Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  18/2004. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

 A centrum-párt.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 655/2004 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. október 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A centrum-párt.hu domain név az igénylő Adatnet Kft. részére nem adható használatba.

 

 

Indokolás:

 

Az 655/2004 sz. ügyben az Adatnet Kft.. (regisztrátora: Port Kft.) 2004. május 19-én benyújtott igénylésében a centrum-párt.hu domain név delegálását kérte, prioritás nélkül. Az igénylés teljesíthetőségét - arra való tekintettel, hogy a domain névként használni kívánt elnevezés egy az országgyűlési választásokon is indult politikai párt közismert nevével egyezik meg, így használata más részéről megtévesztőnek bizonyulhat - a nyilvántartó aggályosnak találta, ami ellen a regisztrátor 2004. június 19-én az ügy TT elé utalását kezdeményezte. A TT titkársága útján 2004. június 23-án kelt levelében felhívta az igénylő regisztrátorát, a Port Kft.-t, hogy az igénylői névhasználati jogosultságot igazoló, rendelkezésére álló dokumentumokat, illetőleg véleményét 14 napon belül terjessze be. Az Adatnet Kft. válaszlevelében előadta, hogy a cég tulajdonát képezik a centrumpart.hu és a centurmpárt.hu domain nevek, melyek jelenleg is létező tartalomszolgáltatás elérhetőségét biztosítják. A szóban forgó politikai párt hivatalos elnevezése egyébként is Összefogás Magyarországért Centrum, e párt a centrum-párt.hu névre egyébként sem adott be igénylést. Előadta továbbá, hogy a „centrumpárt” megnevezést - ahogy az honlapjukon jól látható - más európai szervezet is jogosan használja.

A TT megvizsgálta a centrumpart.hu domain név alatt elérhető tartalmat, és megállapította, hogy annak szolgáltatójának ténylegesen nem az Adatnet Kft. minősül: az oldalt felkeresők automatikus továbbirányítással a svéd Centerpartiet (Centrumpárt) <http://www.centerpartiet.se/> által fenntartott tartalomszolgáltatásához férhetnek hozzá, annak a Centrumpárt néven közismertté vált magyar politikai párthoz, vagy Magyarországhoz ténylegesen köze nincs.

A TT a konkrét ügy összefüggésében meg kívánja ragadni a lehetőséget, hogy rámutasson: egy domain név használata megtévesztőnek nem csak a konkrét elnevezés összefüggésében minősülhet, hanem azzal is, ha a .hu nemzeti fődomain alá történő regisztráció esetén az adott elnevezéshez kapcsolt, .hu kiegészítéssel azt a látszatot keltheti, mintha az adott névhasználat Magyarországgal állna összefüggésben. A választott domain név alatti szolgáltatásnyújtás azonban a .hu nemzeti fődomain alá történő regisztráció esetén mindenképpen a magyar jog hatálya tartozó, a Magyar Köztársaság területéről kezdeményezett szolgáltatásnyújtásnak minősül.

Jelen esetben az Adatnet Kft. által nyújtott szolgáltatás egy külföldi (a svéd nemzeti fődomain alatt regisztrált) weboldalra történő automatikus átirányításban merül ki. Az ügy irataiból nem derült ki, hogy az Adatnet Kft. a magyar domain nevet a svéd Centrumpárt felhatalmazásával vagy megbízásából igényelte-e, a névhasználati jog igazolására való felhívásakor azonban erre a körülményre nem hivatkozott. Az Adatnet Kft. tehát a TT álláspontja szerint a www.centrumpart.hu domain nevet gyaníthatóan megtévesztő módon használja, aminek a név igénylésekor és részére 2001. decemberében történt delegálásakor hatályos Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 3.7 pontja szerinti jogkövetkezménye a névhasználati jog elvesztése. Már használatba adott domain nevek visszavonása, illetőleg a megkötött szolgáltatói szerződések elbírálása nem a TT hatáskörébe tartozó kérdés, így a Testület az elé került konkrét igénylés összefüggésében foglal állást, azonban a jogszerűtlen helyzetre mindenképpen fel kívánja hívni a figyelmet.

Az Adatnet Kft. levelében nem nyilatkozott arról, hogy a centrum-párt.hu domain név alatt milyen tartalomszolgáltatást kíván biztosítani. A TT álláspontja szerint egy magyar politikai párt közismert elnevezésének a .hu nemzeti fődomain alatti az igénylő részéről történő használata nagy valószínűséggel megtévesztőnek minősülne, így az igénylést nem tartja teljesíthetőnek.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. október 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.