Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó Testület 16/2016. (VI. 29.) sz. Állásfoglalása

A laptop-szakerto.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(994/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A laptop-szakerto.hu domain a Laptop Centrum Hungary Kft. számára delegálható.

Indokolás:

 

A laptop-szakerto.hu domain nevet a Laptop Centrum Hungary Kft. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte. Az igény ellen a Laptopszaki Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a domain név kötőjel nélküli változata a tulajdonukban van, és így annak igénylése véleményük szerint megtévesztésre irányul.

 

A Panaszolt válaszában kifejtette, hogy cégük laptop alkatrészek online kiskereskedelmével foglalkozik. E tevékenységi köréhez, webáruházuk működéséhez kapcsolódva regisztrálta a laptop-szakerto.hu domain nevet.

 

Álláspontja szerint az igényelt domain név a hat karakter eltérés miatt jól elkülöníthető a Panaszos cégnevétől, így egyezőség, megtévesztés nem állhat fenn. A domain védjegy oltalom alatt nem áll. A Panaszos laptopszakerto.hu domain neve használatbavételbe nem került, a domaint a Panaszos minden bizonnyal stratégiai lépésként regisztrálta. Az igénylés a Panaszolt részéről is stratégiai lépés, a domain szabad, kötőjeles változatát piaci részesedésük megőrzése céljából, illetve azért igényelték, hogy vásárlóikat szakértőként szolgálhassák ki.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a Felek által előadottakból arra a következtetésre jutott, hogy mivel mindkét cég laptop alkatrészek kereskedelmével foglalkozik, azonos piacon fejtenek ki gazdasági tevékenységet, így egymásnak versenytársai.

 

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni.

 

A TT vizsgálata során megállapította, hogy a laptopszakerto.hu oldalon tartalom nem jelenik meg, csak egy jelzés, mely szerint a domain regisztrált. Mivel a Panaszos érdemben az igényelt domain nem kötőjeles változatát nem használja, így jelenleg – a domain választásának szakaszában – a Tptv idézett szakaszaival való összeütközés illetve a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2. pontja szerinti megtévesztés nem állapítható meg.

 

Ugyanezen okok miatt az elgépelés folytán való ügyfélszerzés sem valósulhat meg, ezért a TT a versenyjogi gyakorlatban „farvízen való hajózás”, „potyázás” néven ismert helyzetet sem látja megvalósulni. Ennek ugyanis feltétele a versenytárs védjegye, árujelzője ismertségének tisztességtelen kihasználása, jelen esetben azonban a Panaszos domainje, többek között a használat hiánya miatt is, ismertnek nem tekinthető.

 

A TT továbbá fokozottan vette figyelembe, hogy a közszavak esetén, amilyen a „laptop” szó is, és olyan helyzetekben, ahol egy termékkel kapcsolatos üzleti tevékenység számos vállalkozás érdekeltségébe tartozik, nem engedhető meg, hogy egy vállalkozás elzárjon másokat az adott üzleti tevékenység kulcsszavának domainként való használatától. Ilyen esetekben a tisztességtelen verseny illetve megtévesztés lehetőségét a TT fokozottan vizsgálja, de a jelen ügyben beavatkozásra okot nem talált, az igényelt domain „first come first served” elve szerinti delegálásának akadályát nem látta.

 

A TT véleménye szerint a hasonló helyzetekben nem várható el automatikusan, hogy a domain nevek delegálása során a többtagú domainek jogosultjai automatikus védelmet kapjanak a domainek kötőjeles változatának kiadása kérdésében, mint ahogy ilyen automatikus védelem nem áll fenn a domainek ékezetes variációjának kiadása során sem.

 

Megjegyzi a TT, hogy a későbbiekben, a domain kötőjel nélküli változatának tényleges használata esetén valóban vitássá válhat a domain használata, illetve a használat elmulasztása esetén lehetségessé válhat regisztrációs döntnöki eljárás. Ennek esetleges bekövetkezése esetén valószínűsíthető, hogy az ügy megítélésének döntő momentuma a tényleges használat, illetve ennek megkezdésének időpontja. Ismert ugyanis, hogy a Szabályzatok megkövetelik a domainek, mint erőforrások tényleges és azonnali használatát, ha a használat kérdésében a megítélés, a gyakorlat jelenleg még nem is teljesen egyértelmű. Az ügy jelen szakaszában azonban, amikor a TT a választhatóság kérdésben kellett, hogy állást foglaljon, ezek a szempontok csak érintőlegesen szolgáltak a delegálás megengedhetőségét kimondó TT állásfoglalás alapjául.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.