Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 16/2017. (X. 30.) sz. Állásfoglalása

 

A bauer.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1032/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bauer.hu a Cetinje s.r.o. igénylő részére nem delegálható. A domain a BAUER Magyarország kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A bauer.hu domain delegálását a Cetinje s.r.o. igénylő (Panaszolt) igényelte a World Web Data Kft.-nél, amely igénylés ellen a BAUER Magyarország Speciális Mélyépítő Kft. (1093 Budapest, Czuczor u. 10.) társaság („Panaszos”) nyújtott be kifogást, arra hivatkozva, hogy ő a BAUER AG, „magyarországi képviselője”.  A panaszt a BlazeArts Kft.-nál nyújtotta be a panaszos.

 

A kifogásában a Panaszos az alábbiakat fejtette ki:  A cégcsoport a német Bauer AG-hoz tartozik.

 

A közös „BAUER” márkanevet 2012. január 1-je óta használják. Már ebben az időpontban igényelték a domain nevet, azonban akkoriban ez technikailag nem volt lehetséges, mert egy másik, szintén Bauer nevű cég használta (Bauer+Bauer Hungária Kft). Ezért négy másik domain nevet kezdtek használni, köztük a bauerhungary.hu –t. Amikor értesült arról, hogy a bauer.hu domain használója felszámolás alá került, igényelte a domain nevet, azonban azt az értesítést kapta, hogy a Panaszolt 4 másodperccel megelőzte az igénylésben. Jogi érvelésében kifejtette, hogy a domain név cégneve, kereskedelmi neve, egyértelműen társaságával azonosítják.

 

A Panaszolt is írásban reagált a panaszra. Kifejezetten kérte, hogy ne hozza a panaszát a TT teljes terjedelmében nyilvánosságra, amely kérelmet a TT elfogadott, ezért a részletek kifejtése nélkül hivatkozik az előadottakra: a tervezett felhasználás kifejezetten a „bauer” szó német jelentésével (földműves) áll kapcsolatban, az elsősorban német nyelvterületre irányuló, magyar földművelési tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatás lenne.

 

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A kizáró okok közül egyedül a „gyanítható jogellenesség”  és a „megtévesztés” az, amelyet a jelen ügyben vizsgálni lehet. E tekintetben a TT az alábbiakat állapította meg:

 

A Polgári Törvénykönyv teljesen egyértelmű szabályozást tartalmaz a „névkizárólagosság” tekintetében és védi a jogi személyek elnevezését. Jelen esetben a „Bauer”, bár valóban van jelentése németül, a panaszos cégének fantázianeve, amelyet a jog véd. Külön jelentősége lehet, hogy a választott név a Bauer AG esetében az alapító eredeti családnevére vezethető vissza (bár erre a panaszos nem hivatkozott, az információ a nyilvános forrásokban elérhető).

 

A Ptk. szabályain túl figyelembe kell venni a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény (Versenytörvény) 2. és 8. §-át, amelyek kimondják az alábbiakat:

 

2. § Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a megrendelők, vevők, igénybevevők és felhasználók (a továbbiakban együtt: üzletfelek), illetve a versenytársak törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni

 

6. § Tilos valamely forgalomképes ingó dolgot (a továbbiakban: termék) vagy szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel - ideértve az eredetmegjelölést is - vagy elnevezéssel előállítani, forgalmazni vagy reklámozni, továbbá olyan nevet, árujelzőt vagy egyéb megjelölést használni, amelyről a versenytársat, illetve annak termékét, szolgáltatását szokták felismerni.

 

Mivel a Panaszolt nem fejtette ki, hogy ki a megbízója, a TT-nek nem állt módjában vizsgálni, hogy milyen „mezőgazdasággal kapcsolatos információs weboldalt szeretne a Panaszolt üzemeltetni, ezért a rendelkezésre álló információk alapján döntött.

 

Mivel információ hiányában az sem dönthető el, hogy Panaszos és Panaszolt megbízója versenytársak-e, a Panaszos igénye a név kizárlagosságon alapul, amelyet a TT minden ügyében elsődleges alapelvként kezel. Egy későbbi jogvita elkerülése érdekében a TT, a gyanítható megtévesztés és jogellenesség elkerülése érdekében fogadta el a Panaszos érveit.  A Panaszos a saját részére történő delegálás érdekében köteles megtenni a szükséges lépéseket is.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. október 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.