Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 14/2015. (X. 22.) sz. Állásfoglalása

A bloglapja.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(978/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A bloglapja.hu domain a Kontroll Média Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A “bloglapja.hu” domain nevet a Kontroll Média Kft. igényelte. Az igénylés ellen Balog Gabriella mint a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. (Panaszos) „aláírásra jogosult igazgatósági tagja” élt kifogással. A kifogásban arra hivatkozott, hogy az igénylés megtévesztésig hasonlít a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt., illetőleg a kizárólagos tulajdonában álló másik társaság, az Inda-Labs  Informatikai Szolgáltató Zrt. által működtetett blog.hu domain névhez. Jogi érvelésében a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára hivatkozott, és a szellemi tulajdonhoz való jogot nevesítette, hivatkozott továbbá a jogellenes delegálás tilalmára. Bizonyítékként a blog.hu whois rekordját csatolta.

 

A Panaszra a Panaszolt is válaszolt. Ellenkérelmében a Panaszolt arra hivatkozott, hogy nem ellentétes az igénylése a szabályzattal, a „bloglapja” név nem téveszthető össze a „blog” névvel, továbbá a blog.hu nem zárolt név. Kiemelte analógiaként, hogy álláspontja szerint a „védjegyoltalom konkrét szóösszetételre vonatkozik, és a védjegyoltalomban részesülő szóösszetételben szereplő szó más összetételben történő alkalmazására nem vonatkozik”. Hivatkozott továbbá arra, hogy a „blog” más, működő weblapok elnevezésében is szerepel, például cafeblog, eblog, blogja.hu.

A Tanácsadó Testület elsőként arról foglalt állást, hogy Balog Gabriellát, a Közép-Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt.-t, vagy a szintén sérelmet szenvedettként említett Inda-Labs Informatikai Szolgáltatót tekinti Panaszosnak. Tekintettel arra, hogy a panaszt a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt. írta alá cégszerűen, a TT a társaságot tekintette Panaszosnak.

Ezt követően a TT a kérelem és ellenkérelem érvelését vizsgálta. Elvi éllel állapította meg, hogy nem állítható fel olyan szabály, hogy egy védjegyoltalom alá eső, vagy más oltalom alá eső kifejezés bármely tagja szabadon lenne más utótagokkal vagy bővítményekkel használható. E tekintetben az ellenkérelem érvelését visszautasította. Ugyanakkor, bár erre az Igénylő nem hivatkozott, arra az álláspontra helyezkedett, hogy a „blog” egy közszó, ráadásul a legtöbb idegen nyelven is azonos hangalakú kifejezés. A közszavak esetében a TT álláspontja következetes a tekintetben, hogy gyengébb jogi védelem kapcsolódik még az ismert közszavakhoz is. A jelen esetben ráadásul a „blog” kifejezés még oltalom alatt sem áll. Védelem hiányában a „first comes first served” elve érvényesül, azaz annak az igénylését kell teljesíteni, aki elsőként nyújtja be a kérelmét a delegálásra.

Bár szintén nem hivatkozott rá egyik fél sem, a TT azt is figyelembe vette, hogy a jelen esetben egy szellemes szójátékról is szó van, a „lapja” utótag nem a blog-ra vonatkozik, hanem teljes egészében az aloldalak használóinak nevével együtt nyer majd teljes értelmet, például: „katibloglapja.hu”.

A TT nem fogadta el a panaszosi érvelést a hasonlóság, összetéveszthetőség körében sem. Az általános gyakorlat szerint egy szóban háromkarakternyi különbözőség már elegendő az összetévesztés, illetve az elgépeléssel előálló téves weblap találás kiküszöbölésére. Jelen esetben a karakterek nagyobb száma, a vitában felmerült domain nevek egyértelműen más tartalmú jelentése miatt a félreértés, összetéveszthetőség a TT álláspontja szerint kizárt.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. október 22.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.