Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 18/2015. (XI. 18.) sz. Állásfoglalása

 

A grandtokaj.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(982/2015 sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A grandtokaj.hu domain delegálható a Tokaj Kereskedőház Zrt. részére.

 

 

Indokolás

 

A grandtokaj.hu domain nevet a Tokaj Kereskedőház Zrt. (3934 Tolcsva, Petőfi Sándor u. 36-41., a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2015. november 6-án. Az igénylés ellen a Trinety Média Kft. (1021 Budapest, Széphalom u. 18. 2. emelet 14., a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy ő a „tokajgrand” domain jogosultja, és megrendezője a „Tokaj Grand” rendezvénynek. Szerinte a tárgybani „grandtokaj” domain név a „tokajgrand-dal” összetéveszthető és ezáltal megtévesztő, kérte a delegálás megtagadását. A domain név saját részére történő delegálását nem kérte, és hivatkozott arra is, hogy részletes indokolását később csatolja, amely nem történt meg.

 

Panaszolt részletes érdemi nyilatkozatot terjesztett elő. Előadta, hogy álláspontja szerint az igénylése jogszerű, mert sem a „grandtokaj” sem a „tokajgrand” név nem áll védelem alatt, ugyanakkor a „grand selection tokaji” kifejezés védjegyoltalom alatt áll, az oltalom jogosultja a Tokaj Kereskedőház Zrt. Állítását bizonyította is. Megjegyezte, hogy a „tokaj” kifejezés használatára is jogosult. A Panaszolt álláspontja szerint „a domain alkalmatlan arra, hogy... sértse a panaszos személyiségi jogát”.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során elsőként azt vizsgálta, hogy a panaszos által előadott domain név megalapozza-e a panaszos számára a név „védettségét”. E tekintetben a TT-nek kialakult gyakorlata van arra vonatkozóan, hogy egy név, illetőleg egy oltalom alatt nem álló árujelző (kereskedelmi név) is nyújthat védettséget, abban az esetben, ha ez összeforrt a használójával, és a más által történő használata versenyhátrányt okozna, vagy megtévesztő lenne.

 

E tekintetben megállapította, hogy a „Tokaj Grand” rendezvény valóban létezik, a panaszos által előadott módon, a logó-ja a „tokaj grand”, és a rendezvényre vonatkozó információk a tokajgrand.hu domain név alatt érhetők el.

 

A Panaszolt által előadottak is megfelelnek a valóságnak, a „Grand Tokaj Selection” védjegyoltalom alatt áll.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a „tokajgrand” kifejezés nem áll jogi oltalom alatt, önmagában a logó és a domain név nem jelenti azt, hogy a panaszos kizárólagosságot szerezhet bármilyen kifejezésre, domain névre, amiben a „grand” vagy a „tokaj” kifejezés szerepelne. A „tokaj grand” kifejezés nem nyelvi lelemény eredményeképp jött létre, nem áll szerzői jogi oltalom alatt. A Panaszos semmilyen olyan körülményt nem mutatott be, amely arra utalna, hogy a felhasználók a tokaj és a grand szavak alapján kizárólag a panaszosra asszociálnának, vagy azonosítanák a panaszost ezen kifejezések bármilyen összetételével. Ezzel szemben a Panaszolt igazolta azt, hogy jogosan használja a „Tokaj” és a „Tokaj Grand Selection” kifejezéseket, ezért a „grandtokaj” általa történő használata nem valószínűsít megtévesztést, hiszen a tevékenysége kapcsolódik mindkét kifejezéshez.

 

Mivel a „grand tokaj” versenyjogi védettségét nem lehetett megállapítani, az összetéveszthetőség vizsgálata már szükségtelen volt. Az olyan esetekben ugyanis, amikor az igényelt domain név esetében jogi védelem nem valószínűsíthető, a sorrendiség dönt a delegálhatóság kérdésében („first comes first served”-elv). Az igénylés ennek megfelelően teljesíthető.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 11. 18.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.