Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 13/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A kittipanzio.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(943/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kittipanzio.hu domain ... részére delegálható.

 

Indokolás

 

A kittipanzio.hu domain nevet ... igényelte 2013. június 13-án („Igénylő”). Az igénylés ellen, meghatalmazott jogi képviselője útján, a Sanrio Company Limited emelt határidőn belül panaszt („Panaszos”).

 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy jogosultja a 003466372 lajstromszámú, Magyarországon is érvényes „KITTY” közösségi szóvédjegynek, amelynek oltalma kiterjed a védjegyekkel ellátható termékek és szolgáltatások nemzetközi osztályozásáról szóló Nizzai Megállapodás szerinti 4., 8., 9., 10., 11., 12., 14., 16., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 32., 34., 35., 41. valamint 43. osztályba sorolt árukra és szolgáltatásokra.

 

Álláspontja szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.1 pontjába ütközik, jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő panaszosi jogokat, illetve megtévesztő az igénylés, hiszen a Panaszos védjegye, valamint a „HELLO KITTY’' és a „KITTY” márkanév jó híre és ismertsége miatt - a fogyasztó a kifogásolt domain név hallatán a Panaszos cégre asszociál. Hangsúlyozta, hogy a védjegyoltalom nem csak az azonos megjelölésekkel szemben illeti meg a védjegy tulajdonosát, hanem a védjegyéhez hasonló megjelölésekkel szemben is, ha azt a fogyasztók összetéveszthetik a védjeggyel.

 

Hivatkozott a Ptk. 4.§ (1) bekezdésében foglalt jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelményére, a Tanácsadó Testület 7/2000 (V.31.) Elvi Állásfoglalásában foglaltakra illetve arra, hogy „a Tanácsadó Testület álláspontja szerint … önmagában valamely domain igénylése is megvalósíthat védjegybitorlást, azaz jogellenes lehet.„

 

Állítása szerint, mivel semmi nem zárja ki azt, hogy az Igénylő a domain javára történő végleges regisztrációját követően, tetszőleges tartalmat jelenítsen meg honlapján, a domain jövőben megjelenő, a használó által meghatározott tartalmára tekintettel a védjegybitorlás reális lehetősége a tartalom vonatkozásában megvalósul. Véleménye szerint a bírói gyakorlat is megerősíti, hogy a védjegybitorlás megállapításához a védjegy sérelemének reális lehetősége elegendő. Következésképp, a védjegy sérelmének reális lehetőségét, így a védjegybitorlást a domain név igénylése valamint annak jövőbeni lehetséges tartalma egyaránt megalapozza.

 

A Panaszos előadta még, hogy azonkívül, hogy a jogosultja a HELLO KITTY valamint a KITTY közösségi szóvédjegyeknek, ezen túlmenően a HELLO KITTY márkanév alatt előállított termékek világszerte és Magyarországon is közismertek és népszerűek a fogyasztók körében. Erre tekintettel a fogyasztók számára megtévesztő lenne, ha a jövőben a „kittipanzio.hu” oldalon olyan, a Panaszos által nem ellenőrzött tartalom jelenhetne meg, amely a cím alapján egyértelműen a Panaszos termékeire vagy szolgáltatásaira utalna anélkül, hogy az Igénylő a KITTY védjegy használatára Panaszostól engedélyt kapott volna.

 

Álláspontja szerint ... domain igénylése nemcsak a védjegytörvény rendelkezéseit sérti, hanem a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. (Tpvt) törvény 2. §-ban meghatározott alapelvét is, amely leszögezi, hogy ,, Tilos gazdasági tevékenységet tisztességtelenül - különösen a versenytársak, a fogyasztók törvényes érdekeit sértő vagy veszélyeztető módon vagy az üzleti tisztesség követelményeibe ütközően - folytatni.

 

A Panaszos kifejtette még, hogy a fenti domain igénylést megvizsgálva megállapítható, hogy a regisztráltatni kívánt domain a védjegyoltalom alatt álló KITTY megjelölésre épül rá, mégpedig oly módon, hogy a domain utótagja az érintett piac és fogyasztói csoport vonatkozásában markánsan megkülönböztető jelleggel nem bír. A wkittipanzio.hu " domain név, szó szerinti tartalma alapján egyértelműen olyan látszatot kelt mintha a cím alatti honlapokon A Panaszos cég, a KITTY védjegy jogosultja illetőleg annak a védjegyhasználatra jogosult kereskedelmi partnere nyújtana vendéglátóipari szolgáltatást.

 

Ezen túlmenően, a jól csengő és vonzó márkanév ismertségének kihasználásával - a közismert márkanév mögött álló ráfordítások jogtalan elsajátítása útján -, az Igénylő nyilvánvalóan vonzóvá teheti a honlapon közzétett bármely internetes tartalmat.

 

Mindezekre tekintettel úgy véli, hogy a jogellenesség és megtévesztés okán a sérelmezett domain név nem kerülhet regisztrálásra az Igénylő javára.

 

Az Igénylő érdemi válaszában előadta, hogy a panziójukat családi vállalkozásként 22 éve üzemeltetik. A panziót, az akkor született, Kitti utónevű kislányukról nevezték el és internetes felületeken is mindig ezen a néven jelentek meg (Kitti Panzió.)

 

Mivel a tevékenységük során kizárólag szálláshelyet értékesítenek, ezért a HELLO-KITTY érdekeit semmiben nem sértik. A domain nem kötődik és nem is utal a Panaszos által forgalmazott termékekre. Az Igénylő vállalkozásának célközönsége a szálláskeresők, ezen belül is elsősorban a Hungaroring rendezvényeire érkező vendégek. A külföldi és belföldi vendégek körében egyaránt jó az ismertségük, a 22 év alatt sokat tettek a magyar turizmus jó hírnevének öregbítéséért.

 

A válasz felhívta a figyelmet arra is, hogy van már bejegyzett domain Miskolctapolcán „hotelkitty.hu" címen. Az Igénylő véleménye szerint ez, az írásmódjában is megegyező név inkább kifogásolható, mint az ő igénylése.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a felek előadása és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A TT mindenekelőtt – utalva a 941/2013 sz. ügyben kifejtettekre - ismételten leszögezi, hogy nincs olyan gyakorlata, mint amire a Panaszos hivatkozik, azaz nem tekinti automatikusnak, hogy egy védjeggyel azonos vagy ahhoz hasonló szóösszetétel „önmagában védjegybitorlást” valósítana meg. Ilyen következtetés a TT gyakorlatában nemcsak nem lelhető fel, de a TT minden esetben hangsúlyozza, hogy hatásköre sincs a jogsértés kimondására.

 

Megjegyzi a TT, hogy álláspontja szerint a domain igénylés elutasítása nem alapulhat egy Panaszos által feltételezett, jövőbeni jogsértésen, ami értelemszerűen nem zárja ki, hogy a Panaszos ilyen jogsértés bekövetkezése esetén, jogainak védelme érdekében megtegye a szükséges jogi lépéseket. A TT azonban csak az igénylés teljesítése esetén valószínűsíthető jogsérelmet vizsgálja, ha az Igénylő a delegálást követően olyan tartalmat helyez el a honlapján, amely utal a Panaszos tevékenységére, abban az esetben a domain használat jogellenessé válhat és az a delegálás visszavonásához vezethet.

 

A TT figyelembe vette továbbá, hogy az igénylő hivatkozott arra, hogy panziójának alapja leánygyermeke keresztneve. A Magyarországon használatos keresztnevekről az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi tvr., valamint az Alkotmánybíróság 2001. évi állásfoglalása után megalkotott 2002. évi XLV. törvény az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi törvényerejű rendelet módosításáról rendelkezik. Ennek megfelelően a Magyar Tudományos Akadémia rendszeresen közzéteszi a Az MTA Nyelvtudományi Intézete által anyakönyvi bejegyzésre alkalmasnak minősített utónevek jegyzékét. E nevek között szerepel a „KITTI” név is. A jogellenesség tekintetében TT, a fentiekre tekintettel nem tudta elfogadni a Panaszos azon érvelését sem, mely szerint a „KITTY” kifejezés oly nagymértékben kötődik a Panaszos üzleti tevékenységéhez, hogy annak más piaci résztvevő általi használata az üzleti tisztesség követelményét sértené.

 

Megjegyzi még a TT, hogy mind az „kitti” mind a „panzio” általánosan használt szavak a magyar nyelvben, és a TT álláspontja szerint domain névként egymás mögé illesztve sem megtévesztők a Panaszos szolgáltatásai tekintetében. A „kittipanzio” kifejezés pedig nem azonos a Panaszos védjegyével, hanem a „Kitti” (a Katalin angol becézőjéből önállósult) személynév kiegészítését tartalmazza a „panzio” utótaggal, amely a Panaszos védjegyével még asszociáció útján sem összetéveszthető.

 

A TT, a domain név alatt jelenleg működő weboldalt megtekintve megállapította, hogy azon az Igénylő által jelzett tartalom – szálláshely szolgáltatás - található. Ez alapján a TT rögzíti, hogy a tárgybani domain név Panaszos általi összetéveszthető felhasználására az eljárás során nem merült fel adat.

 

A TT ezt követően elsősorban a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) kapcsán vizsgálta a domaint. A Vt. 27. § bekezdésére alapozott jogsértés megállapításának feltétele, hogy az Igénylő a Panaszos engedélye nélkül, gazdasági tevékenysége körében használjon, alapos ok nélkül olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálata során a Panaszos kifogásában is hangsúlyos elemként szereplő és az igényelt domain névben (más írásmóddal) megjelenő „kitti” kifejezés megkülönböztető erejét kiemelten vizsgálta. A Testület a védjegybitorlás gyanúját nem találta megalapozottnak a Panaszos által felhívott KITTY védjeggyel kapcsolatban, mivel az abban szereplő „Kitty” kifejezés általánosan használt személynév, így a védjegy megkülönböztető képessége ebben a körben csekély. A domainben Kitti alakban írt név, a panzió kifejezéssel kiegészítve egyértelműen elkülöníthető a Panaszos által használt védjegytől, illetve attól a mögöttes tartalomtól, az elsősorban a gyermek és tinédzser korú, női vásárlókat megcélzó termékkörtől, amellyel kapcsolatban a KITTY védjegy ismertté vált.

 

A TT véleménye szerint, a leíró jellegű „KITTY” szót tartalmazó védjegye alapján nem illeti meg a Panaszost „automatikus” jogi védelem, e védjegy nem jogosítja fel a Panaszost arra, hogy minden olyan domain bejelentés ellen sikeres kifogással éljen, amely tartalmazza a „Kitty” kifejezést illetve a Kitty név pontos i-vel írt alakját.

 

Erre tekintettel, a védjegy írásmódjától még el is térő „kitti” kifejezés domainben való megjelenését, használatát a Tanácsadó Testület nem találta jogellenesnek.

 

Megjegyzi még a TT, hogy az Igénylő – az általa előadottak szerint - 22 éven át kereskedelmi névként jogszerűen használta a Kitti Panzió nevet, erre vonatkozóan bizonyítékokat is csatolt. Ezen használati időszak alatt a Panaszos nem tett lépéseket a névhasználat ellen, amit a TT a lent kifejtettek szerint „belenyugvásként” vett figyelembe.

 

A TT úgy ítéli meg, hogy az Igénylő, a kereskedelemi nevét, a „Kitti Panzió” jelzést, üzleti tevékenysége körében, szolgáltatásának megjelöléseként évtizedeken át jogszerűn használta, ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sértette, piaczavaró hatása nem volt, valószínűleg emiatt sem került sor a Panaszos általi korábbi fellépésre. Ha a belenyugvás a fellépést egy védjegy ellen is kizárja, akkor a TT álláspontja szerint, a belenyugvás intézménye a domain igénylés területén, a kereskedelmi nevek vonatkozásában is releváns jogintézmény lehet, mely alapján a jogosult, a domain jelentős ideig történő használatának eltűrése esetén, utóbb már nem léphet fel a domain delegálása ellen, már csak azért sem mert ezzel jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat sértene.

 

Értékelve a Felek által előadottakat és becsatolt iratokat a TT, a Panaszos által hivatkozott Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételeket sem látja megvalósulni.

 

Az eljárásban szereplő adatok alapján a TT az a védjegy megkülönböztető képességének vagy jóhírnevének tisztességtelen kihasználását sem látja a domain igénylés kapcsán felmerülni, és így a Vt 12.§ /2/ bek. c. pontjának sérelmét sem látja megvalósulni, mert a Kitti Panzió szóösszetétel domainben történő használata, az Igénylő korábbi, két évtizednél hosszabb ideig tartő névhasználatára tekintettel, a TT álláspontja szerint nem lehet alapos ok nélküli.

 

Ennek alapján a TT nem találta jogellenesnek illetve megtévesztőnek a domain névnek az Igénylő részére történő delegálását.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.