Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  17/2004. (X. 28.) sz. Állásfoglalása

 Az aprónet.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 654/2004 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. október 28-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

Az aprónet.hu domain név vonatkozásában beadott igénylésére a telnet Magyarország Rt.-t prioritásos igénylői státus nem illeti meg.

 

 

Indokolás:

 A 654/2004. sz. ügyben a telnet Magyarország Rt., az apronet.hu domain név jelenlegi használója, s az apronet kifejezés védjegykénti használatára jogosult a Csúcs Kft., mint regisztrátor útján 2004. június 1. napján benyújtott igénylése került állásfoglalás kérése végett a Tanácsadó Testület elé. Az igénylő ebben az igénylésében olyan nevek részére prioritással történő használatba adását kérte, melyek az általa védjegyjogosultság alapján használt apronet kifejezésből képezhetők. A TT elé utalást 2004. június 2-án a regisztrátor kezdeményezte, a tanácsadó Testületet arra kérve, hogy foglaljon állást: az igénylést tárgyát képező domain nevek használati jogosultsága az igénylőt a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja, illetőleg a Záradék 1.a pontja értelmében igénylő fennálló védjegyhasználati jogosultságára prioritással illetik-e meg vagy sem. A TT az igénylőt regisztrátora útján 2004. június 11 napján kelt levelében felhívta, hogy az igénylés(ek) prioritásos jellegét alátámasztó dokumentumokat illetőleg véleményét 14 napon belül terjessze elő. A telnet Magyarország Rt. 2004. június 30-án kelt válaszlevelében az apronet.hu domain ékezetes formáira vonatkozó igénylését ilyen dokumentumokkal nem tudta alátámasztani, arra hivatkozott, hogy a TT korábbi döntései egyértelműen védik a jelentős ismertséggel rendelkező domainokat, a kifejezésből képzett különböző ékezetes formájú újabb kifejezések más által történő használata megtévesztő lenne, azért indokoltnak tartják, hogy az apronet.hu minden ékezetes formájára a telnet Magyarország Rt. szerezzen használati jogot. 2004. július 14-én kelt levelében a csúcs Kft. az igénylő nevében eljárva bejelentette a Nyilvántartó felé, hogy a 14 igényelt domain név közül 13 a TT elé való utalásának visszavonását, egyben az ezekre vonatkozó igénylések normál, nem prioritásos státusúvá minősítését kezdeményezi. A Nyilvántartó ezt tudomásul vette, így a Tanácsadó Testületnek az adott ügyben arról kellett állást foglalnia, hogy az aprónet.hu domain név vonatkozásában igénylő igénylése prioritásos státusúnak minősül-e vagy sem.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat az ékezetes domain nevek igénylésére vonatkozó, az ún. átmeneti időszakban érvényesülő, a Szabályzat Záradékának 1.a pontjában foglaltak alapján prioritásos kezelést védjegyhasználati jogosultság esetén kizárólag a szóvédjegynek megfelelő alak (kifejezés) kaphat. Igénylése benyújtásával az igénylő a szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el, így prioritásos igénylést a szóvédjegytől eltérő kifejezésre nem érvényesíthet.

Ugyanakkor a TT egyetért a telnet Magyarország Rt. azon jogi álláspontjával is, hogy a Szabályzat 2.2.2 c. pontja alapján az apronet kifejezésből ékezet használatával képzett újabb kifejezések más általi, domainkénti használata megtévesztő, így az igénylés teljesítésének jogi akadályát képező körülmény lehet. Ezt azonban az adott igénylések egyedi összefüggésében, annak minden körülményére tekintettel kell vizsgálni, így azt is figyelembe véve, hogy valamely, ékezet nélküli magánhangzókat is tartalmazó kifejezés értelme ékezetes változat használata esetén módosul-e oly mértékben, hogy az az eredeti, ékezet nélküli kifejezéssel közvetlen összefüggésbe már nem hozható, így használata megtévesztőnek sem minősülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2004. október 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

Dr. Verebics János

Elnök

Sk.

Dombi Gábor

Titkár

Sk.