Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR    Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 17/2015. (XI. 04.) sz. Állásfoglalása

 

 A gpsinforad.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(981/2015 sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gpsinforad.hu domain ... javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A gpsinforad.hu domain nevet ... (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2015.10.12-én. Az igény ellen az INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a hivatkozott domain név „megtévesztésig hasonlít” a Társaságuk által használt „inforadio.hu” domain névre, mely ezáltal a felhasználók számára a kifogásolt domainnel összetéveszthetővé válik.

Emellett utalt rá, hogy a Panaszolt a domain igénylésével – a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja alapján – sérti az ő jogait.

 

Panaszolt részletes érdemi nyilatkozatában előadta, hogy a kérelmezett és a megszerezni kívánt domain név írásmódja – többek közt – a betűk tekintetében számszerű különbséget mutat; a kérelmezett domain több karakterrel (gpsinforad – inforadio) eltérő. Kifejtette továbbá, hogy nemcsak a domain név írásbeli, hanem kiejtésbeli különbsége is markáns: a vitás domain szótagszámában, a magánhangzók és mássalhangzók ejtésében és azok ritmusában is eltérés van. Ezek alapján a Panaszolt kizárta az összetéveszthetőség lehetőségét.

Panaszolt utalt arra, hogy az általa és Panaszos által végzett tevékenységek különböznek, a kérdéses domainek felhasználási területe eltér egymástól, hiszen míg a Panaszos rádióadást sugárzó médiaszolgáltató; ő maga egy elektronikus helymeghatározó eszközcsalád kereskedelmi forgalmazásának kívánt hátteret nyújtani, mely szintén kizárja a Panaszos érdekeinek sérelmét.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a Panaszolt részéről a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. A testület a gpsinforad.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását nem találta jogellenesnek vagy megtévesztőnek.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 tekintetében a Testület megállapította, hogy a Panaszosnak a Panaszolt által igényelt domain semmilyen jogát nem sérti, tudniillik azok vagy nem állnak fent (pl. névkizárólagosság joga, kegyeleti jog), vagy nem szenvednek sérelmet (pl. a személyiséghez, szellemi tulajdonhoz fűződő jog).

 

A védjegyjogi jogosultságra alapozott jogellenesség megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gyaníthatóan azonos áruk, illetve szolgáltatások körében használja. A Panaszolt nyilatkozata és az alábbiak alapján ezek a feltételek nem állnak fenn.

 

A védjegyjogi összetéveszthetőség kérdésének alapos, minden releváns körülményt mérlegelő vizsgálata után megállapítható, hogy az ütköző domain nevek sem vizuális, sem fonetikus, sem pedig fogalmi hasonlósággal nem rendelkeznek. Jelentős továbbá a domain nevek közti fonetikus, illetve ütemes különbözőség is, mely kimondva jól hallható, azokat egymástól könnyen megkülönböztethetővé teszi, szintén minimálisra redukálva ezzel az összetéveszthetőség lehetőségét.

 

Megtévesztés szempontjából, ahogyan azzal Panaszolt helyesen érvelt, a két domain elgépelése, félreértése vagy félreolvasása azok említett sajátosságai miatt nem valószínűsíthető. Ezen felül amennyiben valamely fogyasztó a Panaszos domainje helyett a Panaszolt domain címét írja be, az áruk és szolgáltatások különbözőségét felismerve a hibát rögtön orvosolni képes, folytatva ezzel a szándékolt fogyasztói magatartását.

 

Az ismertetett körülmények együttes mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület arra a véleményre jutott, hogy a gpsinforad.hu domain Panaszolt általi használata nem sérti a Panaszos jogát illetve gazdasági érdekét; azok a Panaszos által használt inforadio.hu domainnel nem összetéveszthetők, valamint az ellenérdekű felek egymásnak nem versenytársai.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott gpsinforad.hu domain név részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 11. 04.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.