Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 14/2017. (VIII. 31.) sz. Állásfoglalása

 

A refurbished.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1027/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett angol nyelvű panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A refurbished.hu domain ... részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A refurbished.hu domain delegálását ... magánszemély Panaszolt igényelte a Blazearts Kft.  Regisztrátortól, amely ellen angol nyelvű e-mail útján a R3BORN Holding B.V. (Arthur van Schendelstraat 550, 3511 MH Utrecht) holland társaság („Panaszos”) nyújtott be kifogást.

A rövid, angol nyelvű elektronikus üzenetében a Panaszos az alábbiakat fejtette ki: 2017 januárjában a szóban forgó domain nevet és egy másik nevet (computeroutlet.info) a Computer Outlet Kft.től „vásárolta meg”. A vásárlást igazoló számlát csatolta. A tranzakciót követően számtalanszor megpróbálta regisztrálni a nevet, de a „Forpsi” nem működött együtt vele. Utólagos tájékoztatás nyomán tudta meg, hogy regisztrálnia is kell a domain név érdekében a „Forpsi”-nál, amit 2017. június 12-én tett meg. Ezt követően észlelte, hogy a domain időközben szabaddá vált, és az már egy új tulajdonos feltételes használatában van. Ennek megfelelően kéri a domain név számára történő delegálását, amelynek szerinte a szerződés alapján meg kellett volna történnie.

 

A Panaszolt is rövid nyilatkozatot tett és előadta az alábbiakat: az, hogy a domain név felszabadult, az kizárólag a Panaszos felelőssége, álláspontja szerint sem a Computer Outlet Kft. sem a BlazeArts mint Regisztrátor  nem vonható felelősségre, álláspontja szerint a delegálás minden tekintetben jogszerű, és a „first comes first served” elvének megfelelő, mert ebben a körben azt kell vizsgálni, hogy ki nyújtott be először igénylést, és ez jogszerűen ő volt.

 

A TT elsőként a Panaszos jogosultságát vizsgálta. Megállapítható a csatolt dokumentumokból, hogy a Panaszos valóban fizetett a domain nevekért a Compuet Outlet Kft.-nek (legalábbis számla került kiállításra), ugyanakkor nem tett mindenben eleget a Regisztrátorral kötött megállapodásban foglaltaknak, így igénylése feldolgozása a Regisztrátornak fel nem róható okból késedelmet szenvedett.

 

A Panaszos által említett „Forpsi.hu” a Blazarts Kft. mint Regisztrátor honlapja. A honlapon külön általános szerződési feltétel szerepel. Az általános szerződési feltételek 3. pontja szerint: Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa megrendelt domain név regisztrációjának lehetősége a megszabott ár időben történő kifizetésétől és a szükséges dokumentumok Szolgáltatónak való átadásától függ, és Ügyfél egyetért azzal, hogy Szolgáltató nem felelős Ügyféllel szemben abban az esetben, ha az Ügyfél által kiválasztott domain nevet más regisztrálja, azért, mert a regisztráció feltételeit gyorsabban teljesítette (elsősorban az összes szükséges dokumentum átadásáról, a szükséges dokumentumok elfogadásáról vagy Ügyfél időben történő befizetésének Szolgáltató folyószámlájára történő beérkezéséről van szó). A domain név regisztrációs igénylések időrendben kerülnek feldolgozásra, abban a sorrendben, ahogy a domain név regisztrációjához szükséges összes feltétel teljesítésre kerül (elsősorban Ügyfél átadja a dokumentumokat, kifejezi jóváhagyását és Szolgáltatóhoz beérkezik a befizetés)”.

 

Bár ténylegesen a Panaszos a név átruházásáért való díjfizetési kötelezettségének már korábban eleget tett, e szerződési feltételeknek regisztrálása után, 2017. június 12-én teljesültek: a TT álláspontja szerint azonban korábban olyan függő jogi helyzet állt elő, mely a technikailag szabaddá vált domain név harmadik személyek általi használatba adásának akadályává vált.

 

Az ügyben Panaszolt felelőssége vagy rosszhiszeműsége, vagy a Regisztrátor eljárási mulasztása nem állapítható meg. Tényszerűen a Panaszolt névválasztás tekintetében olyan nevet választott, amely technikai értelemben szabad volt, azonban egy másik kötelmi jogi megállapodás szerint már „elkelt”. A Domainregisztrációs szabályzat 2.3.4 pontja alapján sem a Regisztrátor, sem a Nyilvántartó nem felel azért, hogy a domain név választásának és használatának jogszerűségét vagy a Domainregisztrációs Szabályzatnak történő megfelelését az igényléskor, illetve a használat során ellenőrzik-e, így a Regisztrátor Panaszolt igénylését jogszerűen fogadta be, tekintettel azonban a név körül kialakult függő helyzetre (mely rövidesen meg is szűnt), a név a Panaszolt általi használata a Szabályzatba ütköző helyzetet eredményezett volna.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017.  augusztus 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.