Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 15/2010. (X.19) sz. Állásfoglalása

az 1repulojegy.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(831/2010. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület („TT”) előtt 831/2010. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat („SZESZ”) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. október 19-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 A Fenster Plast Bt. 1repulojegy.hu domain névre vonatkozó igénylése teljesíthető.

 

Indokolás:

 Az 1repulojegy.hu domain nevet a Fenster Plast Bt. (székhely: 1035 Budapest, Szentendrei út 17. fszt. 2., cégjegyzékszám: Cg. 01-06-767268) (a továbbiakban „Igénylő”) igényelte prioritás nélkül 2010. június 16. napján. Az igénylés ellen a Hungarian TravelTech Kft. („Panaszos”) élt kifogással 2010. június 29. napján és a Domainregisztrációs Szabályzat („DSZ”) alapján, az igény jogellenességére illetőleg megtévesztő voltára tekintettel kérte az igény elutasítását.

Panaszos kifogásában előadta, hogy az 1repulojegy.hu domain nem kapcsolható Igénylő „cégnevéhez, sem cégnyilvántartásában szereplő tevékenységi köréhez”. Megjegyezte továbbá, hogy a repülőjegy, - szálláshely értékesítés és egyéb utazási szolgáltatás végzése az utazásszervező és - közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”), valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény („Kertv.”) alapján engedélyköteles, és Igénylő nem rendelkezik a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal („MKEH”) nyilvántartása szerint ilyen tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel. Panaszos kifogásában kifejtette továbbá, hogy amennyiben Igénylő „utazási témába vágó reklámtevékenységet” kíván folytatni az igényelt domain alatt, az a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII törvény („Grtv.”) alapján olyan „gazdasági reklámtevékenységnek minősülne, ami az utazásszervező és közvetítőtevékenységgel összefüggő szolgáltatás nyújtására vonatkozna”, és amelyhez Panaszos szerint szintén engedély szükséges.

Igénylő, meghatalmazott jogi képviselője útján 2010. július 21. napján benyújtott észrevételében vitatta Panaszos kifogásait. Igénylő válaszában kifejtette, hogy az igényelt domain alatt „egy olyan blogot kíván létrehozni, amelyen diszkont és hagyományos légitársaságok ajánlatairól kíván blog formájában naprakész információkat közvetíteni, lehetővé téve a különböző ajánlatok összehasoníthatóságát”. Panaszos kifejtette: a domain igénylése nem jogellenes, mivel az alatt nem kíván repülőjegyeket vagy egyéb szolgáltatásokat értékesíteni vagy közvetíteni, illetve utazási szerződéseket kötni, így nem tartozik a hivatkozott jogszabályok hatálya alá. Igénylő válaszában kifejtette továbbá, hogy a DSZ 2.2.2. c) pontja alapján egyrészt nem tekinthető megtévesztőnek a domain igénylése, mivel maga az igénylése a DSZ alapján nem engedélyköteles. Igénylő hozzáfűzte továbbá, hogy „sem a DSZ, sem jogszabály nem tiltja azt, hogy valaki előzetesen igényeljen domain nevet, majd az alatt – a megfelelő engedélyek beszerzését követően - engedélyköteles tevékenységbe kezdjen”. Másrészt a domain nem megtévesztő, mivel Panaszos nem rendelkezik kizárólagos joggal a domainre, így „a fogyasztók/internetezők sem Panaszost fogják keresni a domain alatt”.

Panaszos viszontválaszában előadta, mivel Igénylő nem magánszemélyként, illetve non-profit szervezetként, hanem gazdasági társaságként igényelte a domaint, így „a cég minden tevékenysége üzleti tevékenység”. Kifejtette továbbá, hogy légitársaságok adatainak napi összehasonlításával foglalkozó blog véleménye szerint gazdasági reklámnak minősül, amely a Panaszos által korábban kifejtetekkel összhangban, megfelelő engedélyek hiányában jogellenesnek minősül. Továbbá mivel Igénylő nem bejegyzett utazási vállalkozás „a blogok írásához szükséges információkat teljes körűen és objektíven nem is elemezheti”. Panaszos kiemelte továbbá, hogy a DSZ 2.2.2 pontja „nem azt írja elő, hogy valamikor a jövőben eleget kell tenni a feltételeknek”, hanem már a domain igénylésekor követelményként fogalmazza meg, hogy nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

Igénylő Panaszos viszontválaszára reagálva újfent kiemelte, hogy Panaszosnak nincsen se kizárólagos joga, se védjegye, se védjegybejelentése, így az igénylés Panaszos vonatkozásában „semmiképpen nem lehet jogellenes vagy megtévesztő”. Igénylő beadványában kifejtette továbbá, hogy a DSZ hivatkozott 2.2.2 pontja nem a domain név alatt nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozik, hanem magára az 1repulojegy.hu domain névre, amely elnevezés önmagában nem lehet jogellenes vagy megtévesztő. Igénylő fenntartotta korábbi álláspontját miszerint a domain igénylése nincsen engedélyhez kötve, így mivel Igénylő engedélyhez kötött tevékenységet „legalábbis egyenlőre” nem kíván végezni, így a domain igénylése részéről nem tekinthető a DSZ-be ütközőnek. Beadványában Igénylő újfent kifejtette, hogy véleménye szerint a TT hatásköre csak azon esetekre terjed ki, amelyekben a jogellenesség és/vagy a megtévesztő jelleg közvetlenül a domain névvel kapcsolatos, az adott domain név alatt ténylegesen végzett tevékenységek, szolgáltatások jogellenességével kapcsolatban azonban a „Magyar Köztársaság vagy az EU illetékes hatóságai jogosultak eljárni”.

A jelen ügy elbírálása közben, 2010. szeptember 20. napján a TT a Regisztrátor által megküldött email alapján hivatalosan értesült arról, hogy Igénylő, a részére korábban delegált számos más domain név mellett a www.domainabc.hu oldalon értékesíteni kívánja többek között a számára még nem delegált, a jelen eljárás tárgyát képező 1repulojegy.hu domain nevet. Az érintett domain nevek többek között (a teljesség igénye nélkül) az 1autohitel.hu, az 1ejszaka.hu, az 1eletbiztositas.hu, az 1etelfutar.hu, az 1etterem.hu, illetve az 1gyorshitel.hu. Igénylő a számára delegált fenti domain neveket, ill. a tárgybani 1repulojegy.hu nevet is a nincsisilyencim@hotmail.com kapcsolattartási cím alatt kínálja jelenleg is megvételre.

A Tanácsadó Testület a fenti tények összességének értékelése és az irányadó DSZ ill.  jogszabályhelyek vizsgálatával arra a következtetésre jutott, hogy a domain név delegálása Igénylő számára teljesíthető.

Elsőként a TT azt vizsgálta, minősülhet-e valamelyik igénylés a DSZ alapján prioritással rendelkezőnek. Mind Igénylő, mind Panaszos a TT részére megküldött beadványaikban is kifejtették, hogy egyikük igénylése sem minősül a DSZ szerint prioritással rendelkező igénylésnek. Így prioritásos igény hiányában a TT második lépésben azt vizsgálta, hogy a Nyilvántartóhoz elsőként beérkezett igénylés - Fenster Plast Bt. részéről - teljesíthető-e, azaz a delegálás nem ütközne-e a DSZ valamely rendelkezésébe.

A TT álláspontja szerint erre utaló körülmény hiányában a jelen regisztrációs eljárásban nem vélelmezhető, hogy az 1repulojegy.hu domain név delegálása és annak Igénylő általi használata a Szabályzat rendelkezéseibe ütközne, ezért álláspontja szerint a delegálás teljesíthető. A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy az egyébként Igénylő által is hivatkozott egyedi állásfoglalások szerinti hasonló esetekben kifejezett törvényi rendelkezés szólt arról, hogy bizonyos szavakat és kifejezéseket (hitelintézet, bank stb.) „[cég]nevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon” csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. Jelen ügyben a „repülőjegy” kifejezés esetében ilyen korlátozást a vonatkozó jogszabályok nem tartalmaznak, így a domain igénylésekor a DSZ által megkövetelt gyanítható jogellenesség vizsgálatát nem előzetes engedélyek megléte alapján, hanem kizárólag a felek előadásának vizsgálatával lehet megítélni. A TT véleménye szerint önmagában az a tény, hogy Igénylő a domain igénylésekor nem rendelkezik még, a domain alatt - egyébként csak engedéllyel - végezhető tevékenység végzéséhez szükséges megfelelő engedéllyel, önmagában nem teszi megállapíthatóvá azt, hogy az Igénylő általi használat gyaníthatóan jogellenes lenne. Igénylő által előadottak alapján, a domain alatt végezni kívánt tevékenység, vagyis a repülőjegy árakat tartalmazó adatbázis vagy blog működtetése, nem éri el a gyanítható jogellenesség szintjét, amelyre tekintettel a domain delegálása a jelen eljárásban esetleg megtagadható lenne.

A Tanácsadó Testület megjegyzi továbbá, hogy nyilvánvalóan nem a domain alatt ténylegesen végzett tevékenységek, szolgáltatások jogellenességét vizsgálja, mert ezt megítélni csak egy már működő weboldal esetében, a vonatkozó jogszabályok és a weboldal tartalmának összevetése révén, az erre az eljárásra egyébként hivatott állami szervek hatáskörébe tartozó eljárás során lehet. Ideértve a Kormányrendelet szerinti utazásszervező, - és közvetítő tevékenység jogszabályoknak megfelelő végzését, valamint a Reklámtörvény alapján az ilyen tevékenységhez kapcsolódó gazdasági reklámtevékenységet is.

Ugyanakkor a Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a Regisztrátor által utólag megküldött információk, valamint a www.domainabc.hu/elado-domain-nevek weboldal áttekintését követően a TT álláspontja szerint Igénylő azon magatartása, hogy egy, a részére még nem delegált, mi több vitatott és a TT elé utalt domain nevet eladásra kínál, ellenkezik a Domainregisztrációs Szabályzat szellemével. Ez a magatartás és a Panaszos kifogása azonban még nem ad alapot arra, hogy a DSZ tételes rendelkezései alapján megtagadható legyen a domain delegálása.

A TT felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy Igénylő a vonatkozó jogszabályok és a DSZ 2.3. alpontja értelmében a domain név használata során felelősséggel tartozik a használat jogszerűségéért és a használattal harmadik személynek okozott kárért. A TT a fentiekre is tekintettel felhívja Igénylő figyelmét, hogy a domain név használata során tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a megfelelő engedélyek hiányában a hivatkozott jogszabályok szerint jogellenes vagy megtévesztő lenne, illetőleg tartózkodjon a Domainregisztrációs Szabályzat rendelkezéseinek megsértésétől.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. október 19.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

  

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.