Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

 

A Tanácsadó Testület 13/2015. (X. 8.) sz. Állásfoglalása

 

A gobolos-balazs.hu regisztrációjával  kapcsolatosan bejelentett panasz
(977/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gobolos-balazs.hu domain név ... számára delegálható.

 

Indokolás

 

A gobolos-balazs.hu domaint ... kérte saját részére delegálni. ...-val közösen nyilatkoztak arról, hogy a domain név az ő vezetéknevük összevonásából keletkezik. Kijelentették, hogy a honlapon a közelgő esküvőjükről készülő tartalmat kívánnak felhasználni, illetve, hogy a házasságkötés után ... a Göbölös-Balázs vezetéknevet kívánja felvenni.

A regisztrátor egyrészt alaposan meg kívánt győződni arról, hogy ... megfelelően igazolta-e névhasználati jogosultságát, másrészt kérdéses volt számára, hogy ... milyen alapon ad hozzájáruló nyilatkozatot a gobolos-balazs.hu domain igényléséhez.

A regisztrátor megjegyzésében megalapozottan hivatkozott az ISZT TT 9/2000. (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalásában kifejtett szempontokra, melyet a Tanácsadó Testület jelen ügyben is irányadónak tart. Az állásfoglalásban egyrészt kifejtésre kerültek a névhez fűződő jog sérelmének (a jogellenesség, mint delegálás-megtagadási ok egy speciális alesetének) tényállási elemei, másrészt a Tanácsadó Testület azt is leszögezte, hogy gyaníthatóan nem jogellenes névválasztás esetén az általánosan alkalmazható elsőbbségi elv érvényesül.

... vezetékneve, a „Balázs” ékezet nélküli formája a domain egyik eleme, a névhez fűződő jog megalapozottsága ebben a vonatkozásban nem vitatható.

... vezetéknevének első tagja, a „Göbölös” ékezet nélküli formája az előbb említettekhez hasonlóan önmagában szintén nem valósít meg jogellenességet. A Göbölös vezetéknév jogos alapként szolgál arra, hogy a tárgybeli domain igénylésével kapcsolatban ... a Domainregisztrációs Szabályzatnak megfelelő hozzájáruló nyilatkozatot tegyen.

Ezek után a Tanácsadó Testületnek abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az így képzett domain, tekintettel arra, hogy második tagja egyben egy keresztnév is, megvalósíthatja-e harmadik személyek névhez fűződő jogának sérelmét. A fent hivatkozott 9/2000 (VIII. 23.) sz. elvi állásfoglalás kifejezetten rögzíti, hogy jogos igények közül – kivéve, ha felvett művésznévről van szó – az elsőbbség elvének megfelelően kell választani. A gobolos-balazs.hu domain ... és ... közös domainigénylésének tekinthető, jogellenesség hiányában a regisztráció megtagadásának akadálya nincs.

Harmadik személy Göbölös Balázsoknak a gobolosbalazs.hu domain szabadon rendelkezésre áll, jelen kötőjeles verzió – különösen a személynevekből képzett domainek tekintetében – egyértelműen jelzi az attól a verziótól való markáns eltérést. Göbölös Balázs felvett művésznévvel Magyarországon tevékenykedő alkotóról a Tanácsadó Testületnek nincs tudomása.

Alapvető jogelv, hogy a jognyilatkozatokat tartalmuk és nem elnevezésük alapján kell elbírálni. Ennek megfelelően a ... által adott meghatalmazás hozzájárulásként értelmezhető, arra vonatkozóan, hogy a tárgybeli domaint közös nyilatkozatuk alapján ... szerezze meg.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. október 8.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.