Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 17/2017. (X. 31.) sz. Állásfoglalása

 

Az unimarket.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1033/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az unimarket.hu domain név ... részére delegálható.

 

Indokolás:

 

Az unimarket.hu domain név delegálását ... („Panaszolt”) kérte, amely ellen, képviselője útján, az Unimarket Trade Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos társaság tulajdonos képviselője előadta, hogy az Unimarket Trade Kft-t 2017. 01. 30-ával vette át a korábbi tulajdonosaitól, a webes felület is az adásvétel tárgyát képezte, az egyéb ingóságokkal együtt (személyi számítógép, irodai eszközök, stb.) A webes felületet a korábbi tulajdonosok hozták létre még 2011. év folyamán. A cégátvételt követően a webes felületet, üzleti céljai érdekében továbbra is az Unimarket Trade Kft használta, a weboldalhoz tartozó info@unimarket.hu email címen üzleti, és ügyfél levelezést folytatott. Ezév májusáig a Panaszos Kft tulajdonosa abban a hitben volt, hogy a domain nevet a Kft-vel együtt jogosan birtokolja, amikor a weboldal a Panaszos számára érthetetlen ok miatt „eltűnt” a webről, mint az időközben kiderült, a domain tulajdonjoga törlésre került. Több hónapi keresés után kiderült, hogy a domaint a korábbi Kft tulajdonos magánszemélyként regisztrálta.

 

A Panaszos a domaint (a Panaszolt igénylése utáni időpontban) megigényelte, és panaszában kifejtette, hogy a web felületet jóhiszeműen használta, abban a tudatban, hogy azt az Unimarket Trade Kft-vel együtt birtokolja, és azt a jövőben is, a  domain névvel együtt használni kívánja, a céggel kapcsolatos ügyfél kommunikáció, fejlesztések, brand-ek bevezetése, és az üzleti bővülés elősegítése érdekében. Álláspontja szerint a domain, és a Panaszos cég neve, összeforrt egységet alkot a köztudatban, a felhasználók, és ügyfelek körében.

 

Panaszos beadványához a cégkivonatát és az aláírás mintáját csatolta.

 

A Panaszolt az eljárásban beadvánnyal nem élt.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból illetve abból, hogy a Panaszos a domain névvel kapcsolatban, a korábbi jogosult lemondó nyilatkozatát, és a domain átadását tartalmazó iratot nem csatolta, azt állapította meg, hogy a Panaszos feltehetően elmulasztotta a domain névnek, a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 7. pontjában rendezett jogszerű átvételét.

 

Annak megítélése, hogy a Panaszos által hivatkozott cégátvétel kapcsán a domain használati jog szabályszerű átruházása miért nem történt meg, és ezért kit, milyen mértékben terhel a felelősség, nem a TT feladata, ezt a cégátruházásban szereplő felek polgári jogi vitájában, jelen delegálási ügytől függetlenül tisztázhatják.

 

A TT megjegyzi, hogy a domain delegálási ügyben eljáró féltől különösen, ha az nem természetes személy elvárható, hogy a delegálási szabályokat megismerje és a domain név átvétele során megtegye a szükséges intézkedéseket. Az ennek elmulasztása miatti jogkövetkezményeket, általános szabályként maga kell, hogy viselje.

 

A TT az ügy adatai alapján nem tartja megalapozottnak, és erre vonatkozóan a Panaszos sem terjesztett elő bizonyítékokat, hogy a domain név oly mértékben összeforrott volna a Panaszos cég nevével, hogy annak más általi használata megtévesztő lenne.

 

Mindezek alapján az ügyben, a TT álláspontja szerint a Domainregisztrációs Szabályzat szerinti delegálásban irányadó „first come first served” elv dönt, azaz, az igénylés annak a részére teljesíthető, aki korábban nyújtotta be az igénylést.

 

A Tanácsadó Testület ezért a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása pedig az, hogy az unimarket.hu domain név a Panaszolt részére delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. október 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.