Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  14/2003. (X.08.) sz. Állásfoglalása

A total-car.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(634/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 634/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. október 8-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A total-car.hu domain nem delegálható ... számára. A domain a Totalcar.hu Kft. javára delegálható.

Indokolás:

A 634/2003. sz. ügyben az Interware Rt. regisztrátor a domain igénylő Totalcar.hu Kft. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

... (regisztrátora: Inform Média Kft.) prioritás nélküli igénylése a total-car.hu domain névre vonatkozóan 2003. szeptember 1-én került nyilvántartásba. Az Index HU Rt. és a Totalcar.hu Kft. 2003. 09. 10-én kelt levélben kifogást terjesztett elő a Domainregisztrációs Szabályzat alapján. Egyúttal 2003. szeptember 12-én a Totalcar.hu Kft. regisztrátora útján prioritás nélkül igényelte is a vitatott domain nevet.

Az Index HU Rt. és a Totalcar.hu Kft. együttesen előadták, hogy a vitatott domain összetéveszthetőségig hasonlít a totalcar.hu domainhez, amelynek fenntartója az Index HU Rt, jogosultja pedig a Totalcar.hu Kft. A domain alatt jó hírnevű és ismert autós portált üzemeltetnek. Előadják továbbá, hogy az Index HU Rt. jogosultja a „TOTALCAR” színes, ábrás védjegynek is. Index HU Rt. egyúttal nyilatkozik, hogy a total-car.hu domain Index HU Rt. és a Totalcar.hu Kft-n túl harmadik személy részére történő delegálása sértené gazdasági érdekeit.

... a névhasználatot indokló jogosultságot alátámasztó dokumentumot nem csatolt.

A Tanácsadó Testület megvizsgálta a panaszt, és megállapította, hogy az Index HU Rt. jogosultja a 172.066 színes ábrás védjegynek a 35, 36, 38, 39, 41. osztályokban. A védjegy a TOTALCAR szót és a www.totalcar.hu címet tartalmazza jellegzetes írásmóddal.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontja szerint "nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő."

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem kelt megbotránkozást, félelmet, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő jelleg igényel részletesebb vizsgálatot.

A Szabályzat 1.2.1.3. pontja szerint „a domain-igénylőtől elvárható, hogy a domain név megválasztása előtt meggyőződjön arról, hogy a választott név nem szerepel-e a cégjegyzékben, vagy a Magyar Szabadalmi Hivatal védjegy adatbázisában, amely a 06-80-345678 zöld számon vagy a www.hpo.hu címen hozzáférhető”. A Tanácsadó Testület már korábban, 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalás indokolásában kifejtette, hogy „álláspontja szerint a Vt. [a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény] 12. és 27. §-a alapján önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást”. A Tanácsadó Testület hivatkozott Elvi Állásfoglalásában rögzítette, hogy amennyiben a más védjegyével ütköző domain igénylése a körülmények alapján nyilvánvalóan párosul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándékkal, a regisztrátornak a delegálást meg kell tagadnia, az igénylőnek pedig másik nevet kell választania.

A védjegyoltalomból fakadó jogok sérelmén túl a Tanácsadó Testület álláspontja szerint valós, és a megtévesztő jelleg fennálltának körében értékelhető panaszos azon állítása, hogy az ismert és népszerű autósportál „totalcar” elnevezéssel ismert.

A fentiek mérlegelése alapján a Tanácsadó Testület álláspontja szerint a domain delegálása az időben korábbi igénylő, ... számára, és annak az igénylő általi használata gyaníthatóan jogellenes ill. megtévesztő volna, ezért az igénylő által a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján nem választható, számára nem delegálható.

Ezután a Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy az időben következő igény teljesíthető-e. A védjegyjogosult nyilatkozata alapján a Totalcar.hu Kft. igényét nem találta sem jogellenesnek, sem megtévesztőnek, ezért számára delegálhatónak tartja a domaint.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglaláson alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. október 8.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.