Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 12/2003. (VII. 23.) sz. Állásfoglalása

Az sms-web.hu, az sms-net.hu és a free-web.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(630-632/2003. sz. ügyek)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 630-632/2003. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. július 23-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 5 "igen" és 1 "nem" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az sms-web.hu és az sms-net pont.hu domain nevek delegálhatók a Port Kft. számára.

A free-web.hu domain név nem delegálható a Port Kft. számára.

 

Indokolás:

 

A 630-632/2003. sz. ügyekben Agárdi Gábor az SWI Kommunikációs Kft. törvényes képviselőjeként 2003. június 6-án fordult az ISZT-hez, arra hivatkozással, hogy a fenti domain nevek Port Kft. általi delegálása a Domainregisztrációs Szabályzatba (a továbbiakban: Szabályzat) ütközne. A TT 2003. június 16-án küldött hiánypótló felhívására, az SWI Kft. 2003. június 17-én kiegészítette levelét. A Tanácsadó Testülethez címzett panaszában az SWI Kft. előadta, hogy a Port Kft. által igényelt fenti három domain névhez hasonló domain neveket az SWI Kommunikációs Kft. már delegálta saját maga számára. Előadta azt is, hogy a tárgybani domain nevekkel Magyarországon jól ismert, népszerű szolgáltatásokat üzemeltet.

Az sms-web.hu, az sms-net.hu illetve a free-web.hu domain nevek delegálását a Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. igényelte nem prioritásos igénnyel saját maga számára. A TT felhívására az igénylő, aki egyben a fenti domain nevek regisztrátora is, előadta, hogy a fenti domain nevek egyetlen cég lajstromozott védjegyei között illetve a cégnyilvántartásban sem találhatóak.

Az sms-net domain név (630. sz. ügy) tekintetében az igénylő előadta, hogy a panaszos részére delegált "smsnet.hu" domain név alatt jelenleg semmilyen tartalom nem üzemel. Álláspontja szerint önmagában a kötőjel használata nem tekinthető megtévesztőnek az alábbiak szerint:

Az sms-web domain név (631. sz. ügy) tekintetében előadta, hogy a "websms" domain név is a Port Kft. kezelésében van, és ennek "szinonimájaként" szerette volna az "smsweb" domain nevet igényelni. tekintettel arra, hogy az "smsweb" kifejezés már a panaszos részére van delegálva, a kötőjellel megkülönböztetett változatott kérte az igénylő saját maga számára delegálni. Kifejtette, hogy az igényelt domain név olyan angol szó, amelyeket álláspontja szerint bármely ingyenes tárhely-szolgáltató használhat, és nem kötődik kizárólag az SWI Kft-hez.

A free-web.hu domain név (632. sz. ügy) tekintetében az igénylő ismételten hivatkozott arra, hogy a domain név magyar megfelelője az "ingyenweb.hu" is a Port Kft. számára van delegálva.

A fentiekre hivatkozással a Port Kereskedelmi és Szolgáltató Kft mint igénylő és mint regisztrátor kérte, hogy a TT utasítsa el az SWI Kft. panaszát, lezárva ezzel a domain igénylés folyamatát.

Tekintettel arra, hogy mind az igénylő, mind a panaszos, mind az érintett regisztrátorok személye azonos a 630-632 sz. ügyekben, a TT a panaszokat összevontan kezelte. Megállapította továbbá, hogy lényeges különbség az igényelt domain nevek között, hogy a free-web.hu domain névvel azonos hangzású, de eltérő írásmódú domain név alatt, Magyarországon jól ismert és népszerű, tárhely-szolgáltatás üzemel. Ugyanez nem mondható el az "sms-web" és az "sms-net" domain nevek tekintetében, amely nevek alatti lapok a freeweb.hu oldalra, illetve a www.true.hu oldalra nyílnak

A TT, az igénylő véleményével egyezően megállapította továbbá, hogy a fenti domain nevekkel azonos hangzású kifejezések nem állnak Magyarországon védjegyoltalom alatt, és cégnévként sem szerepelnek a cégnyilvántartásban. A fentiek alapján a 630-632 sz. ügyekben olyan nem prioritásos igényekről van szó, amelyek korábbi, szintén nem prioritásos igényekkel ütközhetnek, amennyiben az igénylés megtévesztőnek tekinthető.

A TT ezért következő lépésként azt vizsgálta, hogy megtévesztőnek, és ezáltal a Szabályzatba ütközőnek tekinthető-e a Port Kft. igénylése. Korábbi elvi illetve egyedi állásfoglalásaiban a TT többször kifejtette, hogy a megtévesztést a fogyasztók (internet használók) szempontjából kell vizsgálni. A TT szerint általánosságban elmondható, hogy egy olyan weboldal domain nevéhez hasonló (és kiejtésben nem különböző, vagy ahhoz hasonló) domain név választása, amely jelentős számú látogatót vonz, megtévesztő lehet. Ebben az esetben ugyanis a domain név kereskedelmi névként funkcionál, és a TT álláspontja szerint az azzal azonos kiejtésű másik domain név választása nagy valószínűséggel kimeríti a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII törvény 6. §-ban foglaltakat, amely szerint "tilos a(z) (…) szolgáltatást a versenytárs hozzájárulása nélkül olyan jellegzetes (…) elnevezéssel előállítani vagy forgalomba hozni, reklámozni, továbbá olyan nevet, megjelölést vagy árujelzőt használni, amelyről a versenytársat, illetőleg annak áruját szokták felismerni".

A megtévesztés lehetőségét azonban minden egyedi esetben külön, az eset összes körülményére tekintettek kell vizsgálni.

A TT álláspontja szerint a free-web domain név esetében megállapítható, hogy a már létező .hu TLD alatti szolgáltatás olyan ismertségre tett szert, hogy azon fogyasztók esetében, akik a domain név hangalakja alapján a panaszos szolgáltatását keresik, felmerülne a megtévesztés lehetősége, amennyiben a delegálás megtörténne. A TT a fentiek alapján úgy határozott, hogy álláspontja szerint a Szabályzat 2.2.2.c pontjába ütközne a free-web.hu domain név delegálása.

Az sms-web és az sms-net domai nevek esetében a TT egyetértett az igénylővel annyiban, hogy egy még nem létező, a fogyasztók által nem ismert szolgáltatás esetében a megtévesztés nem merülhet fel, hiszen nyilvánvalóan nem okozhat érzékelhető versenyhátrányt az azonos hangalakú kifejezés használata a panaszos számára. A TT ezért arra az álláspontra helyezkedett, hogy e domain nevek nem prioritásos igény alapján történő delegálása nem ütközik a regisztrációs szabályzatba. Megjegyzi továbbá a TT, hogy álláspontja szerint a domain nevek delegálásakor alapelvként érvényesülő "first comes first served" (avagy érkezési sorrendben történő kiszolgálás) elvét nem lehet olyan szűkítően értelmezni, hogy minden egyes domain névhez hasonló, vagy azzal azonos hangalakú kifejezés automatikusan "védelmet élvez". Épp ellenkezőleg, egyedi döntéseiben a TT többször is támogatott olyan igénylést, amely egy már létező domain névhez hasonló de attól eltérő írásmódú kifejezés domain névkénti bejegyzését kérte– mindaddig, amíg az eltérés ellenére megállapítható, hogy az igénylés megtévesztő lenne. A 630-632 sz. ügyekben a megtévesztés lehetősége a TT álláspontja szerint — az eset összes körülményét mérlegelve — az azonos hangalakú, jól ismert "freeweb.hu" domain név esetében merült fel.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többséggel fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. július 23.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.