Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 16/2015. (XI. 09.) sz. Állásfoglalása

 

Az inforad.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(980/2015 sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az inforad.hu domain ... javára nem delegálható.

 

Indokolás

 

Az inforad.hu domain nevet ... (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2015.10.12-én. Az igény ellen az INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással képviselője útján, és kérte a domain delegálásának megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a hivatkozott domain név „megtévesztésig hasonlít” a Társaságuk által használt „inforadio.hu” domain névre, mely ezáltal a felhasználók számára a kifogásolt domainnel összetéveszthetővé válik.

Emellett utalt rá, hogy a Panaszolt a domain igénylésével – a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontja alapján – sérti az ő jogait.

 

Panaszolt részletes érdemi nyilatkozatában előadta, hogy a kérelmezett és a megszerezni kívánt domain név írásmódja – többek közt – a betűk tekintetében számszerű különbséget mutat; a kérelmezett domain két magánhangzó karakterrel (inforad – inforadio) eltér. Kifejtette továbbá, hogy nemcsak a domain nevek írásbeli, hanem kiejtésbeli különbsége is markáns: a vitás domainek szótagszámában, a magánhangzók ejtésében és azok ritmusában is eltérés van. Ezek alapján a Panaszolt kizárta az összetéveszthetőség lehetőségét.

 

Panaszolt utalt arra, hogy az általa és Panaszos által végzett tevékenységek különböznek, a kérdéses domainek felhasználási területe eltér egymástól, hiszen míg a Panaszos rádióadást sugárzó médiaszolgáltató; ő maga egy elektronikus helymeghatározó eszközcsalád kereskedelmi forgalmazásának kívánt hátteret nyújtani, mely szintén kizárja a Panaszos érdekeinek sérelmét.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a Panaszolt részéről a delegálás esetleges jogellenességét és a kérdéses domain név megtévesztő voltát vizsgálta. A testület az inforad.hu domain név Panaszoltnak történő delegálását jogellenesnek nem, de ugyanakkor a domain használatát megtévesztőnek találta, mivel a domain név delegálása esetén az igényelt domain, noha nem teljesen megegyező, de csekély eltérése miatt könnyen összetéveszthető a Panaszos Inforádió Műsorszolgáltató Kft. cégnevének vezérszavával valamint a Panaszos www.inforadio.hu domain nevével, amelytől csak két szóvégi karakterrel különbözik.

 

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 tekintetében a Testület megállapította, hogy a Panaszolt által igényelt domain a Panaszos jogait csak igen csekély mértékben veszélyeztetheti (vagy közvetve sértheti), illetve bizonyos jogok tekintetében a jogsérelem nem áll fent (pl. névkizárólagosság joga, kegyeleti jog), vagy sérelmük veszélye a jelen ügyben igen korlátozott, közvetett természetű (pl. a személyiséghez, szellemi tulajdonhoz fűződő jog). A védjegyjogi jogosultságra alapozott jogellenesség megállapításának feltétele, hogy a Panaszolt a domain nevet gyaníthatóan azonos áruk illetve szolgáltatások körében használja. A Panaszolt nyilatkozata és az alábbiak alapján ezek a feltételek nem állnak fenn.

Ezért ezek nem alapozzák meg a jogsérelem esetét, így a Domainregisztrációs Szabályzat fenti pontja szerinti ilyen jellegű gyanítható jogellenesség nem is állapítható meg.

 

 

Az ütköző domainnevek bizonyos mértékű vizuális, illetve fonetikus, hasonlósággal rendelkeznek, mivel a Panaszos domain neve és cég neve magában foglalja az igényelni kívánt domain nevet, amely így akár annak rövidítéseként is felfogható. A domainek közötti fogalmi hasonlóság nem állapítható meg, bár az összetéveszthetőség esélyét növeli az egyező „info” és a „rad” szóösszetétel első szóelemének egyezősége, valamint az, hogy második eleme a magyar nyelvben önálló értelemmel nem bíró kifejezés, amely így a szóelem megkülönböztető képességét is csökkenti, különös tekintettel a Panaszos által üzemeltett és rádiós műsor ismertségére. A domain nevek közti fonetikus illetve ütemes különbözőség csekély, mely kimondva ugyan jól hallható, de az interneten megszokott és dominánsnak e döntés pillanatában tekinthető írásbeli kommunikációban egymással összetéveszthetővé és könnyen elgépelhetővé teszi, megalapozva az összetéveszthetőség lehetőségét.

 

Mindezekre figyelemmel a panaszolt domain név megtévesztő jellege – ahogyan azzal Panaszos helyesen érvelt – a két domain elgépelése, félreértése vagy félreolvasása azok említett sajátosságai miatt valószínűsíthető. A domaineken keresztül elérhető áruk és szolgáltatások felek által jelzett ill. nem vitatott különbözősége a megtévesztés lehetőségét ugyan csökkenti, mivel a felhasználó felismerve a hibát rögtön javíthatja az elgépelést – azonban a megtévesztés lehetőségét ez nem küszöböli ki.

 

A fent ismertetett körülmények együttes mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület arra a véleményre jutott, hogy az inforad.hu domain Panaszolt általi használata sértheti a Panaszos jogos érdekét; azok a Panaszos által hosszabb ideje használt és a széles körben ismert Infórádió kereskedelmi név és cégnév az inforadio.hu domainnel könnyen összetéveszthetők.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása az, hogy a Panaszolt által választott inforad.hu domain név részére delegálásra nem kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. 11. 09.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

  

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.