Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 16/2012. (VI. 06.) sz. Állásfoglalása 

Az unicumpass.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(906/2012. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 Az unicumpass.hu domain a Bau-Zala Építőipari, Kereskedelmi es Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság számára nem delegálható.

Indokolás: 

Az unicumpass.hu domain nevet a Bau-Zala Építőipari, Kereskedelmi es Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „Panaszolt”) igényelte prioritás nélkül 2012. április 20-án. Az igénylés ellen a Zwack Unicum Likőripari es Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban „Panaszos”) élt kifogással 2012. május 25-én és 26-án kelt beadványaiban, és kérte a domain delegálásának megtagadását, nem kérve a panaszolt domaint saját maga számára.

Panaszos kifogását a Domain Regisztrációs Szabályzat („DRSZ”) 2.2 és 10.3 pontjaira alapította hivatkozva a DRSZ 2.2.1 és 2.2.2 pontjaira is. Kiemelte többek között azt, hogy a domain igénylő úgy köteles megválasztani az igényelt domain nevet, hogy a választott domain név, annak igénylése és használata más személy vagy szervezet személyhez fűződő jogait ne sértse, illetve a domain név jelentéstartalmára vagy használatára nézve ne legyen jogellenes vagy megtévesztő. Előadta továbbá, hogy az „Unicum” nevet termékein széles körben és folyamatosan használja, valamint 1927. május 2. napi bejelentési elsőbbséggel 119393 lajstromszám alatt bejegyzett védjeggyel rendelkezik az „unicum” szóra.

Panaszos hivatkozott továbbá a Védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (a továbbiakban „Vt.”) 12.§ (2) bekezdés c) pontjára, mely alapján kifejtette, hogy a más védjegyével azonos vagy összetéveszthető domain névnek a védjegyjogosult engedélye nélkül folytatott üzleti célú használata védjegybitorlást valósít meg. Meglátása szerint az „unicumpass” domain esetében a fogyasztók egyértelműen a Panaszos cégének „Unicum” termékére és a Panaszos cége által szervezett szolgáltatásokra asszociálnának. Ezt támasztja alá Panaszos szerint az igényelt domain névben az „unicum” szó „c”-vel történő, Panaszos cégére és annak termékére jellemző írásmódja is. Összefoglalva kifejtette, hogy a delegálási igény szellemi tulajdont sértő, megtévesztő és jogellenes, ezért kérte annak elutasítását a Testülettől. Panaszához csatolta az általa hivatkozott 119393 lajstromszámú védjegy megújítására vonatkozó hivatali határozatot, védjegylajstrom kivonatot és a védjegyokiratot.

A Panaszolt a Testülethez 2012. május 11-én érkezett, jogi képviselője útján közölt válaszában -- melyet egyébként megelőzött közvetlenül a Panaszolt ügyvezetője által a Testülethez benyújtott, hasonló tartalmú válaszirat is -- kifejtette, hogy az „unicumpass” szóösszetételben az „unicum” szót az eredeti jelentésében, azaz „egyedi, különleges” jelentésben, a Club Unicum Apartmanház szolgáltatásához szorosan kapcsolódva használná. Kifejtette, hogy a domain név a 2003 óta működő zárt clubrendszer egyedi termékének neve, amely a hévízi ingatlanhoz szerződésileg kötődő több ezer ügyfelének készített kártyát jelenti, amivel a klubtagok a Magyarországon hasonló rendszerben működő szálláshelyeket az éves díjon felül fizetendő külön díj nélkül vehetik igénybe. Kifejtette, hogy a szolgáltatás különleges, hiszen eddig ilyen szolgáltatás nem működött cseredíj nélkül. Panaszolt a domaint nem a Panaszos védjegyével védett körben használná, tehát nem vendéglátással kapcsolatban, hanem a klubrendszeren belüli utazási lehetőséghez kapcsolódóan. Panaszolt hivatkozott a Testület „clubunicum” ügyben hozott (számára kedvező) döntésére, illetve arra, hogy az akkor igényelt „clubunicum” domaint is a mostanihoz hasonló körben használja Panaszolt. Hangsúlyozta, hogy a domain név igénylése előtt szeretett volna tárgyalásokat folytatni Panaszossal, azonban megkeresésére visszajelzést nem kapott. Ellenvetésében kifejtette azt is, hogy az „unicumpass” nem azonos az „unicum” szóvédjeggyel, így azt nem lehet összetéveszteni, illetve a gazdasági tevékenysége is teljesen más területhez, piachoz kötődik, mint a Panaszos tevékenysége. Mindezek alapján kérte engedélyezni a domain név regisztrációját.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy mennyiben jogellenes vagy megtévesztő a domain Panaszolt általi használata, ezen belül különösen azt, hogy mennyiben sértené a Panaszos védjegyjogait.

A Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott, 119393 lajstromszámú, „unicum” magyar nemzeti szóvédjegyre az SZTNH online adatbázisa alapján a Nizzai Osztályozás 33. áruosztályban szereplő borok, szeszesitalok, likőrök tekintetében a védjegyoltalom fennáll. Panaszos kérelmében külön nem igazolta, hogy a védjegy jóhírnevet élvez, azonban a Testület ezt mint köztudomású tényt fogadta el, továbbá tekintettel volt a fenti, 1927 óta fennálló folyamatos védjegyoltalomra.

A Testület megállapította továbbá, hogy a Panaszolt tevékenysége a Club Unicum Apartmanházhoz, illetve az ahhoz kötődő utazási szolgáltatásokhoz kapcsolódik. Panaszolt a kérelmében előadottak szerint 2003 óta használja a „Club Unicum Apartmanház” kereskedelmi nevet.

A jogellenességgel kapcsolatban a Testület hangsúlyozza, hogy a Panaszos által idézett Vt. 12. § (2) bekezdése c) pontja alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló megjelölést a védjegy árujegyzékében szereplőkkel nem azonos vagy azokhoz nem hasonló árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, feltéve, hogy a védjegy belföldön jóhírnevet élvez, és a megjelölés alapos ok nélkül történő használata sértené vagy tisztességtelenül kihasználná a védjegy megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A Testület megvizsgálta, hogy az igényelt domain mennyiben azonos Panaszos védjegyével, vagy hasonló ahhoz. Az „unicumpass” szóösszetételben a magyar nyelv szabályait is figyelembe véve, mely az első szótagot ill. szóelemet tekinti hangsúlyosnak, az „unicum” szó domináns szerepet kap, így nem különböztethető meg határozottan a panaszolt domainban szereplő „unicumpass” szótól, azzal összetéveszthető. Emellett a Panaszolt szolgáltatásai a kereskedelmi név domináns elemét figyelembe véve a „Club Unicum” névvel köthetőek össze, amelyből a „club” szó és az „unicum” szó a Testület meglátása szerint ugyanolyan hangsúllyal szerepelnek.

Mivel a Panaszolt szolgáltatásai a „Club Unicum Apartmanház” kereskedelmi névhez kapcsolhatóak, a Panaszoltnak az az eljárása, hogy a domináns rész, azaz a „club unicum” összetételből kiemelte az „unicum” szót és azt kapcsolta össze a panaszolt domain alatti konkrét szolgáltatást jelentő „pass” szóval, e tekintetben gyaníthatóan megtévesztő, hiszen Panaszolt szolgáltatásait a fogyasztók nem az „unicum” szóhoz, hanem a „club unicum” névhez kötik, ezzel szemben a Panaszos termékeit pedig az „unicum” szóhoz, amely védjegyoltalmat is élvez. A Testület figyelembe vette azt is, hogy a Panaszolt által nyújtott szálláshely szolgáltatások az általános gyakorlat szerint összefüggésben állnak a Panaszos védjegyének árujegyzékében szereplő szeszesitalok forgalmazásával, felszolgálásával, fogyasztásával is.

A Testület ezért egyetért Panaszos azon megállapításával, mely szerint a fogyasztók a kifogásolt domainről az abban dominánsan megjelenő „unicum” szó okán a Panaszos védjegyoltalom alatt álló„unicum” szóval jelölt termékeire asszociálhatnak, és ezáltal megtéveszthetik fogyasztókat.

Panaszolt a fentieket is figyelembe véve nem valószínűsítette, hogy a tervezett unicumpass szolgáltatásával nem sértené vagy használná ki tisztességtelenül Panaszos védjegyének megkülönböztető képességét vagy jóhírnevét.

A Testület véleménye szerint a Panaszolt által megjelölt, utazáshoz kapcsolódó szállodai szolgáltatás olyan közel áll a Panaszosi szeszes itallal kapcsolatos szolgáltatásokhoz, hogy a fogyasztóban – a jóhírnevűségtől függetlenül is – olyan asszociáció keletkezhet, amely gyaníthatóvá teszi a védjegybitorlást.

Értékelve a Felek által előadottakat és becsatolt iratokat, a Testület a Panaszos által hivatkozott Vt. 12.§ (2) bekezdés c) pontjában leírt jogellenességi feltételeket, illetve a gyaníthatóan megtévesztő jelleget megvalósulni látja.

A Testület megjegyzi, hogy jelen ügy alapjaiban tér el a Panaszolt által hivatkozott „clubunicum” esettől, tekintve, hogy az utóbbi esetben Panaszolt már nyolc éve használta saját kereskedelmi neve hangsúlyos részeként és domain névként is a „clubunicum” összetételt, továbbá Panaszos a Vt. 17. § analógiáján belenyugvást tanúsított ezen használattal kapcsolatban.

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszolt által választott unicumpass.hu domainnév részére nem kerülhet delegálásra.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2012. június 6.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.