadja továbbá, hogy Panaszolt szerinte teljes mértékben tisztában van azzal, hogy sérti Panaszos jogait, mert évekig viszonteladója volt Panaszosnak, illetve Panaszos volt munkatársait, így pl. Dávid Tamást alkalmazza. Vitatja, hogy Panaszoltnak forgalmazói érdeke lenne a domain megszerzésére, mivel termékei más név alatt futnak és nevük nem tartalmazza a vitatott domaint. Panaszos szerint a Panaszolt domain név választása sérti a tisztességes kereskedelmi gyakorlatot, megtévesztő, tudatos és szándékos tevékenység, és a domain Panaszolt általi blokkolására irányul. Mindezek alátámasztására a www.onchoshop.hu weboldalt, az Igazságügyi Minisztérium cégadatbázisában Panaszoltra vonatkozó cégadatokat és Panaszos Panaszoltnak kiállított számláját – olvashatatlan minőségben- csatolta az iratokhoz. Az üzleti tisztesség körében hivatkozott továbbá a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 10.3. d) pontjára, illetve a TT 7/2000 (V.31.) és 4/2000 (V.10.) Elvi állásfoglalásaira.

 

Panaszos kifejti továbbá, hogy szerződés alapján kizárólagos védjegyhasználattal rendelkezik a „CoD” szóvédjegy vonatkozásában. Ennek alátámasztására kizárólag a Tanácsadó Testületnek külön email útján beadványánál később megküldött bizonyítékként csatolta egy, a „CoD” védjegy használatára vonatkozó jogvélemény egyes részeit.

 

Panaszos előadja továbbá, hogy a Regisztrátor nem értesítette partnercégét, a Global-COD Kft.-t, aki a domain előző tulajdonosa volt, – és akitől egyébként a domaint át kívánta venni és ennek érdekében egy szlovák regisztrátort bízott meg a névátruházással és abban a tudatában volt, hogy a névátjelentés megtörtént – a delegálás-fenntartási szerződés felmondásáról, így annak jogai sérültek és előállhatott az a helyzet, hogy versenytársa regisztrálta a ténylegesen ő általa 2009 óta használt vitatott domaint. Elmondása szerint 2017 októberében tapasztalták, hogy a domain még mindig a partnercég nevén van és nem üzemel. Elmondása szerint meg is keresték a Regisztrátort a névátírás ügyében, de nem kaptak választ. 2017.11.05. napján kísérelte meg elmondása szerint a domain regisztrációt, azonban akkor már foglalt volt a Panaszolt által. Ennek alátámasztására csatolta a Regisztrátor üres névátjelentő nyomtatványait tartalmazó e-mailjét, amely a Global-COD Kft. e-mailjére válaszolt, illetve a 2016-os aláírt névátjelentő nyilatkozatokat tartalmazó, a Regisztrátornak címzett, 2017. októberi e-mailjének másolatát. Méltányos elbírálást kér a domain regisztrálása ügyében hivatkozva annak őáltala történő tényleges, több mint 8 éve tartó használatára és a névátírás folyamatának korábbi elindítására.  Előadja továbbá, hogy az értesítések meg nem érkezése mögött feltehetőleg versenytársi idegenkezűség áll.

 

Panaszos a szlovák Igazságügyi Minisztérium adatbázisából lehívott angol és szlovák nyelvű cégkivonatát is csatolta beadványához.

 

A csatolt dokumentumok némelyike olvashatatlan.

 

Panaszos kérte a Panaszolt számára történő delegálás megtiltását, továbbá a domain név Panaszos részére történő delegálását.

 

Panaszos beadványára reagálva a Regisztrátor (Net-Tech Consulting Kft.) kifejtette, hogy 2016.07.10-én került kiküldésre a domain fenntartását érintő éves díjbekérője, amely többszöri fizetési felszólításai ellenére sem került kifizetésre, így a domain 2017.07.20. napján felfüggesztésre került. A Regisztrátor beadványa tartalmazza az előadottakra vonatkozóan a rendszere által naplózott adatokat (fizetési felszólítások kiküldése, a domain akkori tulajdonosa, a Global-COD Kft. értesítési email címének átírása). Nyilatkozott továbbá, hogy névátírási kérelem nem érkezett be cégéhez. Kifejti továbbá, hogy a domain hónapokig nem volt elérhető, így furcsállja, hogy a felszabadulása napján vették észre a működés hiányát és próbálták meg a tartozást rendezni.

 

Panaszolt igénylését fenntartva válaszában előadta, hogy észlelte, hogy a domain 2017. nyarán elérhetetlenné vált, majd felmondás és törlés alá került, így igényelte a domaint. Kifejtette, hogy a Panaszos és Panaszolt nem versenytársak, mert Panaszos csak Szlovákiában, míg Panaszolt csak Magyarországon forgalmaz termékeket. Vitatja továbbá a Panaszosnak, mint szlovákiai cégnek a jogait a .hu végződésű domainre, illetve Panaszos jóhiszeműségét is. Kifejti, hogy a domain volt tulajdonosának és a Panaszosnak ugyanaz a személy az ügyvezetője.

 

Panaszolt előadja továbbá, hogy a „CoD” márkanév tulajdonosa Dávid Tamás, hivatkozva többek között a 009104506 közösségi védjegyre. Kifejti, hogy Panaszos nem védjegytulajdonos, illetve Dávid Tamás védjegytulajdonos minden használati jogot visszavont a Panaszostól, ennek alátámasztására csatolja a védjegytulajdonos nyilatkozatát, illetve az EUIPO és SZTNH adatbázisok találati eredményeit.

Vitatja továbbá Panaszos és a domain előző tulajdonosa közötti jogutódlást.

 

Előadja továbbá, hogy Magyarországon nincs CoD Tea forgalomban, Szlovákiában sem, mert ott a „tea” kifejezés helyett a „caj” kifejezést használják, így vitatja a Panaszos által gyártott termék és a domain közötti relevanciát. Kifejti továbbá, hogy a CoD Tea Magyarországon be van tiltva, ennek alátámasztására mellékeli a vonatkozó 2015.02.17-én kelt közigazgatási határozatot kisatírozott címzettel, illetve előadja, hogy Panaszos rosszhiszeműségét igazolja, hogy a codtea.sk domaint nem jegyeztette be.

 

Panaszolt hivatkozik arra, hogy Dávid Tamás a CoD teát már a Panaszos megalakulása előtt, az 1990-es évektől kezdődően készítette – mellékelve a vonatkozó könyvek borítójának másolatait.

 

Panaszolt vitatja továbbá, hogy Panaszost váratlanul érhette a domain törlése, illetve az általa nem megismert panaszosi bizonyítékok figyelembe vételét is.

 

Beadványához csatolta a Panaszos és a Global-COD Kft. cégkivonatait és Dávid Tamás védjegyjogosult nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy Panaszos és partnercége és védjegyjogosult között minden kapcsolat megszűnt, védjegyhasználati jogokat visszavonta tőlük, ezzel ellentétben Panaszolt a domain regisztráció kapcsán nevében járt el. Kifejti a nyilatkozó továbbá, hogy a CoD tea nem egyetlen terméket, hanem ellenőrzött receptúrát és minőséget jelöl, amelynek több forgalmazója is lehet. Védjegyadatbázis kutatás eredményeket is csatolt beadványához.

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A TT először a Panaszosnak a regisztrátori eljárásra vonatkozó panaszát vizsgálta meg. A TT megjegyzi, hogy- ahogy már eddigi döntéseiben is kifejtette,- a domain delegálási ügyben eljáró féltől elvárható, -különösen, ha az nem magánszemély-, hogy a delegálási szabályokat megismerje és a domain név átadása és átvétele során a szükséges intézkedéseket megtegye. Az ennek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket általános szabályként magának kell viselnie. (A TT megjegyzi, hogy a domain korábbi használójának főtevékenysége egyébként a számítógép üzemeltetés, így feltehetőleg informatikai jártassággal kell rendelkeznie.) A TT a rendelkezésére álló adatokból azt a következtetést vonta le, hogy a „névátírás” a DRSZ 7.1 pontjának megfelelően nem zajlott le a Global-KOD Kft., mint a domain korábbi használója és a Panaszos között, nincs adat arra sem, hogy a delegálás fenntartására a Regisztrátor (vagy egyéb regisztrátor) és a Panaszos, mint új domain használó között megállapodás született volna, ami egyébként a névátruházásnak a DRSZ 7.1 a) pontja alapján feltétele. A névátírás elmaradásának okairól a TT nem rendelkezik adatokkal, azonban felhívja Panaszos figyelmét, hogy a jelen eljárásnak nem is lehet tárgya a Regisztrátor és Panaszos között esetlegesen felmerülő kereskedelmi-szolgáltatási kérdések elbírálása. A jelen eljárás kérdése az, hogy a domain Panaszoltnak történő delegálása sérti-e a DRSZ rendelkezéseit. A jelen eljárásnak szintén nem tárgya harmadik személy (Global-COD Kft.) hivatkozott eljárási sérelmének megítélése. A TT azonban megjegyzi, hogy az Internet Archive wayback machine 2017.06.01. napi archív információja alapján a honlap kereskedelmi tényleges tartalma már ekkor nem volt elérhető, átalakítást jelzett és egy Panaszosi honlapra voltak átirányítva a domain felhasználói. A Panaszosnak tehát ekkor már észlelnie kellett volna a rendezetlen helyzetet és lehetősége lett volna megtenni a szükséges lépéseket. Mindezek alapján a TT nem látta bizonyítottnak, hogy a Regisztrátor eljárása a konkrét ügy tekintetében nem felelt meg a DRSZ rendelkezéseinek.

 

A TT ezek után a DRSZ 2.2.2 pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A TT szerint a regisztrálni kívánt domain név esetében annak megbotránkoztató vagy félelmet keltő mivolta nem merülhet fel és Panaszos sem hivatkozott ezen indokra, ezért az ezzel kapcsolatos további vizsgálatot mellőzte.

 

A TT ellenőrizte a releváns nyilvános internetes védjegy adatbázisokat, és megállapította,- Panaszolttal összhangban,- hogy Panaszos nem rendelkezik a domain nevet tartalmazó oltalmat adó megjelöléssel. A Panaszos beadványában hivatkozta, azonban ahhoz nem csatolta a kizárólagos védjegyhasználatot igazoló szerződést, illetve semmilyen, erre vonatkozó más iratot sem. A TT megjegyzi, hogy Panaszos ugyan megküldött külön email formájában a TT-nek egy, a „CoD” védjegy használatára vonatkozó jogvélemény egyes részeit, azonban ezt a dokumentumot állásfoglalási kérelméhez nem csatolta. A TT megjegyzi, hogy eljárásában alapelv, hogy a TT a mindkét fél által megismerhető adatok és iratok alapján dönt. A TT felhívja Panaszos figyelmét a TT Szervezeti és Eljárási Szabályzata 6 § 2. pontja alapján fennálló kötelezettségére, miszerint az állásfoglalás kéréshez - másolatban - csatolni kell az esetre vonatkozó valamennyi, az állásfoglalás szempontjából releváns iratot.  Amennyiben a TT-nek, és a másik félnek nem bocsátja a rendelkezésére a fentieknek megfelelően a bizonyítékait a Panaszos, viselnie kell annak kockázatát, hogy a TT csak az eljárási szabályoknak megfelelően megismert adatok alapján hozza meg a döntését. Összességében tehát sem a nyilvános védjegy adatbázisokban elérhető információk, sem Panaszos által felhozottak alapján nem vált bizonyítottá a Panaszosnak a kérdéses domainnel kapcsolatos, kizárólagos, jelenleg is érvényben levő védjegyhasználati joga.

 

A TT megjegyzi, hogy védjegyjogi alapon éppen Panaszolti oldalon állhat fenn esetlegesen a domain delegálására vonatozó igény. Az EUIPO és az SZTNH nyilvános adatbázisában megtalálható adatok szerint – összhangban a Panaszolt által hivatkozottakkal- Dávid Tamás valóban egyik jogosultja többek között a 009104506 lajstromszámú európai uniós „CoD” aktív szóvédjegynek az 5, 30, 32,44 áruosztályokban, amelyek többek között a „tea” árukat is magában foglalják. A Panaszolt becsatolta továbbá a 2017.11.22 napján kelt, a védjegyjogosulttól származó, teljes bizonyító erejű nyilatkozatot, amelyben a védjegyjogosult úgy nyilatkozik, hogy a domain regisztrációja tekintetében a Panaszolt a védjegyjogosult nevében eljáró félnek tekintendő. A nyilatkozat egyébként tartalmazza azt is, hogy Panaszos, illetve a Global-COD Kft. és védjegyjogosult között minden kapcsolat megszűnt és a védjegy jogosultságokat 2015-ben visszavonta Panaszostól. A TT megjegyzi, hogy Dávid Tamás a hivatkozott védjegynek 3 jogosultja közül az egyik, a másik két jogosult nem szerepel a nyilatkozatban (sem más, a TT rendelkezésére bocsátott iratban). A TT azonban– tekintettel arra, hogy jelen eljárásban azt kellett vizsgálnia, hogy a Panaszoltnak történő delegálás ütközik-e a DRSZ rendelkezéseibe,- további védjegyjogi vizsgálatot nem folytatott.

 

A TT ezek után azt vizsgálta, hogy a domain Panaszos kizárólagos kereskedelmi neve-e. Ennek körében megállapítja, - egyetértve Panaszolttal, hogy a Panaszos által csatolt forgalmazói engedély Panaszos lemovo.eu és cod-sk.com weboldalaival együtt a CoD Tea nevű termék Panaszos szlovákiai általi forgalmazására ad bizonyítékot, azonban nem támasztja alá a Panaszos állítását, miszerint a terméket az egész Európai Unió egész területén (vagy akár Szlovákiában is) kizárólagosan forgalmazná. Magyarországi forgalmazásra szintén nem hoz bizonyítékot Panaszos. A termék ismertségét alátámasztó általa csatolt dokumentumok közül is csak a saját konkrét termékét, illetve a saját honlapjának egyes részeit ábrázoló dokumentumok köthetők a Panaszoshoz.

 

A TT megállapítja továbbá, hogy egyéb, a domain nevét tartalmazó honlapokat ellenőrizve azoknak a Panaszostól elkülönült személyek a domain használói (pl. codteainfo.hu), illetve számos ilyen oldal hosting cégeké és eladásra kínált (pl. codtea.com, codtea.info, codtea.eu).

 

A TT a rendelkezésére álló adatok alapján nem tartja tehát megalapozottnak, hogy a domainnel megegyező karaktersor a Panaszos kizárólagos kereskedelmi neve lenne, vagy, hogy annak más általi használata jogsértő vagy megtévesztő lenne.

 

A TT a Panaszos által felhozott, névválasztással megvalósuló Panaszolti tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat körében megjegyzi továbbá, hogy a jelen eljárás keretei nem teszik lehetővé azt, hogy a felek az egymással esetlegesen fennálló kereskedelmi vitájukat jelen eljárásban rendezzék.

 

Fentiekre és a rendelkezésre álló dokumentumokra tekintettel a TT nem állapította meg a jogellenesség és a megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményeket, illetve eljárási szabálysértést sem, ezért a panaszt nem találta megalapozottnak. A TT véleménye szerint az igénylés nem ütközik a DRSZ rendelkezéseibe, a TT álláspontja szerint ezért az ügyben a DRSZ szerinti delegálásban irányadó „first come first served” elv dönt, azaz, az igénylés annak a részére teljesíthető, aki korábban nyújtotta be az igénylést. Mindezek alapján a TT úgy döntött, hogy a „codtea.hu” domain név a Hatóanyag-Szakértő Kft. részére delegálható.

 

A TT végezetül megjegyzi, hogy a rendelkezésére álló adatok alapján a domain nem egyezik a betiltott termék nevével, ezért tehát a delegálás önmagában való jogellenességének vizsgálata nem merült fel. A TT azonban felhívja a Panaszolt figyelmét, hogy függetlenül a domain delegálhatóságától, amennyiben a CoD tea jelenleg is tiltott készítmény (erre utal a Panaszolt által benyújtott 2015. évben kelt közigazgatási határozat), a tiltott készítmény forgalmazása vagy az azzal kapcsolatos más jogellenes kereskedelmi tevékenység egyéb jogi szankciókkal járhat.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. december 05.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.