Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2017. (XI. 24.) sz. Állásfoglalása

 

A mobilcentrum.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1034/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A mobilcentrum.hu domain név a Centije s.r.o részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A mobilcentrum.hu domain név delegálását a Cetinje s.r.o.  („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Laptop Centrum Hungary Kft (1152 Budapest, Fazekas sor 51) („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos előadta, hogy laptop, notebook, tablet és mobiltelefon alkatrész és tartozék értékesítésével foglalkozik. Kiemelte, hogy alapítása óta dolgozik a „Laptop Centrum” mint márkanév magyarországi ismertté tételén. Ismertette, hogy a mobilcentrum.hu domain név a 2016. augusztus 03. napjától tulajdonában álló mobil-centrum.hu domain név egyetlen karakterben eltérő változata. Az ügy előzményeként előadta, hogy 2017. október 23. napján kifogást nyújtott be a Cetinje s.r.o. 2017. október 18. napján benyújtott domain delegálási kérelmével kapcsolatban, amely a mobilcentrum.hu domain névre vonatkozott. A World Web Data Kft. mint regisztrátor a kifogására érdemben nem reagált, így a jogvesztő határidőtől tartva másik regisztrátornál is jelezte kifogását. A kifogását ennek megfelelően a Net-Tech Kft. rögzítette.  Jogi érvelésében kifejtette, hogy 2013-tól saját tulajdonú webáruházat nyitott és „Laptop Centrum” márkanév alatt saját töltő és adapter forgalmazását kezdte meg. A tevékenység kapcsán a „laptopcentrum.hu” és „laptoptolto.eu” saját tulajdonú webáruházunk nevei szorosan összefonódtak a mobil eszközök nevével, a Google kereső első oldalán is így jelenik meg.

A „Laptop centrum” mellett az alábbi oldalakat is népszerűsítette: „tablet-centrum.hu”, „notebook-centrum.hu” és „mobil-centrum.hu”.

Jogi érvelésében a Domain Regisztrációs Szabályzat 1.2.1.4, 2.2.1 és 2.2.2. pontjait jelölte meg, továbbá kiemelte, hogy „az Igénylő nem titkolt szándéka a stratégiailag fontos és „jól csengő” domain nevek tömeges regisztrációja, melyre a korábbi TT eljárásai mellett a mobilcentrum.hu regisztrációjával egy időben további 11 domain regisztrációs kérelme enged következtetni.” Következtetése szerint a tömeges igénylés is mutatja, hogy „az Igénylő szándéka világos, a mobilcentrum.hu foglalásával piaci előnyre kíván szert tenni, valós azonnali használati igény nem fűződik a domain név regisztrációjához”. Azt is kiemelte, hogy a mobilcentrum.hu domain név nyitó oldalán egy mobil parkoltatással foglalkozó cég a webdomains.hu nyitóképe látható. Többek között techno-neked link és technikával foglalkozó cikkek reklámjai és linkjei is megtalálhatóak. Álláspontja szerint mind az elgépelés lehetősége és a találati listában való megjelenés fokozottan fenn áll azon vásárlóinál, akik családi vállalkozását keresik.

Kérelmében azt kérte, hogy a Tanácsadó Testület hozzon eseti állásfoglalást a domain név delegálhatóságával kapcsolatban és „állapítsa meg, hogy a mobilcentrum.hu domain név az Igénylő javára nem delegálható”.

 

A Panaszolt a válaszában részletesen kitért cáfolataira. Kiemelte, hogy a Panaszos nem jelölte meg, hogy a delegálás pontosan milyen jogot sért. Álláspontja szerint a Panaszosnak semmilyen joga nem fűződik a domain névhez: a Panaszos neve Laptop Centrum Kft., és ő maga is leírja beadványában, hogy alapításuk óta ezen márkanév ismertté tételén dolgoznak. A Panaszosnak nem neve a Mobilcentrum (semmilyen írásmóddal és összetétellel), nincs ilyen cégneve, kereskedelmi neve, terméke, védjegye, egyéb szellemi alkotása. A mobilcentrum név nem is egyedi, az egy szóösszetétel, vagyis nincs egyedi megkülönböztető jellege sem. Panaszolt szerint a domain delegálása a Panaszosnak sem a névkizárólagossághoz fűződő jogát, sem védjegyhez való jogát nem sérti, a Panaszosnak nincs olyan joga vagy jogos érdeke, amely megalapozná a kizárólagos igényt a mobilcentrum.hu domainre.

 

A fentieken túl cáfolta azt is, hogy Társasága valós igény nélkül regisztrálta a domaint. előadta, hogy a domaint egy megbízó érdekében kérte, azonban a megbízóra vonatkozó részletek tekintetében az üzleti titok védelmére hivatkozott.

 

Kérelmében azt kérte, hogy a Tanácsadó Testület állásfoglalásában „állapítsa meg, hogy az igény teljesítése a Szabályzatot nem sérti, a domain Társaságunkra delegálható”.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A TT sok hasonló ügyben hozott már döntést, és mindig megerősítette az alábbiakat: Domain nevek delegálásánál az általánosan irányadó alapelv a „first come first served” elv, azaz: az igénylés annak a részére teljesíthető, aki korábban nyújtotta be az igénylést. Az, hogy egy névnek vannak különböző hangzásában azonos változatai (például kötőjeles alakok, vagy némán ejtett betűk) akkor bírhat relevanciával, ha „árujelzők”, „védjegyek”, „kereskedelmi nevek” vagy akár a „nyelvi lelemény” körébe eső szerzői jogi védelem szintjét elérő nevekről van szó.

 

Jelen esetben a „mobilcentrum” szóösszetétel semmilyen jogi védelemmel nem rendelkezik, nincs védjegyjogi oltalma és a nyelvi leleleményre sem lehet hivatkozni.

 

A TT gyakorlata abban is állandó, hogy a panaszoltaktól annak igazolását kéri, hogy valóban használni akarják a nevet. A jelen esetben ez megtörtént, panaszolt - bár bizonyítékokat nem csatolt - megindokolta, hogy miért van szüksége a névre. A TT az előadott indokolást elfogadta.

 

A TT kiemeli azt is, hogy önmagában nem ítéli el, ha valaki kereskedelmi céllal regisztrál domain neveket, amennyiben ez nem rosszhiszemű és nem sérti mások üzleti érdekeit. A panaszos által hivatkozott nevek között lehet olyan, amire a fenti megállapítás nem igaz, azonban jelen ügyben a TT kizárólag a „mobilcentrum” szóösszetételt vizsgálta és azt, hogy ez felveti-e a Laptop Centrum Kft. panaszos bármely jogának megsértését. A panaszos által előadott sérelmek közül egyedül az volt releváns, hogy a panaszos birtokában van a mobil-centrum.hu domain név, azonban a konkrét név esetében nem látta a TT azt kellően alátámasztottnak, hogy a „mobilcentrum” kifejezés kellően összeforrott volna Panaszos vállalkozásával, sőt maga a panasz is egy mási név kereskedelmi értékéről szólt. A döntésben az is külön jelentőséggel bírt, hogy a mobil és a centrum összetételek egyike sem rendelkezik megkülönböztető képességgel.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása pedig az, hogy a mobilcentrum.hu domain név a Panaszolt részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. november 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.