Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 19/2007. (IX. 07.) sz. Állásfoglalása

 a debreceni-szuperinfo.hu, a szoboszloi-szuperinfo.hu és a zempleni-szuperinfo.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(754-756/2007 sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület (TT) előtt a 754-756/2007 számon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben egyenként megtárgyalta, majd az összevonásukról döntött és a 2007. szeptember 7-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

a debreceni-szuperinfo.hu, a szoboszloi-szuperinfo.hu, illetve a zempleni-szuperinfo.hu domain nevek egyike sem delegálható az Inform-Média Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A 754/2007. sz. ügyben a debreceni-szuperinfo.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervező és Tanácsadó Kft jogi képviselője útján.

 

A 755/2007. sz. ügyben a szoboszloi-szuperinfo.hu domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervező és Tanácsadó Kft jogi képviselője útján.

 

A 756/2007. sz. ügyben a zempleni-szuperinfo domain név Inform-Média Kft. általi igénylése ellen nyújtott be panaszt a Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervező és Tanácsadó Kft jogi képviselője útján.

 

A Szuperinfó Magyarország Országos Laphálózatszervező és Tanácsadó Kft j. nem igényelte saját részére a fenti domain nevek egyikét sem.

 

Tekintettel arra, hogy a panaszos és az igénylő személye azonos, továbbá, hogy a panaszos lényegében azonos érveket fejtett ki a panaszaiban és összevontan adott meghatalmazást a fenti ügyekre, a TT összevont Állásfoglalásban kezelte a panaszokat.

 

A panaszos mindhárom panaszban előadta, hogy jogosultja a HUNGÁRIA SZUPERINFO kereskedelmi névnek, márkanévnek, logónak és a 155.773 lajstromszámú „szuperinfó” szóvédjegynek. Bemutatta, hogy országos laphálózatot üzemeltet, amelynek tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed. Álláspontja szerint a „ a fogyasztók többsége […] a Szuperinfo elnevezést ismeri és mint jóhírnévnek örvendő védjegyet, brand-et tartja számon”. Állítását a panaszos nem igazolta fogyasztói felméréssel. Előadta továbbá, hogy a szuperinfo.hu alatt működő weboldalon az elektronikus médiában is jelen van. A panaszos a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ára hivatkozik, és kéri annak figyelembevételét, hogy kizárólagos joga van a megjelölés használatára illetve a használat engedélyezésére, e tekintetben külön kiemelte, hogy a megjelölés egyben a cégneve is. A panaszos külön felhívta a TT figyelmét arra a tényre, hogy az igénylő a versenytársa és hogy az igénylő „rendszeresen nyújt be bejelentési kérelmeket olyan védjegyekre vagy domainekre vonatkozóan, melyek összetéveszthetőek a Szuperinfó Magyarország tulajdonába tartozó védjegyekkel és/vagy domainekkel”. Állítása alátámasztásául a panaszos több, a jelen ügyben nem érintett domain nevet felsorolt, amelyeket a TT nem kezelt önálló panaszként.

 

Az igénylő érdemi védekezését összevontan adta elő. (A TT megjegyzi, hogy az igénylő védekezésében a TT által jelen ügyben nem hivatkozott 748-753-os panaszokra érkezett reagálás is szerepel, így az azokra vonatkozó érvekre nem jelen állásfoglalásában tér ki).

 

Védekezésében az igénylő arra hivatkozott, hogy álláspontja szerint megalapozatlan, hogy „szuperinfo szó védjegye” a panaszost illetné, mert álláspontja szerint a „földrajzi jelzők megkülönböztető adattal bírnak, […] és éppen e megkülönböztető jelző miatt nem azonos, nem összetéveszthető és nem eredményezi a fogyasztók megtévesztését”. Előadta továbbá, hogy az „Expressz szó használatára nincs kizárólagos jogosultsága a panaszosnak, mert az Expressz szó más szavakkal történő megjelölése más tartalmat ad, és nem téveszthető össze az alapszóval sőt kifejezetten elkülöníti”.

 

Tekintettel arra, hogy az igényelt nevek nem azonosak a védjegyoltalmat élvező kifejezéssel, csupán tartalmazzák azt, a TT elsősorban azt vizsgálta, hogy megtévesztő lehet-e a földrajzi nevekkel kiegészített „szuperinfo” kifejezés használata más vállalkozás által mint a panaszos. Ebben az esetben ugyanis szükségtelen a védjegybitorlás elemzése, mert a megtévesztés lehetősége önmagában kizárja a domain név választását.

 

Annak ellenére, hogy a panaszos nem csatolt fogyasztói felméréseket annak igazolására, hogy a fogyasztók azonosítanák-e a „szuperinfo” kifejezést a panaszos termékeivel, a Tanácsadó Testület egyetértett a panaszossal abban, hogy a panaszos szolgáltatásai széles körben ismertek és azonosíthatók a panaszos hirdetési/reklámozási tevékenységével. Ráadásul, a földrajzi nevekkel kiegészített  kifejezések erősíthetik a fogyasztók azon elvárásait, hogy a népszerű, nyomtatott hirdetési újság helyi változatára kattintanak a domain név lehívásakor. A TT külön kiemeli, hogy ezt erősítheti, hogy a szuperinfo.hu weboldalról eleve csak regionálisan hívhatók le az információk.

 

A fenti okokból a TT álláspontja szerint a tárgybani domain használata az igénylő részéről a Szabályzat 2.2.2 c) pontja alapján megtévesztő lenne, így az igénylő által a domain név nem választható.

 

A TT a továbbiakban nem tartotta szükségesnek a védjegybitorlás továbbá a tisztességtelen piaci magatartás vizsgálatát, tekintettel arra, hogy a megtévesztés önmagában ütközik a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2007. szeptember 7.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.