Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

A vérgáz.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(652/2004. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 652/2004. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. ­­­­­augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A vérgáz.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Lotimex-Plus Rt. számára kell delegálni.

Indokolás:

 A 652/2004. sz. ügyben az SWI Kft. regisztrátor a Vérgáz Bt. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

Az igénylő Lotimex Plus Rt. által a vérgáz.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. május 23-án került nyilvántartásba. 2004. június 4-én a Vérgáz Bt. az SWI Kft. útján kérte a TT eljárását. A Tanácsadó Testület Titkársága útján 2004. június 7-én illetőleg 10-én kiküldött levelében felkérte az igénylők regisztrátorát, a Microware Kft-t és az SWI Kft-t, hogy küldjék meg az eljáráshoz szükséges dokumentumokat és ha az igénylők véleményezni kívánják az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is.

A Vérgáz Bt. 2004. június 14-én kelt levelében arról nyilatkozott, hogy a Bt. „fő tevékenysége a WIP Kft. munkájának segítése, piackutatás, internetes marketing-tevékenység, a magyar orvosok számára a vérgázanalízis témában orvos-szakmai tanácsadás”. (A Vérgáz Bt. leveléhez csatolta a WIP Kft. általi, a Bt-t a domain regisztrációja ügyében a Kft. nevében történő eljárásra (ill. a TT-nek címzett levél beadása körében képviseletre) szóló meghatalmazást.) A Vérgáz Bt. együttműködési szerződéssel rendelkezik a WIP Kft-vel, amely a dán Radiometer A/S vérgázanalizátorokat gyártó cég magyarországi kizárólagos képviseletét látja el. (A Radiometer A/S által kiállított, a WIP Kft. jogosultságát igazoló iratot valamint a WIP Kft. és a Vérgáz Bt. közötti együttműködési szerződést a panaszos mellékletként csatolta.) A WIP Kft. számára 2001-ben került delegálásra a vergaz.hu domain, amelyet a társaság marketingtevékenységében használ, azt „ügyfelei körében széleskörűen bevezette”. A panaszos több olyan fényképet csatolt, amelyen a WIP Kft. orvos-szakmai rendezvényeken szereplő standja látható, a standokon látható a www.vergaz.hu szöveg is. A panaszos szintén mellékelte a WIP Kft. által használt névjegykártyákat, amelyen a www.vergaz.hu domain szintén fel van tüntetve.

A Vérgáz Bt. nyilatkozata szerint a WIP Kft. 2004. május 13-án ékezetes elsőbbségi prioritásos igényt nyújtott be az SWI Kft. regisztrátorhoz. Az SWI Kft. postai úton küldött csekket a WIP Kft-nek, amelyet a Posta 2004. május 21-én kézbesített. Ezen a napon az SWI Kft. emailben értesítette a WIP Kft-t, hogy az igényt törölték, mivel a befizetés időben nem történt meg. A WIP Kft. 2004. június 5-én prioritás nélküli igénylést nyújtott be a tárgyi domainre a Deninet Bt. regisztrátornál. A 2004. május 28-án a bejegyezték a cégjegyzékbe a Vérgáz Bt-t, amely 2004. június 4-én prioritásos igénylést nyújt be az SWI Kft-nél a tárgyi domainre. Az igénylést a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2.b pontja alapján elutasították, ezért a Vérgáz Bt. kérte a TT elé utalást.

A Vérgáz Bt szerint „a WIP Kft-nek a vérgáz.hu domainhez jelentős üzleti érdeke fűződik. [...] A vérgáz.hu domain csak az ékezetekben tér el a vergaz.hu domaintól, így megtévesztésre ad okot a vergaz.hu domaint ismerő partnerek körében (Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. c. pontja). [...] A vérgáz, mint kereskedelmi név 2004. évig technikai okok miatt csak ékezet nélküli formájában jelenhetett meg az interneten. Ehhez a kereskedelmi névhez fűződő érdek a jelen esetben már jelentős anyagi érdeket képvisel. Joggal feltételezhetjük tehát, hogy az igénylő a vérgáz.hu domain nevet azért választotta, hogy más piaci szereplővel összetéveszthető legyen (TT 4/2000. (V. 10.) elvi állásfoglalásának 4.1. pontja alapján). A Vérgáz Bt. „számára a vérgáz.hu domain a WIP Kft-nek történő delegálása szintén elfogadható megoldás.” A társaság szerint „[a]mennyiben a vérgáz.hu domain a WIP Kft. és a Vérgáz Bt. számára is delegálható lenne, úgy a Vérgáz Bt. jelen levelében nyilatkozik, hogy a vérgáz.hu domainről önként lemond a WIP Kft. javára”.

A Lotimex-Plus Rt. a TT-nek címzett nyilatkozatában kifejti, hogy cégüknek nem volt tudomása a WIP Kft. elutasított ékezetes elsőbbségi prioritásos igényléséről és arról sem, hogy a Vérgáz Bt. bejegyzés alatt van. Álláspontjuk szerint a WIP Kft-nek „lehetősége lett volna az elsőbbségi jogával élni, de ezzel nem élt és az elsőbbségi lehetőség jogvesztő hatályúnak minősül”. A társaság nyilatkozik arról, hogy igényét változatlanul fenntartja, és előadja, hogy jogelődje, a Lotimex-Plus Bt. tíz éve alakult. „Ezen időszak alatt a hazai és nemzetközi piacon csak és kizárólag vérgáz és ionanalizátorok forgalmazásával és ellátásával foglalkozott. [...] A kérdéses webcímet cégünk közcélra kívánja fordítani, a site-on a magyar és nemzetközi tapasztalatokat megosztva szeretnénk egy - a hazai orvosszakmai társadalmat segítő szándékú - összfórumot beindítani. A domain értékesítése vagy továbbadása nem áll szándékunkban.” Álláspontjuk szerint „a vérgáz egy orvosi területen általánosan alkalmazott mérési eljárás, mely véleményünk szerint nem köthető a piac egy bizonyos szegmensén tevékenykezdő 1 gyártóhoz és az ahhoz szorosan kapcsolódó egyoldalú szemlélethez ill. érdekszférához”.

A TT elsőként azt vizsgálta, minősülhet-e prioritásosnak a Vérgáz Bt. igénylése. A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.3.2. pontjának b) alpontja szerint „[a]z egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény [...] a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző [...]. Mivel a Vérgáz Bt. igénye esetében a prioritás alapja későbbi, mint a Lotimex-Plus Rt. nyilvántartásba vételének napja, a TT szerint a regisztrátor helyesen utasította el a prioritásos igény teljesítését.

Ezt követően a Testület azt vizsgálta, teljesíthető-e a Lotimex-Plus Rt. időrendben elsőként nyilvántartásba vett igénye.

A Szabályzat 2.2.2. pontja szerint „nem választható és használható olyan domain név, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.”

A megjelölés a TT álláspontja szerint nyilvánvalóan nem megbotránkozást, félelmet keltő, így adott esetben csupán a jogellenesség és a megtévesztő minőség vizsgálandó.

A Tanácsadó Testület előtti eljárásban a Vérgáz Bt. valószínűsítette, hogy a WIP Kft. gazdasági tevékenysége során használja a www.vergaz.hu domaint. A Testületnek állást kellett foglalnia abban a kérdésben, hogy megtévesztő-e egy másik gazdasági társaság részéről valamely domain ékezetes változatának használata abban az esetben, ha korábban másik társág a domain ékezet nélküli változatát használta.

A Testület szerint az internet-felhasználók számára - abból a tényből, hogy a kezdetektől 2004-ig nem volt mód ékezetes domain regisztrálására, és abból, hogy az ékezetes domainek használatának új lehetősége nagy nyilvánosságot kapott - nem okoz megtévesztő helyzetet önmagában az, ha valamely domain ékezetes és ékezet nélküli változatán más társaság vagy személy tartalma érhető el. (Ha így volna, akkor a Szabályzatban az ékezet nélküli/ékezetes domainnal történő rendelkezést önmagában a másik típusú domain regisztrálására való prioritás jogcímeként kellene szabályozni.) Az adott esetben, bár a WIP Kft. általi használat az ékezet nélküli változat tekintetében valószínűsített, a domainben foglalt megjelölés nem minősül kereskedelmi névnek: az nem a céget azonosítja, hanem egy adott szolgáltatásra, termékkörre, eljárásra utal. A Testület szerint ezért a Lotimex-Plus Rt. részéről történő használat a tárgyi domain vonatkozásában ezért sem okozna megtévesztő helyzetet. Az adott esetben ez a használat jogellenességének gyaníthatóságát is kizárja.

A TT állásfoglalása szerint a vérgáz.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Lotimex-Plus Rt. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.