Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 12/2017. (VI. 28.) sz. Állásfoglalása

 

A gas.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1028/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A gas.hu domain név, a Marco Polo Magyarország Kft. részére nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A gas.hu domain név delegálását Marco Polo Magyarország Kft. („Igénylő”) kérte, az igénylést a Nyilvántartó elutasította.

 

Az Igénylő kifejtette, hogy a „gas” szó angolul gázt jelent, annak legszélesebb értelmében, az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában ez a szó a köznyelvben a gázolaj megnevezése is, számos országban a benzinkutat „gas station” néven nevezik. Mindezek alapján nincs szó olyan névről, amelynek használata, bárki névkizárólagossághoz való jogát sértené vagy veszélyeztetné.
 
Álláspontja szerint nem zárja ki a domain regisztrálását az sem, hogy a „Gas” szó bejegyzett védjegy. Ennek oka részben az, hogy a szó – a fent írtak szerint – angol nyelven köznapi jelentéssel bír, nincs egyedi megkülönböztető szerepe. A védjegy emellett azért sem lehet elutasítási ok, mert arra csak a jogosult hivatkozhat, ezt a Tanácsadó Testület egyértelművé tette a joker.hu domain ügyében született, 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalásában: „A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellőzte.”

 

Mindezek alapján továbbra is kérte a név regisztrálását, illetve az ügy Tanácsadó Testület elé utalását.

 

A Tanácsadó Testület (TT) nem először észleli, az 1/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalása hivatkozott részének félreértelmezését. A TT már többször kifejtette, hogy bár a Nyilvántartó, nyilvánvalóan nem jogosultja a domain regisztrációs eljárásokban érintett védjegyeknek, de mint a regisztrációs eljárás fontos szereplője, a törvényesség biztosítása érdekében különleges helyzeténél fogva jogosult, a valószínűsíthetően jogellenes vagy a Domainregisztrációs Szabályzatba (DRSZ) ütköző igénylések elleni fellépésre és a regisztráció megtagadására.

 

Idézi itt a TT, a patekphilippe.hu domain igény kapcsán született 08/2017. (V. 29.) sz. Állásfoglalása alábbi bekezdését:

 

„A TT az Igénylőnek azzal a hivatkozásával kapcsolatban, hogy a TT korábbi állásfoglalása szerint a „védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat” visszautal a már idézett 09/2016. (V.30.) Állásfoglalásban foglaltakra, miszerint a Nyilvántartó a domain nevek delegálása kapcsán speciális szerepet lát el a DRSZ rendelkezési alapján, nem Ügyfél, és nem is harmadik fél, aki meghatalmazás nélkül, más érdekében, mást illető védjegyjogok védelme érdekében lép fel. Ha a Nyilvántartó eljárása során jogszabálysértést vagy ennek lehetőségét észleli, és él a DRSZ-ben kapott speciális jogosítványaival (pl. megtagadja a delegálásra vonatkozó igényeket), az nem minősíthető a jogosulatlan ügyfél tevékenységnek.”

 

A Nyilvántartó szerepével kapcsolatos ez a nézet a TT állandó gyakorlatát képezi, amely az idézettek szerint megjelent már az xfactor.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz tárgyában hozott 09/2016. (V. 30.) sz. Állásfoglalás indoklásában is.

 

A hivatkozott Állásfoglalásokban megfogalmazottakra ezért - a jelen állásfoglalásban való újabb részletes kifejtés helyett – TT csupán az Igénylő és az érdekeltek figyelmét hívja fel.

 

Jelen ügyben a Nyilvántartó észlelte, hogy a választott domain név (gas.hu) három különböző cég több közösségi védjegyét is érinti, illetve közismert ruházati márkája a GROTTO S.p.A. olasz cégnek. A Nyilvántartó Titkársága ezért felkérte az Igénylőt névhasználati joga igazolására.

 

A TT megállapítja, hogy a Nyilvántartó kérésére az Igénylő érdemi választ – a „gas” angol nyelvű kifejezés közszó jellegére történő hivatkozáson túl – nem adott, a GAS védjegy, márkanév használatára vonatkozó jogosultságát nem igazolta, illetve mivel az Igénylő társas vállalkozás, joggal feltételezhető, hogy a domain nevet gazdasági tevékenysége körében kívánja használni.

 

A TT ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a cégnyilvántartás szerint az Igénylő cég fő tevékenységi köre „7311'08 Reklámügynöki tevékenység”. A GROTTO S.p.A. cég, GAS védjegyei közül a 002867463, 008273691, 008273708 számúak hatálya kiterjed, a Nice osztályozás szerinti 35-ös csoportra, amely tartalmazza - többek között - a hirdetés, reklám tevékenységet is.

 

Az EU védjegyrendelet (207/2009/EK rendelet) 9. cikke szerint a közösségi védjegyoltalom a jogosult számára kizárólagos jogokat biztosít. A kizárólagos jogok alapján a jogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ a közösségi védjeggyel azonos megjelölést olyan árukkal, illetve szolgáltatásokkal kapcsolatban, amelyek azonosak a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő árukkal, illetve szolgáltatásokkal, vagy olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a közösségi védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a közösségi védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint a megjelölés és a közösségi védjegy árujegyzékében szereplő áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt; az összetéveszthetőség magában foglalja azt az esetet is, ha a fogyasztók a megjelölést gondolati képzettársítás (asszociáció) útján kapcsolhatják a korábbi védjegyhez.

 

Ugyanilyen rendelkezéseket tartalmaz a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény is. A Vt. 27. § (1) bekezdése szerint védjegybitorlást követ el, aki a Vt. 12. §-ban foglalt rendelkezések megsértésével a védjegyet jogosulatlanul használja.

 

A hivatkozott védjegyek oltalmi körének és az Igénylő cég főtevékenységének azonosságára figyelemmel, a TT álláspontja szerint fennáll a védjegybitorlás veszélye.

 

A TT úgy véli, hogy felmerül annak is a gyanúja, hogy a védjegyek használatára jogot nem szerzett Igénylő, a védjegyek és a márkanév ismertségét tisztességtelenül használná ki, megtévesztené a felhasználókat, ezzel sértené a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 2.§-ban meghatározott általános tilalmat is.

 

A fentiek alapján a „gas.hu” domain név Igénylő általi használata a TT álláspontja szerint, a gyaníthatóan a Vt., az EU Védjegyrendelet, a Tpvt. rendelkezéseibe ütközne és sértené a DRSZ 2.2.2. pontjába foglalt előírásokat is.

 

Mindezek alapján a TT álláspontja szerint a domain igénylés gyaníthatóan jogellenes, és megtévesztő, ezért a gas.hu domain név a Marco Polo Magyarország Kft. részére nem regisztrálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. június 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.