Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2016. (VI. 09.) sz. Állásfoglalása

A laptopx.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(998/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

 

A laptopx.hu domain a ... részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A fenti domain delegálását ... („Igénylő”) kérte 2016. május 9. napján, amely ellen a Laptop.hu Számítástechnikai, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. („Panaszos”) megfelelően meghatalmazott jogi képviselője útján nyújtott be határidőben kifogást.

A Panaszos előadta, hogy az Igénylő a laptopx.hu domain név delegálását kérte, továbbá ezzel egyidejűleg a laptox.hu domain nevet is.

A Panaszos hivatkozott 200 255 lajtstromszámú www.LAPTOP.hu megnevezésű, színes ábrás nemzeti védjegyére, amely a Panaszos mint védjegyjogosult részére a Nizzai osztályozás szerinti 9. osztályba sorolt számítógépes árukra, valamint a 35. és 37. osztályban részletesen nevesített, számítógépek és alkatrészeik kiskereskedelmére és az ezekhez kapcsolódó egyes szolgáltatások tekintetében nyújt védelmet 2009. szeptember 16-i elsőbbségi időponttal. A Panaszolt igazolásul csatolta a védjegy lajstromkivonatát. A Panaszos elismerte, hogy ábrás védjegye önmagában nem akadályozhatja meg az azonos területen működő cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, ideértve annak domain névben történő felhasználását, de annak a versenytársak által az üzleti forgalomba bevezetett domain nevektől világosan elkülöníthetőnek kell lennie.

A Panaszos érvelése szerint az Igénylő által benyújtott, „laptop” kifejezést tartalmazó domain nevek végére, illetve után illesztett „x” betűben mutat csak eltérést a Panaszos ábrás védjegyének megnevezésétől, és nem rendelkezik olyan többlet jelentéstartalommal, amely azt az Igénylőhöz köthetné. A Panaszos 2016. május 12. napján, tehát határidőben benyújtotta az Igénylés ellen a panaszt.

A Panaszos elsősorban arra hivatkozott, hogy az igénylés a Domain Regisztrációs Szabályzattal (DRSZ) ellentétes és megsérti annak 2.2.1, 2.2.2. a) és c) pontjaiban foglalt rendelkezéseket, azaz az igénylés gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő.

A Panaszosi érvelés szerint az Igénylő nem járt el a lehető legnagyobb gondossággal a domain nevek igénylése során, hiszen a védjegy adatbázis ellenőrzése esetén tudomást szerezhetett volna a Panaszos védjegyéről. A Panaszos álláspontja szerint az igénylés sérti ábrás védjegyéhez fűződő, a Védjegytörvényben biztosított kizárólagos jogait.

A Panaszos hivatkozott továbbá egy korábbi, 2011-ben készült felmérés adataira is, amellyel igazolni kívánta azt, hogy a laptop.hu webáruház ismertségét, valamint hogy az ábrás védjeggyel védett logót a megkérdezettek túlnyomó többsége a Panaszos céggel illetve domainjével azonosította. Emiatt álláspontja szerint a fogyasztók megtévesztésének fokozott veszélye áll fenn, mivel a fogyasztók tévesen azt feltételeznék, hogy a laptopx.hu alatti honlapon a Panaszos által ellenőrzött tartalmat találják. Véleménye szerint ezt erősíti az is, hogy a Panaszos saját honlapja az alexa.hu honlap rangsor-statisztikájában a magyar honlapok közül az első 2000 legnépszerűbb honlap között van, és hogy 2005 óta nagyméretű reklámkampányt folytat az oldal népszerűsítésére Budapesten. A Panaszos álláspontja szerint a fogyasztók cégnevét és abból képzett domain nevét marketing tevékenységének következtében igazoltan a Panaszoshoz kapcsolódó kereskedelmi árujelzőnek tekintik.

A Panaszos hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) sz., a lajstromozott domain nevek domainként való választhatóságának tárgyában hozott Elvi Állásfoglalására is, különös tekintettel annak a kereskedelmi árujelzőkre vonatkozó iránymutatására, amely utal a védjegytörvény 12. § b) pontjában foglaltakra is. Rámutatott, hogy a jelen ügyben különösen releváns lehet a domain nyilvánvalóan gazdasági szándékkal történő hasznosításának szándéka is. A Panaszos hivatkozott ezen felült a TT 8/2000 (VIII.9). sz. Elvi Állásfoglalására és az abban részletezett jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményére is, amelyet álláspontja szerint az Igénylő nem tartott be.

A Panaszos előadta továbbá, hogy hosszú ideje használja a laptop.hu domain nevet, amelyhez az Igénylő által igényelt domain név megtévesztően hasonlít, továbbá az igénylés a versenytörvény 6. §-a szerinti tisztességtelen verseny tilalmába ütközik és ezért gyaníthatóan jogellenes. E körben hivatkozott a TT 15/2012 (V.22) sz. eseti állásfoglalására is, amely a jelen ügyhöz hasonló ténybeli alapokon és bizonyítékok alapján megállapította a Panaszos laptop.hu domain nevének és logójának ismertségét, valamint hogy a Panaszos domainjétől csak egyetlen karakterben különböző domain név a DRSZ 2.2.2. c) pontja szerint megtévesztő lehet.

A Panaszos álláspontja szerint az Igénylő által igényelt domain név az idézett döntésekkel analógiát mutat, a megtévesztés gyanúját veti fel és felvetheti a „farvízen hajózás” esetének a jog által nem támogatott lehetőségét is.

A Panaszos az Igénylő domain igénylésének megtagadását kérte, és a delegálás megtagadásának esetére a domain név delegálását magának igényelte.

Az Igénylő védekezésében előadta, hogy az általa vezető tisztségviselőként vezetett, számítástechnikai áruk online és bolti forgalmazásával kapcsolatos gazdasági társaság, a PCX Kft. „pcx.hu” honlapjának népszerűsítésére, új márkaként történő bevezetésére igényelte, nem pedig a fogyasztók megtévesztésére vagy a Laptop.hu Kft.-vel szembeni illetéktelen versenyelőny biztosítására. Hivatkozott arra is, hogy korábban ugyanebből a célból foglalta le a „noteboox.hu” illetve „notebookx.hu” domain neveket is, amelyek részére delegálásra kerültek.

Az Igénylő álláspontja szerint az igényelt domain névvel kapcsolatban nem áll fenn megtévesztés vagy az elgépelés veszélye, mivel az „x” toldalék a laptop szóvégi „p” karakterrel ellentétes oldalon helyezkedik el a fogyasztók billentyűzetén, az „x” toldalékot a fogyasztók a PCX Kft.-vel azonosítják és markánsan eltérnek a Panaszos által használt domain névtől. Ennek igazolására védekezésében bemutatta saját „PCX” és „LAPTOPX” logóit, amelynek grafikai megjelenésében a nagykapitális, nyomtatott „pc” illetve a „laptop” kifejezéseket a hangsúlyos, színesen festett jellegű „X” karakter követ.

Az Igénylő hangsúlyozta, hogy a „laptop” köznyelvi használatban fellelhető szó, amelyet a fogyasztók széleskörűen a hordozható számítógépekkel azonosítanak. A „laptop” kifejezés önmagában nem bejegyzett védjegy vagy márkanév, a Laptop.hu Kft. azonosítására a színes ábrás védjegy csak az ábra megjelenítésének formájában alkalmas.

Az Igénylő a Panaszos előadását tehát vitatta és változatlanul kérte a laptopx.hu domain név delegálását.

A Tanácsadó Testület (TT) észrevételezi, hogy a jelen panasz ténybeli alapja és érvei számos ponton átfedést mutatnak a TT korábbi, 15/2012. (V.22.) sz. (a laptops.hu tárgyában) Állásfoglalásában, továbbá a kereskedelmi nevek kapcsán a 4/2000. (V.10.) és a 7/2000. (V.31.) sz. hozott Elvi Állásfoglalásaiban már lefektetett és ott részletezett elvekkel, amelyeket a Tanácsadó Testület a jelen ügyre is irányadónak tekintett és alkalmazott.

A Tanácsadó Testület (TT) számos vonatkozásban osztja az Igénylő által előadottakat, maga is úgy véli, hogy a „laptop” szó leíró jellegű, köznyelvi kifejezés, megkülönböztető képessége csekély, az általa biztosított védjegyjogi védelem korlátozott. A honlapok vizsgálata során nem nyert bizonyítást, hogy a Panaszos ábrás védjegyét az Igénylő felhasználná, az domain nevet saját pcx.hu honlapjára történő átirányításra használja.

A Védjegytörvény 15. § állapítja meg a védjegyoltalom egyes korlátjait, különös figyelemmel annak b) pontjára, mely szerint a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban – használja az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést. Ennek figyelembevételével a TT álláspontja szerint a Panaszos által hivatkozott védjegy kizárólag az ábrás elemei alapján biztosíthat védelmet, és a védjegy miatt senki sem tiltható el a Vt. 15. § szerint attól, hogy áruja jellemzőjét, rendeltetését (laptop, azaz hordozható számítógép) feltüntesse.

A TT tehát részben egyetért az Igénylő érvelésével, és a bírói gyakorlatra hivatkozással megállapítja, hogy „egy általános ismert és a forgalomban alkalmazott, akár magyar, akár idegen szó használatát nem lehet … a forgalomból kizárni azzal, hogy az egyéb megkülönböztető jegyekkel együtt részét képezik egy oltalom alatt álló megjelölésnek”(lsd. BH1995. 567.) Jelen esetben tehát a TT véleménye szerint, az Igénylő azzal, hogy az igényelt domainben szerepel az általánosan elterjedt „laptop” kifejezés, nem követett el védjegybitorlást illetve a védjegybitorlás jövőbeni veszélyétől sem kell tartani.

A cégnyilvántartás és a felek által fenntartott honlapok adataiból, az ügy összes körülménye és a felek nyilatkozatai alapján megállapítható az is, hogy a Panaszos és az Igénylő – bár eltérő üzleti profillal – azonos jellegű termékeket és szolgáltatást kívánnak értékesíteni illetve nyújtani, így egymás versenytársainak tekinthetők a hordozható számítógépek (laptop) alkatrész piacán, ezért a jogellenes igénylés gyanújának tisztázása érdekében a TT a versenytörvény szabályainak esetleges sérelmét is megvizsgálta.

A TT – a Panaszos által hivatkozott versenyjogi szabályokra is figyelemmel – megállapítja, hogy a Panaszos által működtetett laptop.hu weboldal közismertnek tekinthető, ezt bizonyítja a Panaszos által becsatolt KutatóCentrum által készített felmérés is, amely a Panaszos logójának közismertségét alátámasztja. A TT ennek tükrében úgy látja, hogy a jelenleg működő Panaszosi weboldal címétől csak egyetlen – mégpedig egy kevésbé hangsúlyos, szóvégi „x” karakterben – különböző domain név Panaszolt általi megszerzése folytán a fogyasztók valóban összetéveszthetik a weboldalakat működtető azonos, a számítógépek és alkatrészeik piacán egymás versenytársainak minősülű cégeket. Így a TT álláspontja szerint megtévesztés gyanúja alapos és így az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.c.pontjába ütközik, azaz gyaníthatóan megtévesztő.

A TT utalva a fent hivatkozott bírósági döntésre megjegyzi, hogy a fennálló védjegy valóban nem akadályozhatja meg az azonos területen működő cégeket abban, hogy a laptop kifejezést üzleti tevékenységük során, adott esetben domain nevükben használják, de – utalva a Panaszos által e tárgykörben kifejtettekre – ennek világosan elkülöníthetőnek kell lennie a más domain tulajdonosok, esetleges versenytársak által használt, az üzleti forgalomba bevezetett domain névtől ill. kereskedelmi névtől. A konkrét üggyel összefüggésben erre találni most is példát az interneten pl. laptopdiszkont, laptopszalon stb. vagy az Igénylő által is hivatkozott „noteboox.hu” illetve „notebookx.hu” domain neveiben, amely domainek alkalmazásával az azonos területen működő versenytársak is jogszerűen megjelenthetnek az internetes felületeken.

A TT a fent kifejtettekre tekintettel a laptopx.hu domain delegálást ... javára nem látta teljesíthetőnek.

 

A Tanácsadó Testület felhívja a Panaszos figyelmét a DSZ 9.7. pontjára, amely alapján a Tanácsadó Testület eseti állásfoglalásában csak abban a kérdésben foglalt állást, hogy az adott domain az adott Igénylő számára delegálható vagy nem delegálható. Amennyiben az eseti állásfoglalás alapján a feltételes használatba adott domain törlésére kerül sor, a törlés napjától számított 60 napig az adott domainre csak a Panaszos jogosult új igényt benyújtani, feltéve, hogy az ilyen irányú szándékot a panasz benyújtásánál a Panaszos Regisztrátora a Nyilvántartásban jelezte.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 09.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök
Sk.

………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár
Sk.