Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2017. (VIII. 21.) sz. Állásfoglalása

 

A trustindex.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1029/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A trustindex.hu domain név, az igénylő Tradewell Bt. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A trustindex.hu domain név delegálását a TRADEWELL Bt. („Panaszolt”) kérte, amely ellen, az INDEX.HU Zrt. („Panaszos”) nyújtott be határidőben kifogást.

 

Panaszos előadta, hogy üzemeltetője a hazai internetes piacon meghatározó 'index.hu' oldalnak és kiadója a weboldalon keresztül elérhető Index internetes sajtóterméknek. Előadta továbbá, hogy az „index” megjelölés hazai és nemzetközi védjeggyel is védett („index” színes ábrás védjegy, elismert bejelentés napja: 2010. 09. 28, hazai lajstromszám: 1063980, nemzetközi oltalom kezdete: 2011. december 20.).

 

Panaszos kifejtette, hogy a hivatkozott domain név a cégnevéhez és az általa használt domain nevekhez (index.hu, indexvideo.hu, index2.hu, indexketto.hu) megtévesztésig hasonlít, illetve a felhasználók részéről fennáll az összetéveszthetőség veszélye.

 

A Panaszos álláspontja szerint a választott domain név, annak igénylése, illetve annak használata más személy vagy szervezet jogait (pl. szellemi tulajdonhoz fűződő jogát) nem sértheti. Továbbá a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontja alapján nem választható és használható olyan domain név, amely használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. Mindezek alapján kérte a Panaszolt részére történő domain delegálás megtagadását.

 

Panaszolt véleménye szerint az igényelt domain név nem összetéveszthető Panaszos által hivatkozott egyik domain névvel sem. Előadta azt is, hogy tevékenysége Panaszos tevékenységétől teljesen eltérő lesz, a kifogásolt domain alatt eladásösztönzési célú, vásárlói elégedettséget mérő szoftvert fognak értékesíteni vállalkozásoknak. Panaszolt szerint a „Trust” és az „Index” angol szavak: az elsőnek „mutató”, a másodiknak pedig „bizalom” a jelentése, melyeknek együttes használatát véleménye szerint nem lehet korlátozni. Hivatkozott továbbá Panaszos logójától eltérő, csillagot ábrázoló saját logójára is.

 

Tanácsadó Testület (TT) a Regisztrációs Szabályzat 2.2.2 a) és c) pontjaiban foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain név, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő. A TT a panaszolti érvekkel egyetértve és saját, folyamatosan követett gyakorlatára is hivatkozva (lásd. pl. bixindex.hu döntés) az alábbiakra figyelemmel a panaszt megalapozatlannak tartja.

 

A TT figyelembe vette azt, hogy az „index” több jelentésű, leíró jellegű, közismert nemzetközi kifejezés, így önmagában megkülönböztető képessége vitatható. A magyar nyelvben széles körben használt szó jelentése mutató; ezen belül többek között felsőfokú intézmény hallgatóinak leckekönyve; jármű irányjelző. Ezen mutató jelentésben számos szóösszetételben megtalálható a szó (pl. BUX index, UV-B index, BIX index, glikémiás index, stb.). Mások elzárása attól, hogy ezt a közszót domain neve elemeként használja, nem lehetséges.

 

A TT szerint a Panaszos hivatkozott védjegye egy színes, ábrás védjegy a reklámozás, kereskedelmi ügyletek, távközlés, nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek áruosztályokban. A hivatkozott védjegyben az „index” kifejezés leíró jellegű szóelem, az ábrás elemek által hozzáadott vizuális többlet biztosít megkülönböztető képességet a megjelölésnek. A TT megjegyzi továbbá, hogy számos bejegyzett védjegy létezik, amely az index szót valamilyen formában tartalmazza, a vitatott domain név szóösszetétele pedig nem szerepel a magyar nyilvános online védjegyadatbázisokban. A TT megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján, a domain vita jelenlegi szakaszában nincs olyan adat, amely védjegybitorlásra engedne következtetni.

 

A TT véleménye szerint a vitatott domain név elején szereplő „trust” többlet szóelem képes a fonetikai elhatárolhatóságot biztosítani a vitatott domain név és az index.hu domain név, illetve a fent hivatkozott „index” védjegy és Panaszos INDEX.HU cégneve tekintetében. Az „index” szóelem leíró volta pedig az átlagos felhasználó számára az összetéveszthetőség esélyét szintén csökkenti. A TT kifejti továbbá a bixindex.hu döntésben is már hivatkozottakat, hogy a magyar nyelv szabályai szerint az összetett kifejezésben az előtag a hangsúlyos, amely jelen esetben a „trust” szóelem, a Panaszos védjegyében, domain és cégnevében szereplő „index” kifejezés a vitatott domain névnek csak a hangsúlytalan, második eleme. Az itt kifejtettek a TT véleménye szerint valószínűtlenné teszik a domain név összetévesztését az internetes felhasználók számára.

 

A fentiekre tekintettel és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a TT a jogellenesség vagy megtévesztés gyanújára vonatkozó panaszt nem találta megalapozottnak, álláspontja szerint trustindex.hu domain név, a TRADEWELL Bt. részére delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. augusztus 21.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.