Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 19/2015. (XII. 17.) sz. Állásfoglalása

A telekomnet.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(983/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A telekomnet.hu domain a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. számára nem delegálható.

Indokolás:

 

A telekomnet.hu domain nevet a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Zrt. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen – jogi képviselője útján - a ’TELEKOM’ megjelölést kereskedelmi névként, brandként, védjegyként valamint domain névként használó Deutsche Telekom AG (53113 Bonn Friedrich-Ebert-Allee 140., Németország) Panaszos nyújtott be kifogást.

 

Kifogásában előadta, hogy a Deutsche Telekom AG a világ egyik vezető cége a telekommunikáció és az információtechnológia területén, mely 50 országban van jelen 230 ezer alkalmazottal és 2013-ban 60 milliárd eurós éves forgalmat realizált, melynek több mint a fele Németországon kívüli piacokról származik.

 

A 2006-ban létrejött Magyar Telekom Nyrt.-ben, amely Magyarország legnagyobb távközlési szolgáltatója, a Deutsche Telekom többségi tulajdonos, a részvények több mint 59 százalékával.

 

A Magyar Telekom 2013 folyamán egységesítette márkastruktúráját, a korábbi erős piaci márkákat egyetlen márkává ötvözte, az ügyfelek a jövőben Telekom márkanév alatt érhetnek el minden szolgáltatást, legyen az mobil vagy vezetékes telefon, otthoni vagy mobilinternet, interaktív TV, egészségügyi vagy biztosítási termék.

 

A Deutsche Telekom AG kizárólagos jogosultja a következő nemzetközi és magyar nemzeti "TELEKOM" védjegyeknek:

HU 215804 TELEKOM, 2008. november 05-i elsőbbséggel,

IR 663775 TELEKOM, 1996. szeptember 30-i elsőbbséggel,

IR 1012221 TELEKOM, 2009. május 7-i elsőbbséggel.

 

A Panaszos a vonatkozó lajstromkivonatokat kifogásához csatolta és kijelentette, hogy a Deutsche Telekom AG a ’TELEKOM’ védjegy használatára a Panaszoltnak engedélyt nem adott, illetve a használathoz nem járult hozzá.

 

A Panaszos előadása szerint a TELEKOM védjegyei Magyarországon is közismertek, erre vonatkozóan Gfk által végzett piackutatási adatokra hivatkozott. Állítása szerint a Deutsche Telekom AG a TELEKOM megjelölést mint cégnevet, védjegyet és brand-et önállóan használja Magyarországon, ezáltal a TELEKOM szót a Deutsche Telekom AG-vel illetve leányvállalatával, valamint termékeivel azonosítják a fogyasztók, azzal a jelentéstartalommal, hogy „egy, a Deutsche Telekom Csoporthoz tartozó cég”.

 

A Panaszos jogi véleménye szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjába, a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vt.) 12. § és 27. § (1) bekezdésébe ütközik, illetve a telekomnet.hu domain név összetéveszthető a Deutsche Telekom AG ’TELEKOM’ védjegyével és az általa regisztrált domain nevekkel is. (telekom.com, telekom.de, telekom.hu stb.).

 

A Panaszos álláspontja szerint a hivatkozott védjegyek nagyfokú ismertségére és jó hírére tekintettel nagyon valószínű, hogy a Panaszolt ezen közismertséget és jó hírnevet próbálja a domain regisztrálásával rosszhiszeműen kihasználni, és ezáltal tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutni. Az összetéveszthetőség és a fogyasztók megtévesztésének veszélyére tekintettel hangsúlyozta, hogy a domain regisztrálása súlyosan sértené a védjegyjogosult védjegyoltalmi jogait és jogos üzleti érdekeit.

 

A Panaszolt Netrisk.hu Zrt. – az ügyben kifejtett álláspontja szerint - nem kívánja rosszhiszeműen - a Deutsche Telekom AG vagy akár a Magyar Telekom Nyrt. ismertségét kihasználva - használni a telekomnet.hu domain nevet.

 

Véleménye szerint a „telekom" szó a telekommunikáció rövidítése, amely olyan közhasználatú kifejezés, melyet egyetlen szervezet sem tekinthet kizárólagos sajátjának. Ezt az állítását nézete szerint az is alátámasztja, hogy jelenleg is léteznek olyan domain nevek, melyek delegáltja nem a Deutsche Telekom AG, mégis szerepel bennük a „telekom" kifejezés (pl: www.hltelekom.hu, www.intelekom.hu, schtelekom.hu, marker-telekom.hu, primtelekom.hu, nordtelekom.hu).

 

A Netrisk.hu Zrt - üzleti profilját szélesítve - ténylegesen telekommunikációs tevékenységet kíván végezni, ennek előkészítése érdekében már jelentős lépéseket és beruházásokat tett, és e tevékenység végzéséhez kívánja használni az igényelt domain nevet.

 

A Tanácsadó Testület (TT) már korábban is kifejtette, hogy nem állítható fel olyan szabály, hogy egy védjegyoltalom vagy más oltalom alá eső kifejezés bármely tagja szabadon lenne más utótagokkal vagy bővítményekkel használható. Tény, hogy a „telekom” kifejezést, mint a telekommunikáció rövidítését, a Deutsche Telekom AG-én kívül más cégek is használják, de a használat jogszerűségét, megengedhetőségét mindig a konkrét ügyben, egyedileg lehet és kell elbírálni.

 

A jelen ügyben igényelt domain név – mint arra a Panaszos is utalt - teljes egészében magában foglalja a Deutsche Telekom AG ’TELEKOM’ védjegyét. Ilyen ügyekben általában annak van ügydöntő jelentősége, hogy melyek a védjegy illetve a domain név domináns elemei és azok hasonlóak-e egymáshoz? Mérlegelendő továbbá, hogy egyéb elemek (a domináns jegyek hasonlósága esetén) biztosítanak-e kellő megkülönböztetést az átlagos fogyasztó számára?

 

A TT által is követett állandó bírói gyakorlat szerint, a védjegyként alkalmazott, illetve alkalmazandó fantáziaszavak tekintetében, az összetéveszthetőség vizsgálatánál a magyar nyelv sajátosságaira kell tekintettel lenni függetlenül a megjelölések eredetétől és jellegétől. A magyar nyelv döntő jellegzetessége, hogy a szó elejét hangsúlyozza, a szó alapértelmének a meghatározója rendszerint a szó első része. Ezért, ha két szó között csak a végződésben van eltérés, fantáziaszavak esetében is úgy tűnik, mintha a két fantáziaszó ugyanannak az alapszónak a továbbképzése lenne (Pkf. IV. 20 474/1976. sz.).

 

Figyelembe véve ezért, hogy az adott esetben a domain név csak védjegy szavát egészíti ki, az interneten általánosan használt „net” (network-hálózat) kifejezéssel, amely megkülönböztető képességgel nem rendelkezik, továbbá jelentésével arra utal(hat), hogy a domain alatt megjelenő tartalmak valamilyen módon összefügghetnek a védjegy jogosultjának üzleti tevékenységével, annak „hálózatába” tartozhatnak, a TT az összetéveszthetőséget megállapíthatónak tartja.

 

(A TT megjegyzi, hogy a Panaszolt által felhozott példák is azt igazolják, hogy más igénylők, a megkülönböztetésüket lehetővé tevő domináns szóelemet – a magyar nyelv fenti sajátosságára figyelemmel - a ’telekom’ kifejezés elé tették.)

 

Tekintettel továbbá a TELEKOM védjegy ismertségére is, a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes is, így az a Vt., Panaszos által hivatkozott rendelkezéseibe, illetve a fentiek szerint, a DRSZ 2.2.2. pontjába ütközik, ezért a telekomnet.hu domain név a Netrisk.hu Zrt. részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. december 17.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.