Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 14/2016. (VI. 17.) sz. Állásfoglalása

 

A nemzetikisokos.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1000/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A nemzetikisokos.hu domain ... részére nem delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A nemzetikisokos.hu domain delegálását ... („Panaszolt”) kérte, amely ellen a KISOKOS MÉDIA Kft. („Panaszos”)  ügyvédje útján nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifejtette, hogy tulajdonosa a kisokos.hu és kisokos.eu domaineknek, melyeket a nyilvántartási adatok szerint 1999. június 17-én illetve 2008. augusztus 27-én regisztráltak.  A Panaszos előadta, hogy tulajdonosa az 153576 lajstromszámú KISOKOS (színes ábrás) és az 182230 lajstromszámú „Kisokos” (szó) védjegyeknek, továbbá az M1502822 ügyszámú „Kisokos” (szó) védjegybejelentésnek.

 

Panaszos kijelentette, hogy nem adott engedélyt a Panaszoltnak a „kisokos” védjegy használatára. Álláspontja szerint a védjegyek Magyarországon közismertek, a „kisokos” megjelölést mint cégnevet, védjegyet és brand-et önállóan használja Magyarországon, ezáltal a „kisokos” szót a Panaszos kiadványaival azonosítják a fogyasztók.

 

Álláspontja szerint a Panaszolt nem tartotta be a Domainregisztrációs Szabályzat („Szabályzat” ill. „DRSZ”) 2.2.2. pontjába foglalt, a domain név választására vonatkozó szabályokat, valamint tevékenysége a védjegytörvény 12. § és 27. § (1) bekezdés rendelkezéseibe ütközik.

 

Ezenkívül a nemzetikisokos.hu domain összetéveszthető a kisokos.hu és kisokos.eu védjegyekkel.

 

Panaszos álláspontja szerint a Panaszolt a „kisokos” védjegy ismertségét kihasználva próbálja rosszhiszeműen használni a domaint, és kíván tisztességtelen gazdasági előnyhöz jutni. Panaszos előadta, hogy a domain regisztrálása súlyosan sértené a védjegyjogosult jogait és jogos üzleti érdekeit. Álláspontja szerint a „nemzeti” megjelölés nem biztosít kellő megkülönböztetést, a védjegy és a domain domináns elemei pedig hasonlóak egymáshoz, így nem alkalmas a „nemzetikisokos” elnevezés arra, hogy a Panaszolt szolgáltatását megkülönböztesse a védjegyjogosult szolgáltatásaitól.

 

Előadta továbbá, hogy a Panaszolt és közte már több eljárás van folyamatban annak okán, hogy a Panaszolt jogellenes módon használja a „kisokos” megjelölést (üzemelteti a mobilkisokos.hu oldalt), így szerinte különösen rosszhiszeműnek minősül a Panaszolt tevékenysége. Az SZTNH előtti eljárásban azt kifogásolja a Panaszos, hogy Panaszolt a „Mobil Kisokos” védjegyet ugyanazon áruosztályra (35.; „On-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton”) kívánja bejegyeztetni, mint amiben a Panaszos tevékenykedik évek óta. Ezzel kapcsolatban előadta aggodalmát, hogy a nemzetikisokos.hu oldalon is ugyanazon tevékenységet kívánja majd Panaszolt folytatni, mint a Panaszos.

 

Panaszos előadta még, hogy korábban a Panaszolt tulajdonában állt a Mobil Kisokos Kft. A felek között korábban lefolytatott Regisztrációs Döntnöki eljárás zajlott le, melyben végül engedélyezték Panaszolt cégének a mobilkisokos.hu domain használatát a cég nevére tekintettel. Panaszos előadta azonban, hogy azóta a cég kényszertörlés alá került és megváltozott a neve „Sokosik Libom” Kft.-re. Mindezek alapján a Panaszolt tudatában van, hogy sérti a védjegyjogosulti érdekeket.

 

Panaszolt előadta, hogy a 2016.05.23-án létrehozott Nemzeti Kisokos Kft. gazdasági társaságban mint tag vállalt szerepet. A Társaság tagjai úgy döntöttek, hogy az info@nemzetkisokos.hu elérhetőséget fogják a cégbíróság felé megadni az adatszolgáltatási kötelezettség részeként. A társaság infokommunikációs feladatait személyesen vállalta, ezért tájékoztatta a társaság másik tagját arról, hogy ehhez szükséges a nemzetikisokos.hu domain regisztrálása is. Az erre vonatkozó taggyűlési jegyzőkönyvet csatolta. Panaszolt előadta, hogy a domainnevet aznap regisztrálta és számára érthetetlen a Panaszos eljárása.

 

Panaszolt nézete szerint a „kisokos” szó egy leíró kifejezés, nem köthető kizárólagosan és egyértelműen a panaszos félhez, és a „Kisokos” szót nem védi semmilyen oltalom. A Panaszos nevének csak egy részét tartalmazza a nemzetikisokos.hu domain, és a Panaszolt tudomása szerint a „kisokos” név levédéséhez csak kísérletet tettek mindezidáig, ugyanis az SZTNH adatbázisa szerint az eljárás még csak bejelentés alatt áll, a lajstromozás folyamatban van. A Panaszolt előadta, hogy ennek megfelelően a „kisokos” szó nem köthető kizárólag a Panaszoshoz, és egyébként is, ha megkapnák az oltalmat a „kisokos” szóra, a nemzetikisokos.hu domain tekintetében nincsen jelentősége, mert nem központi eleme. A Panaszolt véleménye szerint a „kisokos” és „nemzetikisokos” megjelölések megkülönböztethetőek, ezáltal pedig nem megtévesztő a domainnek a Panaszolt részére történő delegálása.

 

Panaszolt előadta továbbá, hogy tulajdonában állnak a nemzetikisokos.com, nemzetikisokos.eu, nemzetikisokos.net, nemzetikisokos.org, nemzetikisokos.info domainek, és ezekkel szemben nincs tudomása semmilyen panaszbejelentésről, illetve ezeket még a Panaszos panasza előtt jegyeztette be. Panaszolt előadta, hogy a tulajdonában áll a mobilkisokos.hu, mobilkisokos.com, mobilkisokos.eu, mobilkisokos.net, mobilkisokos.org, mobilkisokos.info domain nevek, illetve a Mobil Kisokos szóösszetételre M1501494 ügyszámon védjegyoltalmat kért, hamarabb mint Panaszos a „Kisokos” szóra. Övé továbbá a „Mobil Kisokos” név alatt működtetett telefonos applikáció.

 

Panaszolt ennek megfelelően állította, hogy az átlagembernél „nagyobb jogot formál” a „kisokos” szót is tartalmazó domain névre, és kérte a panasz elutasítását.

 

A Tanácsadó Testület az interneten végzett kutatás alapján megállapította, hogy a Panaszos a KISOKOS című lap (ingyenes információs és reklámkiadvány) kiadója, mely papíralapon több mint 20 éve, online pedig 2008 óta ad információt mesteremberekről, szakemberekről. A cég 2013-ban vette fel nevét, korábban HARSÁNYI Kft. néven üzemelt. Ez a név található meg a domain nevek nyilvántartásaiban is.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálata kiterjedt a védjegyek felkutatására, amelynek során megállapítást nyert, hogy a Panaszos állításának megfelelően jogosultja az 153576 lajstromszámú KISOKOS színes ábrás védjegynek, melynek bejelentési napja: 1996.02.29., az M1502822-ös ügyszámú KISOKOS szó bejelentése pedig még folyamatban van. A harmadik hivatkozott védjegy oltalma megszűnt, az nem volt releváns.

 

A Panaszolt által benyújtott társasági szerződés szerint a Nemzeti Kisokos Kft. tevékenységi köre: üzletviteli tanácsadás és világháló-portál szolgáltatás.

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A Vt. 12.§ (2) bekezdése alapján jogellenes, ha a Panaszolt a Panaszos engedélye nélkül gazdasági tevékenysége körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt. A védjegyjogban nem csupán az azonosság, a hasonlóság is mérvadó.

 

A TT figyelembe vette, hogy bár az igénylő magánszemély, az érdemi védekezésében előadottakból nyilvánvaló, hogy üzleti céllal kívánta volna használni a domain nevet, mivel állítása szerint egy gazdasági társaság tagsági feladatát ellátva jegyeztette be a domaint, a cég társasági szerződése szerint pedig az egyik tevékenység épp egy internetes oldal üzemeltetése lesz majd.

 

A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszos álláspontjával, hogy a „nemzeti” megjelölés „nem biztosít kellő megkülönböztetést”, csak a szolgáltatás egy jellemzőjét jelöli, védjegyjogi szempontból tehát nincs hatással érdemben a két megjelölés (illetve a két domain) összetéveszthetőségére. A védjegyjogban kialakult gyakorlat alapján az összetéveszthetőség akkor is megállapítható, ha a hasonlóság miatt a fogyasztók jó eséllyel arra következtetésre juthatnak, hogy a két vállalkozás közt üzleti kapcsolat áll fenn. A Tanácsadó Testület egyetért a Panaszos azon feltevésével, hogy a mobilkisokos.hu tevékenységi köréből kiindulva a Panaszolt célja a nemzetikisokos.hu oldallal is lefedi a Panaszos védjegye által lefedett tevékenységet. A Vt. 12. § (3) e) pont alapján egyébként is tilos a kifogásolható megjelölés használata az üzleti levelezésben.

 Ezenkívül a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a „Kisokos” elnevezés a használat folytán kereskedelmi névvé alakult, a Panaszos tevékenysége körében (reklámozás; nyomtatványok, on-line hirdetői tevékenység) nem minősül leíró jellegűnek. Ennek megfelelően képes arra, hogy a Panaszost beazonosítsa, 20 év után a fogyasztók az elnevezést egyértelműen a Panaszos cégével azonosítsák e körben. Így Panaszolt azon érvelése, hogy a „kisokos” szó nem köthető kizárólag a Panaszoshoz, nem áll helyt.

 

A jelen ügyben a Tanácsadó Testült megvizsgálta azt is, hogy az igénylés, illetőleg annak teljesítése sértheti-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény („Tpvt.”) 2. ill. 6. §-ban foglaltakat. A Tpvt. 2. §-a általános jelleggel mondja ki, hogy tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül – különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően – folytatni. A Tpvt. a jellegbitorlás tilalmára vonatkozó 6. §-nak értelmében tilos az árut, szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes külsővel, csomagolással, megjelöléssel – ideértve az eredet megjelölést is – vagy elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni. A jelen esetben a körülmények arra utalnak, hogy a Tpvt. 6. §-a is sérülne a delegálással, miután egy kereskedelmi névről van szó.

 

A fentieket összefoglalva a Panaszolt nemzetikisokos.hu domain névre vonatkozó igénye a DRSZ 2.2.2. a) és c) pontjába ütközik és nem teljesíthető.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszolt figyelmét arra, hogy a saját későbbi elsőbbségű védjegy nem biztosít immunitást a védjegybitorlás címén előterjesztett igényekkel szemben (Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.259/2014/7. és Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.576/2014/6. a birosag.hu oldalon elérhető Bírósági Határozatok Gyűjteménye adatbázisban, C-561/11. számú FCI-ügy). Így a Panaszolt részéről szó használata – a körülményektől függően – akár védjegybitorlást is megvalósíthat.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DRSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Panaszolt számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt és http://www.domain.hu/domain/tt/egyedi_allasfoglalasok/) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 17.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.