Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 12/2016. (VI. 06.) sz. Állásfoglalása

 

A joytv.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(999/2016. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A joytv.hu domain a TV2 Média Csoport Kft. számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A joytv.hu domain nevet a TV2 Média Csoport Kft. (Panaszolt) igényelte.

 

Az igénylés ellen a Marquard Média Magyarország Kiadó Kft. Panaszos nyújtott be kifogást.

 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy a JOY szót – amely a Panaszolt által választott domain egyik eleme – már korábban védjegyoltalom alá helyezte. A Panaszos előadta, hogy a 658529A szám alatt lajstromozott nemzetközi JOY szóvédjegy védjegyjogosultjával licencpartneri kapcsolatban áll. A nemzetközi védjegy a 16. osztályban (nyomtatott termékek tekintetében) került lajstromozásra. A Panaszos maga a védjegyjogosult továbbá a 190 416 lajstromszámú JOY, ÉLET VAN BENNE ábrás megjelölés, illetve a 173 634 szám alatt lajstromozott JOY, ÉLET VAN BENNE szintén ábrás megjelölés esetében, amelyet a 35. és a 41. osztályokban lajstromoztak, többek között a szórakoztatás vonatkozásában.

 

A Panaszos hivatkozott továbbá a 1100044 szám alatt lajstromozott JOY ábrás nemzetközi védjegyre. A Panaszos és a magyar hivatali adatbázis szerint ez a Panaszos anyavállalatának védjegye, de a WIPO adatbázisa szerint ez a Heinrich Bauer Verlag KG védjegye (ahogy a fentebb hivatkozott 658529A számú védjegy is). A cégnyilvántartás alapján megállapítható volt, hogy a Panaszos a Marquard Media International AG leányvállalata. Az interneten található adatok alapján és a Panaszos utalása alapján megállapítható, hogy a Heinrich Bauer Verlag KG (a nemzetközi védjegyek bejegyzett jogosultja) és a Marquard Media cégcsoportja közt valóban van kapcsolat, így a TT a nemzetközi védjegyeket is figyelembe vette. Az előbbi védjegy Magyarországra, a másodikként ismertetett védjegy az EU-ra lett kiterjesztve a madridi rendszerben.

 

A Panaszos a 1997. évi XI. törvényre való hivatkozással előadta, hogy a domain a TV2 Média Csoport Kft. részére történő delegálása a fenti védjegyek oltalmi jogait sértené, ezért a domain használata jogellenes és megtévesztő lenne. A megtévesztő jelleg körében a Panaszos szerint a domain a Panaszos által forgalmazott, védjegyezett termékkel való azonosság, a Panaszoshoz való kapcsolódás hamis látszatát keltené. A Panaszos kifejtette, hogy az említett okok a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a), ill. c) pontja értelmében a domain regisztrációját kizáró ok.

 

A Panaszos kijelentéseit a cégkivonat másolatának, az aláírási címpéldány másolatának és a védjegyokiratok (adatlapok, megadási határozat) másolatának csatolásával igazolta.

 

A Panaszolt – jogi képviselő útján – a panasszal kapcsolatos álláspontjában előadta, hogy a választott domain a Panaszos védjegyoltalmi jogát nem sérti, a megjelölés a Panaszos védjegyeivel nem azonos, az azokhoz való kapcsolódás hamis látszatát nem kelti, azoktól világosan megkülönböztethető, ezáltal pedig nem megtévesztő.

 

A Panaszolt megjegyezte, hogy a Joy TV színes ábrás védjegy lajstromozása iránt a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal előtt eljárás van folyamatban, amelyet mellékelt okiratok másolatával igazolt (M1601569).

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

Jelen ügyben a Tanácsadó Testület az interneten végzett kutatás alapján megállapította, hogy a Panaszos a JOY című női magazin kiadója, illetve a Panaszos egy online is elérhető JOYTV megnevezést viselő rovatot üzemeltet (https://www.joy.hu/joytv), amely rovatban divat, szépség, életmóddal kapcsolatosan tesz közzé szórakoztató videókat.

 

A Tanácsadó Testület vizsgálata kiterjedt a Panaszolt védjegyeinek felkutatására, amelynek során megállapítást nyert, hogy a Panaszolt két folyamatban lévő védjegybejelentés jogosultja a „Joy TV” megjelölés vonatkozásában (M1601569; M1601380). A Panaszolt által is hivatkozott M1601569 ügyszámú, 218493 lajstromszámú Joy TV színes ábrás megjelölés védjegyjogosultja a TV2 Média Csoport Kft. Az említett védjegy lajstromozására többek között a 41. osztályban, szórakoztatás vonatkozásában került sor, megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Hivatal döntése nem jogerős, a határozat gyorsított bejegyzési eljárásban született.

 

A Panaszolt véleménye szerint a megjelölések nem azonosak, világosan megkülönböztethetőek, ezáltal pedig nem megtévesztő a domainnek a Panaszolt részére történő delegálása. A védjegyjogban azonban nem csupán az azonosság, hanem a hasonlóság is mérvadó. Ugyanis a védjegytörvény kimondja, hogy „nem részesülhet védjegyoltalomban a megjelölés, amelyet a fogyasztók összetéveszthetnek a korábbi védjeggyel a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt”. Hasonlóan: „a kizárólagos használati jog alapján a védjegyjogosult bárkivel szemben felléphet, aki engedélye nélkül gazdasági tevékenység körében használ olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy azonossága vagy hasonlósága, valamint az érintett áruk, illetve szolgáltatások azonossága vagy hasonlósága miatt”.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos által hivatkozott védjegyek többek között nyomtatott kiadványok és szórakoztatási szolgáltatások tekintetében élveznek oltalmat (16. és 41. osztály). A Panaszolt 218493 lajstromszámú védjegyének árujegyzékében azonos osztályok, azonos szolgáltatások találhatók (pl. „szórakoztatás”). Ebből következik, hogy mind a két fél elsődleges célja a fogyasztó szórakoztatása, mindketten a médiatermékek piacán jelennek meg. Mivel az érintett szolgáltatások azonosak illetve hasonlóak, a megjelölések hasonlósága miatt megáll az összetéveszthetőség az átlagos fogyasztó esetében, hiszen ha a Panaszolt megjelölését látja, azt okkal társíthatja a korábbi elsőbbséget élvező Panaszos megjelöléséhez.

 

Megjegyzendő továbbá, hogy a megjelölésekben domináns elemnek minősül a JOY szó, amelynek használata a Panaszos cégcsoportjához fűződik a releváns piacon.

 

A TT véleménye szerint a JOY a magyar társadalom széles körében ismert védjegy, amelyet az átlagos fogyasztó elméje nemcsak a nyomtatott médiához, hanem az online történő szórakoztatáshoz is kapcsolja.

 

Ebben a körben hívja fel a Tanácsadó Testület a Panaszolt figyelmét arra, hogy a saját későbbi elsőbbségű védjegy nem biztosít immunitást a védjegybitorlás címén előterjesztett igényekkel szemben (Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.259/2014/7. és Fővárosi Ítélőtábla 8.Pf.20.576/2014/6. a birosag.hu oldalon elérhető Bírósági Határozatok Gyűjteménye adatbázisban, C-561/11. számú FCI-ügy). Így a Panaszolt részéről a „Joy” szó használata védjegybitorlást valósíthat meg.

 

Feltételezhető, hogy a Panaszolt a joytv.hu domaint szórakoztatásra, egészen pontosan televíziós sugárzásra használná (a Panaszolt cég eléggé közismert, és a védjegyének az árujegyzékében is ez szerepel), így nem csupán a domináns elemek azonosak, hanem az érintett szolgáltatások is.

 

A joytv.hu domain a TV2 Média Csoport Kft. részére a domain nem delegálható, hiszen Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. a) pontja értelmében a domain regisztrációját gyaníthatóan fennálló kizáró ok akadályozza meg, ez pedig a jogellenesség.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 06.

 

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.