Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  14/2010. (IX. 9.) sz. Állásfoglalása

A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

(829/2009. sz. ill. 830/2009. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 829/2010. számon és 830/2010. sz. alatt bejelentett panaszokat a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2010. szeptember 9-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu domain nevek a Kézalól Kft. részére delegálhatók.

 

Indokolás:

A Kézalól Kft. (Budapest, Völgy u. 19/a 1021) 2010. június 3.-án – az Infotechna Kft.-nél, mint Regisztrátornál nem prioritásos jellegű igényt nyújtott be a shoppingexpress.hu és a shoppingexpressz.hu domain nevek vonatkozásában. Az igénylések ellen – igazolt jogi képviselője, dr. Kádár Kata Ügyvédi Iroda útján – az Express Magyarország Zrt. (a továbbiakban: Panaszos) 2010. június 6. napján terjesztett elő kifogást, melyekben - azonos jogi érvelést alkalmazva - az igénylések elutasítását kérte.

A kifogásban  Panaszos előadta, hogy az Expressz Magyarország Zrt. több, mint húsz éve adja ki az Expressz lapokat, végez – elektronikus felületen is - ehhez kapcsolódó hirdetési tevékenységet. Az Expressznek „különösen nagy érdeke” fűződik ahhoz, hogy az „általa publikált nyomtatott és elektronikus hirdetési lapok” által képviselt minőséget jelző, „számottevő munkaerő- és anyagi befektetéssel a hirdetési piacon megszerzett jó hírnevét, valamint olvasói és hirdetői bázisát az általa szokásosan alkalmazott elnevezés és megjelölés védelmével megőrizze”. Az Expressz hirdetési termékeit mindenkor az „Expressz”, vagy az azt tartalmazó szó megjelöléssel hozza forgalomba, tetté ismertté és reklámozta. Az Expressz szóvédjegy vonatkozásában Panaszos (166.680. sz. alatt lajstromozott) védjegyoltalommal rendelkezik.

Panaszos álláspontja szerint az igénylések teljesítése elsősorban – az elnevezések összetéveszthetősége miatt - A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. (Vtv.) 12. § szerint a védjegyjogosultat megillető kizárólagos használati joggal ütközne. A védjegyoltalom alatt álló megjelölés használatára harmadik személyek részéről csak az Expressz engedélyével kerülhetne sor, ilyen engedélyt azonban Panaszos a Kézalól Kft.-nek (a továbbiakban: Igénylő) nem adott. A shoppingexpress.hu ill. a shoppingexpressz.hu – a Igénylő részére történő használatba adása megtévesztő is lenne. A két kifejezés eltérősége nem alkalmas az Expressz termékeitől, szolgáltatásaitól való megkülönböztetésre, így „a fogyasztók a kifogásolt domainról az Expressz védjegyoltalmát képező domainekre asszociálnak”.  A névhasználat jogellenes, s így a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a és c. pontja szerinti tilalomba ütköző lenne. Mindezekre tekintettel kérte az igénylések elutasítását.

A shoppingexpress.hu domain név tárgyában előterjesztett kifogás 829/2010, a shoppingexpressz.hu domain név tárgyában előterjesztett kifogás 830/2010. sz. alatt került a tanácsadó Testület elé.

A TT regisztrátora útján tájékoztatta tárgybeli domain nevek igénylőjét (a továbbiakban: Panaszolt) az előterjesztett kifogásokról. A Kézalól Kft. törvényes képviselője, Kovalik György ügyvezető igazgató által 2010. június 16-án benyújtott véleményében mindkét domain név vonatkozásában fenntartotta igénylését. Előadta, hogy a Kézalól Kft. ruházati termékek forgalmazásával foglalkozó vállalkozás, mely a megrendelt termékeket rövid (express) határidőn belül saját járműveivel szállítja a megrendelő címére. A szolgáltatás eme „expressz” jellegének hangsúlyozása a cég arculatának részét képezi: autóikon, reklámanyagaikon, weboldalukon a „shoppingexpress … shoppingoljon otthon” szlogent általánosan használják. A www.kezalol.hu honlapon shoppingexpress megjelölést már régebben használják. Véleményük szerint „ebben az esetben az express szó semmilyen esetben sem hozható összefüggésbe a panaszos céggel”. Minderre tekintettel Panaszolt a TT-től a domainregisztráció lehetővé tételét kérte.

A viszontválasz lehetőségével élve Panaszos 2010. július 1.-én előterjesztett beadványában továbbra is fenntartotta a kifogását. Álláspontja szerint az, hogy Igénylő tevékenységi köréhez a shoppingexpress kifejezés (reklámjaiban is történő) használata nem kapcsolódik, a védjegyoltalmi kizárólagosságot élvező kifejezés használatát nem teszi lehetővé. Ismételten kérte a két igénylés elutasítását.

A TT a két ügyben előterjesztett kifogást összevontan kezelte s tárgyalta meg. A Tanácsadó Testület eljárása során vizsgálta, hogy a kifogásolt (az express ill. expressz kifejezést tartalmazó) domainek a Vt. 12. § (2) bek. b) pontja alapján olyan megjelölésnek minősülnek-e, amelyek – a Panaszolt gazdasági tevékenysége körében történő használatuk során - alkalmasak lehetnek arra, hogy azokat a domainek és a védjegy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt a fogyasztók az „EXPRESSZ” védjeggyel összetévesszék.

A Tanácsadó Testület 7/2000. (V. 31.) számú Elvi Állásfoglalásában, illetőleg számos egyedi állásfoglalásában foglalkozott azzal kérdéssel, hogy mennyiben valósulhat meg védjegyhasználat az interneten folytatott tevékenységgel. A cegesingatlanexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan – ugyancsak jelen ügy Panaszosa által - bejelentett kifogások tárgyában született 01/2010. (I. 15.) sz. Állásfoglalásában a TT kimondta, önmagában az „expressz” szóvédjegy nem jogosítja fel arra a Panaszost, hogy minden, a szóösszetételt tartalmazó kifejezés delegálását megakadályozza. A domain delegálhatósága szempontjából – esetenként egyedileg vizsgálandó - döntő kérdés, hogy a Panaszos tematikusan nyújt-e olyan szolgáltatásokat az „expressz” kifejezéssel (utótaggal) bővítve kereskedelmi névvé váltak és egyértelműen a Panaszossal azonosíthatók. A TT a sexshopexpress.hu és sexshopexpressz.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 21/2007. (X. 04.) sz. állásfoglalásában, illetőleg az ebexpress.hu és az ebexpressz.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett kifogások tárgyában hozott 27/2009. (XII. 14.) sz. állásfoglalásában foglaltakkal egyezően jelen esetben is arra a következtetésre jutott, hogy az a szolgáltatás, amelyet Panaszolt gazdasági tevékenysége keretében nyújtani kíván (ruházati cikkek házhoz szállítással történő árusítása), eltér azon tevékenységektől, amelyek a Panaszos védjegyéhez tartozó árujegyzékben szerepelnek (16., 35., 36., 38., 41. és 42. áruosztály). Panaszos és Panaszolt gazdasági tevékenysége más fogyasztói kört céloz meg és teljes mértékben elhatárolható, egymással nem versengő szolgáltatásokat foglal magában.

Mindezek alapján tárgyi ügyben a Tanácsadó Testület - korábbi gyakorlatát megerősítve - arra az álláspontra jutott, hogy a védjegyoltalmi kizárólagosság jelen esetben nem lehet az igénylések teljesíthetőségének akadálya. A TT a tevékenységi körök alapvetően eltérő jellege alapján a DRSZ. 2.2.2. bekezdés c) szerinti - a Panaszos által hivatkozott - megtévesztő jelleget sem tartotta megállapíthatónak.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2010. szeptember 9.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.