Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 16/2013 (X. 29.) sz. Állásfoglalása

 

Az ujingatlanpont.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(947/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az ujingatlanpont.hu domain név delegálható ... igénylő magánszemély részére.

 

Indokolás

 

Az ujingatlanpont.hu domain nevet ... magánszemély igényelte („Igénylő”), amely igénylés ellen szabadalmi ügyvivői és jogi képviselője útján az OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. („Panaszos”) emelt határidőben kifogást.

 

A Panaszos a kifogásában a domain név „delegálásának megtiltását” kérte a Tanácsadó Testülettől. Beadványában részletesen bemutatta az OTP Ingatlanpont Ingatlanközvetítő Kft. Tevékenységét, és szolgáltatásának működését. Valószínűsítette és bizonyította, hogy az „OTP Ingatlanpont” egy speciális on-line szolgáltatás, amely a nevéhez kötődik. Jogi érvelésében a névkizárólagosságra és névvalódiságra, valamint a tisztességtelen piaci tevékenység tilalmára hivatkozott. Jogi érvelésének alátámasztására több magyar másodfokú bírósági döntést hivatkozott (2010.2216, 2008/2/21, 2008/1740), továbbá analógiaként kérte használni az ICAN mellett működő UDPR egyik kulcsfontosságú döntését (D-2009/0003 – lufthansaairlines.com), amely - érvelése szerint – hasonló esetre vonatkozik.

 

Az Igénylő válaszában nem magányszemélyként, hanem jogi személyként reagált. Érdemi észrevételeit az Albérletpont Kft. nevében, ügyvezetőként terjesztette elő, és a kérelem elutasítását kérte. Előadta, hogy 18 éve foglalkozik közvetítői tevékenységgel, amelyben új ingatlanok valamint albérletek értékesítését végzi. Hivatkozott arra, hogy szolgáltatását „alberletpont.hu” alatt végzi, és azért van szüksége erre a domain névre, hogy még jobban elkülöníthesse a tevékenységét. Hosszan kifejtette, hogy tisztességes gazdasági versenyt kíván folytatni, és nem ért egyet a kérelmező érveivel. Bizonyítékként társasági jogi aláírás-mintáját csatolta, amelynek dátuma 2012. március 19.

 

A TT először arról határozott, hogy a magánszemély igénylő esetében elfogadja-e az érdemi ellenkérelmet az Albérletpont Kft.-től. E tekintetben elfogadta az Igénylő nyilatkozatát, amely szerint tulajdonosi és törvényes képviselői minőségben járt el korábban.

 

Az Igénylő nem csatolt bizonyítékokat a beadványához, ezért a TT hivatalból ellenőrizte az általa előadottakat és megállapította, hogy az „alberletpont.hu” domain nevet az Igénylő 2010.november 31-e óta használja szintén magánszemélyként, ahogyan a jelenlegi domain nevet is igényelte.

 

Ezt követően a TT, figyelembe véve a hatályos bírói gyakorlatot is, az eljárását arra szűkítette, hogy az „ingatlanpont / ujingatlanpont” kifejezés valóban a Panaszoshoz köthető-e; továbbá, hogy az alberletpont.hu domain Igénylő általi használata megalapozza-e számára, hogy az ujingatlanpont.hu nevet is használja. E tekintetben a TT hangsúlyozza, hogy a tanácsadó testületi eljárás a névválasztásról és nem a névhasználatról szól, azaz: mindaddig, amíg egyéb körülményekből nem valószínűsíthető erre utaló jel, önmagában az igénylés alapján nem feltételezi, hogy az igénylő rosszhiszeműen kívánja használni az általa igényelt domain nevet.

 

A jelen ügyben a névhasználat tekintetében az Igénylő által hivatkozottak alapján a TT annyit talált megállapíthatónak, hogy az Igénylő az „alberletpont.hu” nevet használja 2010. óta. Ez  azt jelenti, hogy az „alberletpont” kifejezés tekintetében Igénylő esetleg mások ellen  jogosult fellépni, nem alapozza meg azonban azt, hogy ez alapján a kifejezés alapján más „_pont” végződésű nevekre automatikusan igényt formáljon.

 

A Panaszos a TT számára bizonyította, hogy az „Ingatlanpont” kifejezés hozzá köthető, bejegyzett cégneve is tartalmazza ezt, és egyértelműen ezt a kifejezést használja az online szolgáltatásai körében. Ez azonban, ahogyan a panaszos is kifejtette az „OTP Ingatlanpont” szolgáltatásokra vonatkozik, és nem az „ingatlanpont” kifejezésre. Az Igénylő „alberletpont.hu” domain alatti, 2010 óta működő szolgáltatása éppen azt bizonyítja, hogy az Igénylő a „pont” kifejezést az internetes „dot” értelemben használja, és ezt kívánja tenni az új ingatlanok esetében is. A Panaszos által csatolt iratok azonban az „OTP ingatlanpont” kifejezésre utalnak. A Panaszos által hivatkozott szolgáltatás a http://www.otpip.hu/ weboldalon működik, az „ingatlanpont.hu” csupán rámutat erre az oldalra, azon önálló szolgáltatás nem szerepel.

 

A TT kizárólag a domain név igénylést vizsgálva arra a következtetésre jutott, hogy az „ujingatlanpont.hu” elnevezés, és különösen az „alberletpont.hu” szintén azonos Igénylő általi használata mellett nem valószínűsít önmagában az igénylés alapján jogsértést.

 

A TT álláspontja szerint a fentiekre tekintettel az Igénylő jogosult az „ujingatlanpont.hu” domain név igénylésére a „first comes first served” elve alapján. Azonban hangsúlyozza, hogy a használat során nem keltheti az Igénylő azt a látszatot, hogy az OTP ingatlanpont Kft.vel bármilyen kapcsolata lenne. Ez utóbbi esetben ugyanis tevékenysége jogszerűtlenné válna.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 10. 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………


dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.