Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2008. (X. 09.) sz. Állásfoglalása

 

az oralsex.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(776/2008. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 776/2008. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2008.október 9-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül, elfogadta a Tanácsadó Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az oralsex.hu domain delegálására vonatkozó igény ... számára teljesíthető.

 

Indokolás:

 

Az oralsex.hu domain név iránt ... (a továbbiakban „Igénylő”) nyújtott be nem prioritásos igénylést, amelyet a Nyilvántartó a Domainregisztrációs Szabályzattal ellentétesnek talált, elutasított, és az ok megjelölésével a Regisztrátornak visszaküldött. A Regisztrátor az igényt 2008. augusztus 21-én a Tanácsadó Testület elé utalta (DRSZ 1.2.3.3 ill. 9.5). A Regisztrátor részére küldött értesítésben kifejtettek szerint a Nyilvántartó 2000 óta következetes álláspontja az, hogy az igényelt domain név használata a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.b) pontjára nézve gyaníthatóan megbotránkozást keltő.

Az Igénylő a Tanácsadó Testület elé terjesztett indoklásában kifejtette, hogy az igényelt domain név jelentéstartalma („orális szex”) nem minősíthető megbotránkozást keltőnek, ugyanis a kifejezés  internetes fórumokon és egyéb portálokon széles körben elterjedt és a jelenség mára már elfogadottá vált. Az igénylő számos példát említ érvelése alátámasztására, valamint hasonló (nemiségre, szexualitásra utaló szavakat tartalmazó) nyilvántartásba vett domain neveket is felsorol. Az igénylő úgy véli, a fentiekre tekintettel nem helytálló a Nyilvántartó korábbi álláspontja.

A Tanácsadó Testület azt vizsgálta, hogy a domain névként igényelt kifejezés használata gyaníthatóan megbotránkozást keltőnek minősül-e, azaz a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.b) pontjába ütközik-e.

 

 

 

A Tanácsadó Testület az egyes vulgárisnak, durvának, trágárnak minősülő szavak domain névként való használatba adhatóságának megítélése tárgyában adott 1/2004 (X.18.) Elvi Állásfoglalása 3.2 pontja szerint „az, hogy egy adott időszakban milyen kifejezések használata minősülhet megbotránkoztatónak, a - folyamatosan változó és jogilag nehezen megragadható - társadalmi közmegegyezés kérdése, a kifejezés megbotránkoztatást keltő voltát mindig az adott név használatának összefüggésében lehet csak megítélni, erre nézve általános zsinórmérték meghúzására lehetőség nincs.”

 

Ugyanakkor a Tanácsadó Testület az idézett állásfoglalás 3.3.2 pontjában kifejtette, hogy „a nemiségre, szexualitásra utaló szavak önmagukban megbotránkoztatónak vagy vulgárisnak nem minősülnek, a kontextustól (összetett szó esetében a szóösszetétel révén képzett szó jelentéstartalmától) függ, hogy alkalmasak-e megbotránkoztatásra.”

 

Jelen esetben a Tanácsadó Testület az igényelt domain nevet értelmezve az „oralsex” kifejezést mint szóösszetételt vizsgálta. Megállapította, hogy az összetétel tagjai külön-külön nem bírnak vulgáris, durva vagy trágár tartalommal, a kifejezés pedig egy szexuális technikának a szleng megjelölése, melyet több internetes forrás tárgyal (pl. a wikipédia: [hu.wikipedia.org/wiki/Orális_szex]).

 

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a kérdéses (nemiségre, szexualitásra utaló) kifejezés önmagában megbotránkoztatónak vagy vulgárisnak nem minősül.

 

A Tanácsadó Testület felhívja az Igénylő figyelmét arra, hogy a vonatkozó jogszabályok és a Domainregisztrációs Szabályzat értelmében felelősséggel tartozik a domain-használat jogszerűségéért. A vonatkozó jogszabályok (pl. a szexuális szolgáltatás felkínálásának, hirdetésének tilalma [az 1999. évi LXIX. törvény 145. § (1) bek.] ill. a pornográf reklám tilalma [az 1997. évi LVIII. törvény 5/A. § (3) bekezdése]) a domain használatának korlátját jelentik, és a jogellenes használat akár az Igénylő büntetőjogi felelősségét is megalapozhatja a szabálysértési és a polgári jogi felelősség mellett.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület az igényelt domain nevet nem találta megbotránkozás keltésére alkalmasnak, és az annak delegálására vonatkozó igényt teljesíthetőnek találta.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2008. október 9.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

  

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.