Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 12/2013 (VII. 11.) sz. Állásfoglalása

 

A sciteconlineshop.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(942/2013 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A sciteconlineshop.hu domain a Kristóf 2003 Kft részére delegálható.

 

Indokolás

 

A sciteconlineshop.hu domain nevet Kristóf 2003 Kft igényelte 2013. június 7-én („Igénylő”). Az igénylés ellen, meghatalmazott jogi képviselője útján, a Scitec Ipari és Kereskedelmi Kft emelt határidőn belül panaszt („Panaszos”).

 

A Panaszos kifogásában előadta, hogy 2000.04.10. elsőbbséggel jogosultja a 169249 lajstromszámú, SCITEC NUTRITION ábrás nemzeti védjegynek, a 3., 5., 28., 29., 31., 32., 41., 42. osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások tekintetében valamint 2011.12.23. elsőbbséggel jogosultja a 1114089 lajstromszámú, SCITEC NUTRITION ábrás nemzetközi védjegynek a 3., 5., 28., 29., 31., 32., 41., 42. és 44. osztályokba sorolt áruk és szolgáltatások tekintetében.

 

A hivatkozott védjegyek Magyarországon jóhírűnek tekinthetők ugyanis a SCITEC NUTRITION védjegyek különféle étrend kiegészítő termékek vonatkozásában évek óta ismertek és kedveltek Magyarországon.

 

A Panaszos jogosultja a www.scitec.hu weboldalnak amelyen a társasággal, termékeivel kapcsolatos információk találhatók, amely a Panaszos cég hírnevét és ismertségét is alátámasztja.

 

A Panaszos álláspontja szerint az igénylés a Domainregisztrációs Szabályzat (DRSZ) 2.2.2 pontjába, illetve a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Vt.) 12. §-ba ütközik ezért jogellenes, mert sérti a védjegy kizárólagos használatához fűződő panaszosi jogokat.

 

Véleménye szerint a domain összetéveszthető SCITEC NUTRITION védjegyével mivel a domain a védjegy domináns első elemét a SCITEC szót tartalmazza, az ezt követő, csak az értékesítés helyére és módjára vonatkozó, az összetéveszthetőség szempontjából nem releváns, leíró jellegű onlineshop kifejezés, illetve a .hu országkód a megkülönböztetésre nem alkalmas.

 

Az összetéveszthetőség alapján az átlagos fogyasztó arra a téves következtetésre juthat, hogy a domain név, illetve az ahhoz tartozó tartalom a SCITEC céghez, illetve annak tevékenységéhez kapcsolódik illetve, hogy az Igénylő esetleg valamilyen szoros gazdasági kapcsolatban áll a SCITEC cégcsoporttal. Az igénylő vélhetően rosszhiszeműen kívánja kihasználni SCITEC NUTRITION védjegy étrend kiegészítők körében fennálló ismertségét, és mivel az Igénylő korlátolt felelősségű társaság, a domain üzleti célú használata vélelmezhető, ami súlyosan sértené a védjegyjogosult védjegyoltalmi jogait és üzleti érdekeit.

 

A Panaszos a védjegy használatára az Igénylőnek engedélyt nem adott, a domain regisztrálásával az Igénylő gyaníthatóan védjegybitorlást követne el, így a domain igénylése gyaníthatóan jogellenes és a DRSZ 2.2.2. a) pontjába ütközik.

 

Panaszos a fentieken túl hivatkozott a Tanácsadó Testület 7/2000. (V.31.) és 8/2000. (VIII.9.) Elvi Állásfoglalásaiban foglaltakra, valamint a Ptk. 75.§ (1) bekezdésére, amely a személyiségi jogok védelme kapcsán tiltja a jogtalan névhasználatot. Mivel a SCITEC kifejezés a Panaszos cégneve illetve kereskedelmi neve, a névhez való jog sérelme is gyaníthatóan megállapítható.

 

Az Igénylő érdemi válaszában tagadta, hogy magatartása tisztességtelen és megtévesztő lenne. Előadta, hogy “ezeket a Scitec termékeket forgalmazza és csakis ezeket, kizárólagosan 16 éve”.

Névhasználata véleménye szerint nem megtévesztő, hanem irányadó a fogyasztók számára. Úgy gondolja, hogy ezzel tisztességtelen piaci magatartást nem követ el, hanem tájékoztatja a vásárlókat arról, hogy a cég mivel foglalkozik.

 

Az Igénylő által megbízott jogi képviselő jelezte, hogy az Igénylő 2008. óta használja a scitecshop.hu domain nevet, az eltelt 5 év alatt a használat jogszerűségét senki sem vonta kétségbe. A scitec nevet tartalmazó domaint az Igénylő regisztráltatta be először Magyarországon, a domain név bevezetése rendkívüli költségekkel járt, megtartásához a Panaszosnak fontos gazdasági érdeke fűződik. Hivatkozott arra, hogy az interneten további 5 megtévesztésig hasonló domain található, amelyet a Panaszos nem kifogásol. Álláspontja szerint a domain, mint „elsőbbségi használót” a Kristóf 2003. Kft-t illeti meg.

 

Előadta még, hogy a domain név felhasználásával a védjegyjogosult termékeinek forgalmazása történik a jogosult érdekében, annak hasznára és hozzájárulásával.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a felek előadása és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A megtévesztő jellegre történő panaszosi hivatkozás kapcsán a TT megállapítja, hogy a domain „sciteconlineshop” szövege illetve „SCITEC NUTRITION” ábrás védjegyek szövege határozottan megkülönböztethető, e szóösszetételek, a magyar nyelv sajátosságainak figyelembe vétele mellett össze nem téveszthetők.

 

A tiltott névhasználat vonatkozásában a TT megjegyzi, hogy a tiltás a jogosulatlan név használatára vonatkozik, de a jelen esetben nem a Panaszos cégnevének illetve kereskedelmi nevének jogtalan használatáról, hanem egy árut megjelölő kifejezés használatáról van szó.

 

Az Igénylő nem a Panaszos cégnevét kívánja használni, hanem a névvel részben azonos nevű, nem vitatottan a Panaszos védjegyével jelezett termékek forgalmazása kapcsán potenciális vásárlóit, vevőkörét kívánja tájékoztatni arról, hogy ő milyen termékek értékesítésével foglalkozik.

 

Utal a TT itt arra is, hogy a Vt. 15. §-a szerint „védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthat el mást attól, hogy gazdasági tevékenysége körében - az üzleti tisztesség követelményeivel összhangban - használja

………

b) az áru vagy a szolgáltatás fajtájára, minőségére, mennyiségére, rendeltetésére, értékére, földrajzi eredetére, előállítási, illetve teljesítési idejére vagy egyéb jellemzőjére vonatkozó jelzést;

c) a védjegyet, ha az szükséges az áru vagy a szolgáltatás rendeltetésének jelzésére, különösen tartozékok vagy alkatrészek esetében.”

 

Egyetért a TT azzal, hogy a védjegyjogosultat megilleti védjegyének kizárólagos használata és jogainak védelme, de a védjeggyel kapcsolatos jogoknak vannak korlátai, így a védjegyes áruk forgalmazói tekintetében figyelemmel kell lenni az ő jogos érdekeikre is, hiszen a szigorú tiltás esetén értékesítési lehetőségeik ellehetetlenülnének.

 

E forgalmazói jogokra utal a védjegyjog kimerülése vonatkozásában a Vt. 16.§-a, mely szerint:

 

16. § (1) A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Gazdasági Térségben.

 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, ha a védjegyjogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát megváltoztatták, illetve károsították.

 

A TT az ügy elbírálása során a jogszabályhely szerinti szempontokat is értékelte.

 

Az ügyben megállapítható tényállás szerint az Igénylő csak és kizárólagosan a Panaszos védjegyével védett, élelmiszer kiegészítőként forgalmazott termékeit értékesíti. Állítása szerint e tevékenyégét a Panaszos „hozzájárulásával” teszi, amit alátámaszt az a tényállási elem is, hogy az Igénylő a „scitecshop.hu” weboldalon, öt éve ezen termékek árusításával foglakozik. A TT-nek nincs tudomása arról, hogy ez ellen, illetve a domain címében szereplő „scitec” kifejezés ellen a Panaszos tiltakozott volna.

 

A TT elfogadta az Igénylő azon állítását is, hogy az internetre való bevezetés számára költségeket jelentett és, hogy erre tekintettel is gazdasági érdeke fűződik e munkája kapcsán, a termék megjelölésére szolgáló „scitec” kifejezés használatához, ezzel kapcsolatban – a jogosult kifogásának hiányában - jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat.

 

A védjegyjogosult és a jogait esetlegesen korlátozó forgalmazói jogok összeütközése kapcsán a TT utal a vonatkozó szakirodalomban is teret kapott nézetre (lsd. Dr. László Áron Márk - dr. Mező Barnabás : KELL A CÉGÉR! A FORGALMAZÓI VÉDJEGYHASZNÁLAT EGYES KÉRDÉSEI - http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/201302-pdf/02.pdf ) mely szerint bár az európai és magyar bírósági gyakorlat általában szigorúan ítél, és adott esetekben megállapítja a védjegybitorlást, mégis elképzelhető olyan eset, ahol a forgalmazó eredményesen korlátozhatja a védjegyjogok érvényesülését. Ennek feltételeit a hivatkozott szakcikk az alábbiak szerint határozza meg:

 

-        “ha a védjegyjogosult termékeit jogszerűen forgalmazó viszonteladó az adott védjegyet magában foglaló doménnév alatt működő honlapon a védjegyet ténylegesen használja áruk és szolgáltatások reklámozására, illetve forgalmazására (azaz az adott doménnevet pl. nem csak „parkoltatja”),

-        ha a honlapon csak a védjegyjogosult termékeit forgalmazza (különösen nem forgalmazza a védjegyjogosult versenytársainak termékeit),

-        ha a honlap pontosan leírja (pl. egy disclaimer segítségével) a forgalmazó kapcsolatát a védjegyjogosulttal, illetve

-        ha a forgalmazó nem fosztja meg a védjegyjogosultat attól, hogy a védjegyét doménnévként használja (tehát a forgalmazó nem a védjeggyel azonos doménnevet regisztrálja).”

A TT egyetértve az itt idézett okfejtéssel az megállapított tényállás vonatkozásában a feltételeket az alábbiak szerint megvalósulni látja:

- az Igénylő 16 éve forgalmaz Scitec termékeket, öt éve ezt a „scitecshop.hu” weboldal felhasználásával teszi, megjelölt célja a Scitec termékek ügy tárgyát képező domain alatti forgalmazása, tehát a tárgyi domain használata, ennek szándéka vélelmezhető,

- az Igénylő állítása szerint kizárólag Scitec termékeket árusít,

- mivel a honlap még nem üzemel, disclaimer sem volt eddig felhelyezhető a honlapra,
de e feltétel teljesítésének akadályát a TT a jövőre nézve nem látja,

- a forgalmazó nem a védjeggyel azonos, hanem a termék nevét és az Igénylő ezzel kapcsolatos tevékenységét megjelölő kiegészítést tartalmazó domaint igényelt, a védjeggyel azonos domain megszerzésétől a Panaszost nem zárta el.

 

Megjegyzi még a TT, hogy az Igénylő – az általa előadottak szerint - 5 éven át web lapja címében jogszerűen használta a sitecshop.hu domaint. Ezen használati időszak alatt a Panaszos nem tett lépéseket a névhasználat ellen, amit a TT a lent kifejtettek szerint „belenyugvásként” vett figyelembe.

 

A TT úgy ítéli meg, hogy az Igénylő, a Panaszos által védjegye domináns elemeként megjelölt a „scitec” jelzést, üzleti tevékenysége körében, a domain neve részeként öt éven át jogszerűen használta, ez a használat az üzleti tisztesség körülményeit nem sértette, piaczavaró hatása nem volt, valószínűleg emiatt sem került sor a Panaszos általi korábbi fellépésre. Ha a belenyugvás a fellépést egy védjegy ellen is kizárja, akkor a TT álláspontja szerint, a belenyugvás intézménye a domain igénylés területén, a kereskedelmi nevek vonatkozásában is releváns jogintézmény lehet, mely alapján a jogosult, a domain jelentős ideig történő használatának eltűrése esetén, utóbb már nem léphet fel a domain delegálása ellen, már csak azért sem mert ezzel jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogokat sértene.

 

Értékelve a Felek által előadottakat és becsatolt iratokat a TT, a Panaszos által hivatkozott Vt 12.§ /2/ bek c) pontjában leírt feltételeket sem látja megvalósulni. E körben ugyanis a jogsértés megállapításának feltétele, hogy az Igénylő a Panaszos engedélye nélkül, gazdasági tevékenysége körében használjon, alapos ok nélkül olyan megjelölést, amelyet a fogyasztók a védjeggyel összetéveszthetnek a megjelölés és a védjegy hasonlósága miatt.

 

Mivel az Igénylő a Panaszos védjeggyel védett termékeit 16 éve forgalmazza a felek közötti gazdasági kapcsolat ténylegesen fennállt és fennáll, ez a kapcsolat és a védjegyjogosult gazdasági érdekeit sem sértő, sőt azt segítő forgalmazói tevékenység, az adott konkrét esetben indokolja a Panaszos védjegyjoga kimerülése feltételezését, bár ennek megállapítására a TT természetesen nem jogosult. A TT azonban csak a domain igénylés teljesítése esetén valószínűsíthető jogsérelmet vizsgálja, szorosan magára a delegálhatóságra koncentrálva. E körben, a megállapítható tényállás figyelembevételével a TT az ügy tárgyát képező domain igénylését nem tekintette alapos ok nélkülinek.

 

Ennek alapján a TT nem találta jogellenesnek illetve megtévesztőnek a domain névnek az Igénylő részére történő delegálását.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2013. 07. 11.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.