Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  15/2006. (VIII. 25.) sz. Állásfoglalása

a hotelthermal.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(710/2006. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 710/2006 számon bejelentett ügyet a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. augusztus 25-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hotelthermal.hu domain név delegálható az igénylő ... számára.

 

Indokolás:

 

A tárgyi ügyben az 1B Telekom Kft., mint ... igénylő regisztrátora igényelte a Tanácsadó Testület eljárását, miután a Nyilvántartó az igénylő 2006. május 28-án prioritás nélkül benyújtott igénylését követően a domain delegálását nem hajtotta végre. A Nyilvántartó a Tanácsadó Testület részére megküldött nyilatkozata szerint a delegálásra azért nem került sor, mert Nyilvántartó álláspontja szerint az gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne, mivel az igénylő nem tulajdonosa illetőleg nem üzemeltetője valamely thermal szállodának.

 

... ezzel kapcsolatos, a Tanácsadó Testület számára megküldött véleményében úgy érvel, hogy „a „hotel thermal” (vagy „thermal hotel”) általánosan elterjedt, értelemszerű kifejezés olyan intézmények jelölésére, amelyek egyaránt nyújtanak szállodai és gyógyfürdői szolgáltatásokat. E szóösszetétel több tucat magyarországi intézmény nevében szerepel […]. A „hotelthermal” kifejezés nem utal sem egy konkrét intézményre, sem egy valamely szolgáltatást kizárólagossággal nyújtó szervezetre, ezért meglátásom szerint nem lehet megtévesztő”. Igénylő hivatkozik arra, hogy a tárgyi megjelölés nem áll védjegyoltalom alatt, s az általa tervezett honlap információs portál szerepét kívánja betölteni Magyarország termálhoteljeivel kapcsolatban.

A Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e ... igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó. A TT állandó gyakorlata szerint a megtévesztés lehetőségét minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettel kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a hotelthermal megjelölés valóban számos termálfürdőkhöz kapcsolódva, azok környezetében működő hotel elnevezésében szerepel, így – bár hotelek egy csoportjához kapcsolható – nem utal meghatározott szállodára. A Tanácsadó Testület nem látja gyaníthatónak azt, hogy a domain delegálása akár annak használatára, akár jelentéstartalmára tekintettel megtévesztő helyzetet eredményezne.

A fentiek alapján a hotelthermal.hu domain név delegálható az igénylő ... számára.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. augusztus  25.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.